Thông báo số 247/TB-VPCP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Thông báo số 247/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 247/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 247/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 247/TB-VPCP Hà N i, ngày 26 tháng 11 năm 2007 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N THI N NHÂN T I CU C H P V CÔNG TÁC CHU N BN T CH C I H I TH THAO CHÂU Á TRONG NHÀ L N TH 3 Ngày 14 tháng 11 năm 2007, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân ã ch trì cu c h p v công tác chuNn b t ch c i h i th thao châu Á trong nhà l n th 3 (Asian Indoor Games 3 vi t t t là AI Games 3) và vi c áp d ng cơ ch c thù trong tri n khai D án u tư xây d ng Cung thi u i n kinh trong nhà ph c v Asian Indoor Games 3 t i Hà N i. Tham d có i di n lãnh o các B : Văn hóa, Th thao và Du l ch, K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, y ban nhâ dân thành ph Hà N i và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe B Văn hóa, Th thao và Du l ch và y ban nhân dân thành ph Hà N i báo cáo tình hình tri n khai công tác chuNn b (AI Games 3) và gi i trình m t s n i dung và ý ki n c a các i bi u tham d cu c h p, Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân k t lu n như sau: 1. V án t ng th chuNn b và t ch c i h i th thao châu Á trong nhà l n th 3 (AI Games 3) Công tác xây d ng và tri n khai th c hi n án chuNn b và t ch c AI Games 3 theo ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 6349/VPCP-VX ngày 19 tháng 11 năm 2004 ch m, nh hư ng t i vi c chuNn b các cơ s v t ch t ph c v thi u c a AI Games 3; lãnh o B Văn hóa, Th thao và Du l ch c n rút kinh nghi m. B Văn hóa, Th thao và Du l ch ch trì cùng các B , ngành liên quan khNn trương hoàn thi n án chuNn b và t ch c AI Games 3 trình Th tư ng Chính ph phê duy t trư c ngày 30 tháng 11 năm 2007. án c n nêu rõ, y các nhi m v , ti n và gi i pháp th c hi n; phân công rõ nhi m v c a các B , ngành và ơn v , cơ quan ch trì, cơ quan ph i h p. 2. V án Cung thi u i n kinh trong nhà - B Văn hóa, Th thao và Du l ch ch trì cùng v i y ban nhân dân thành ph Hà N i khNn trương hoàn thi n nhi m v thi t k B Xây d ng thNm nh và trình Th tư ng Chính ph trư c ngày 10 tháng 12 năm 2007. - Trên cơ s nhi m v thi t k ư c phê duy t và án chuNn b t ch c AI Games 3 ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, l a ch n m t s ơn v qu c t có năng l c ưa ra m t s phương án ki n trúc Cung thi u l a ch n; ơn v có phương án
  2. ki n trúc ư c l a ch n có th ư c giao nhi m v l p d án u tư trình duy t theo quy nh. - Giao y ban nhân dân thành ph Hà N i làm ch d án. - Ch u tư xu t c th các nhi m v và các bư c ti p theo tri n khai d án, b o m v th i gian, ch t lư ng và tính năng c a Cung thi u; B Xây d ng có nhi m v theo dõi, giúp v m t xây d ng, B Văn hóa, Th thao và Du l ch có nhi m v theo dõi, giúp v các yêu c u, n i dung liên quan n th d c, th thao. - V kinh phí: Kinh phí trung ương s b o m cho xây d ng nhà thi u; thành ph Hà N i b o m kinh phí cho các n i dung còn l i. Giao B Tài chính, B K ho ch và u tư b trí v n th c hi n u tư xây d ng công trình b o m ti n th c hi n d án. - y ban nhân dân thành ph Hà N i v i s hư ng d n, ph i h p c a B Xây d ng, B Văn hóa, Th thao và Du l ch c n ch o khNn trương xây d ng d án, t ch c tri n khai theo quy nh; h p nh kỳ 03 tháng m t l n ki m i m ti n th c hi n d án, k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph nh ng v n vư t quá thNm quy n. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các PTTgCP; - Các B : Văn hóa, Th thao và Du l ch, K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng; - UBND thành ph Hà N i; - VPCP: BTCN, các PCN, Các V : TH, KTTH, CN, P, Website CP; - Lưu: VX (5), VT.30 Tr n Qu c To n
Đồng bộ tài khoản