intTypePromotion=3

Thông báo số 259/TB-VPCP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
67
lượt xem
2
download

Thông báo số 259/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 259/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình xây dựng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và một số công trình kết cấu hạ tầng đang được đầu tư trên đảo Phú Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 259/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 259/TB-VPCP Hà N i, ngày 24 tháng 08 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I T I CU C H P V TÌNH HÌNH XÂY D NG C NG HÀNG KHÔNG QU C T PHÚ QU C VÀ M T S CÔNG TRÌNH K T C U H T NG ANG Ư C U TƯ TRÊN O PHÚ QU C Ngày 15 tháng 8 năm 2009, t i huy n o Phú Qu c, t nh Kiên Giang, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã i thăm và ch trì cu c h p v tình hình tri n khai xây d ng công trình c ng Hàng không qu c t Phú Qu c. Cùng d h p có i di n lãnh o các cơ quan, ơn v : y ban nhân dân t nh Kiên Giang, B Giao thông v n t i, Văn phòng Chính ph , B Xây d ng, C c Hàng không Vi t Nam và T ng công ty C ng hàng không mi n Nam. Sau khi nghe T ng công ty C ng hàng không mi n Nam báo cáo tình hình tri n khai D án xây d ng C ng hàng không Phú Qu c; S Giao thông v n t i t nh Kiên Giang báo cáo v quy ho ch và th c hi n u tư các d án giao thông trên o; Vi n Quy ho ch ki n trúc - B Xây d ng báo cáo v quy ho ch chung o Phú Qu c và ý ki n m t s cơ quan d h p, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i k t lu n như sau: 1. Phú Qu c có v trí và ti m năng to l n phát tri n thành thành ph bi n o v i các lĩnh v c như d ch v du l ch, văn hóa, d ch v gi i trí, ngh dư ng cao c p... ây là nơi có l i th c nh tranh v i các qu c gia khác trong khu v c v các lĩnh v c này. phát huy ti m năng, l i th thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i o Phú Qu c nhanh và b n v ng, vi c u tư cơ s h t ng ph i i trư c m t bư c. Trong th i gian v a qua, t nh Kiên Giang, huy n Phú Qu c, các ch u tư và các nhà th u ã có nhi u c g ng, n l c ch o Ny nhanh ti n th c hi n các d án h t ng giao thông trên o. Tuy nhiên, vi c u tư xây d ng các công trình trên o có nhi u khó khăn, có nhi u y u t tác ng. T nh Kiên Giang, huy n Phú Qu c c n ti p t c ch o th c hi n t t công tác n bù gi i phóng m t b ng. Các ch u tư và các nhà th u c n l p ti n chi ti t cho t ng d án và ch o th c hi n quy t li t, ph n u t ti n ra. u tư phát tri n o Phú Qu c òi h i v n r t l n. Bên c nh ngu n v n ngân sách, y ban nhân dân t nh Kiên Giang c n có bi n pháp huy ng ngu n v n t các thành ph n kinh t theo các hình th c u tư như BOT, BT, PPP... (nh t là các d án c p nư c, x lý nư c th i, rác th i). 2. V các d án c th :
  2. - V D án C ng hàng không Phú Qu c: + T ng công ty C ng hàng không mi n Nam (Ch u tư) và ơn v thi công (Công ty xây d ng công trình hàng không - ACC) ã tri n khai công trình b o m ti n . Các ơn v c n ti p t c n l c, t p trung l c lư ng có th hoàn thành d án vào quý II năm 2012 ho c s m hơn. + Các t n t i v gi i phóng m t b ng không l n, chi m t l nh trong toàn b di n tích c n gi i t a thu h i, tuy nhiên c n s m gi i quy t b o m m t b ng ph c v thi công. - V các d án h t ng giao thông khác: + y ban nhân dân t nh Kiên Giang ch o tri n khai u tư h th ng ư ng giao thông trên o theo quy ho ch ã ư c phê duy t, b o m ng b v i ti n hoàn thành C ng hàng không. + Giao B Giao thông v n t i ph i h p v i B Qu c phòng th ng nh t v trí t b n phao cho tàu có tr ng t i n 30.000 DWT thu c khu v c D án c ng An Th i s m ưa công trình này vào ho t ng. - V c p i n: + D án cáp i n ng m ra o: T p oàn i n l c Vi t Nam khNn trương th c hi n hoàn thành ng th i v i ti n hoàn thành C ng hàng không qu c t Phú Qu c. + Nhà máy nhi t i n ch y than: c n tính toán k v a i m xây d ng và lưu ý v công ngh . Công su t c a t máy u tiên m b o t i thi u 50 MW và phát tri n theo t ng giai o n phù h p v i nhu c u phát tri n c a o. - V vi c l y t t các m s i n m trong khu v c t r ng làm v t li u thi công các công trình k t c u h t ng trên o: Giao y ban nhân dân t nh Kiên Giang làm vi c v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các cơ quan liên quan x lý theo quy nh. 3. Giao B Xây d ng ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân t nh Kiên Giang khNn trương l a ch n tư v n nư c ngoài có uy tín, năng l c nghiên c u, b sung i u ch nh quy ho ch chung xây d ng o Phú Qu c, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh trong th i gian s m nh t. Văn phòng Chính ph xin thông báo y ban nhân dân t nh Kiên Giang và các cơ quan, ơn v liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng; - Các B : GTVT, KH& T, TC, TN&MT, XD, NN&PTNT, Công Thương, VHTT&DL, QP; - UBND t nh Kiên Giang;
  3. - Các T p oàn: i n l c Vi t Nam, CN Than và KS Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, Văn Tr ng Lý C ng TT T, các V : NC, P, KTTH, TH; - Lưu: VT, KTN (5b). Hà 36

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản