intTypePromotion=3

Thông báo số 271/TB-VPCP

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
3
download

Thông báo số 271/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 271/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện các dự án đầu tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 271/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 271/TB-VPCP Hà N i, ngày 24 tháng 9 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I V TÌNH HÌNH TH C HI N CÁC D ÁN U TƯ DO B GIAO THÔNG V N T I QU N LÝ Ngày 15 tháng 9 năm 2008, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã ch trì cu c h p v tình hình th c hi n các d án u tư do B Giao thông v n t i qu n lý. Tham d h p có i di n các B : Giao thông v n t i, Tài chính, K ho ch và u tư, Xây d ng và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe B Giao thông v n t i báo cáo và ý ki n c a i di n các B d h p, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i k t lu n như sau: 1. Các v n chung: Trong 2 tháng g n ây, tình hình gi i ngân các công trình giao thông có xu hư ng t t, nhưng nhìn chung 8 tháng u năm th c hi n v n ch m so v i k ho ch. B Giao thông v n t i c n rà soát c th t ng d án, i u hòa, t p trung v n cho các d án có i u ki n gi i ngân nhanh. - B Giao thông v n t i c n ch o quy t li t, ch ng tháo g khó khăn, vư ng m c Ny nhanh ti n th c hi n các d án; có bi n pháp nghiêm kh c i v i nh ng ngư i có tư tư ng l i, ùn Ny trách nhi m trong x lý công vi c; nâng cao ch t lư ng qu n lý d án c a các C c, các Ban qu n lý d án có th qu n lý d án m t cách chuyên nghi p, áp ng ư c yêu c u c a xu th phát tri n trong giai o n hi n nay. B c n t ch c giao ban thư ng xuyên (1 tháng 1 l n) giám sát ch t ch ti n tri n khai t ng d án. Ban ch o Nhà nư c các công trình, d án tr ng i m ngành Giao thông v n t i s t ch c h p 3 tháng 1 l n. Giao B Giao thông v n t i s m trình Quy ch ho t ng c a Ban ch o. - B Xây d ng, B Tài nguyên và Môi trư ng s m rà soát các th t c v u tư xây d ng, th t c v gi i phóng m t b ng ơn gi n hóa, rút ng n quá trình chuNn b và tri n khai d án. - B Giao thông v n t i rà soát l i các d án BOT, n u không tri n khai ư c ph i d ng l a ch n nhà u tư khác ho c b trí v n khác tri n khai. i v i các d án trong danh m c g i v n u tư BOT mà chưa có nhà u tư, B Giao thông v n t i ch o l p D án u tư g i th u. 2. V m t s ki n ngh c a B Giao thông v n t i:
  2. - V phương án i u ti t giao thông b o m an toàn hàng h i trong quá trình thi công nh p chính c u Phú M : ng ý v i báo cáo c a B Giao thông v n t i t i văn b n s 6660/BGTVT-QLXD ngày 10 tháng 9 năm 2008. B Giao thông v n t i ti p t c ph i h p v i y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ch o v n này m b o an toàn tuy t i theo ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 1369/TTg-KTN ngày 20 tháng 8 năm 2008. - Giao B K ho ch và u tư ph i h p v i B Giao thông v n t i trình Th tư ng Chính ph i u ch nh, b sung danh m c D án qu c gia kêu g i u tư nư c ngoài. - V k ho ch tr n (n theo Q 910, n ng trư c k ho ch): B Giao thông v n t i ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính th ng nh t gi i pháp x lý, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan liên quan bi t, th c hi n. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, PTTg Nguy n Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung H i; - Các B : GTVT, TC, KH& T, XD; - VPCP: BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, PCN Ph m Văn Phư ng, các V : KTTH, TH, TT T; - Lưu VT, KTN (4). Ph m Văn Phư ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản