Thông báo số 272/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
1
download

Thông báo số 272/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 272/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về công tác phòng, chống Aids và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 272/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 272/TB-VPCP Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 2007 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG TRƯƠNG VĨNH TR NG T I BU I LÀM VI C V I Y BAN NHÂN DÂN T NH NAM NNH V CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG AIDS VÀ PHÒNG, CH NG T N N MA TÚY, M I DÂM Ngày 05 tháng 12 năm 2007, t i Nam nh, Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng - Ch t ch y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm ã có bu i làm vi c v i lãnh o y ban nhân dân t nh Nam nh v công tác phòng, ch ng AIDS, phòng, ch ng ma túy, cai nghi n ph c h i, qu n lý d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma túy. Tham d bu i làm vi c có ng chí Lê B ch H ng, Th trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, ng chí Hoàng Anh Tu n, Th trư ng B Tài chính, ng chí Tr nh Quân Hu n, Th trư ng B Y t , ng chí Tr n Qu c To n, Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph và i di n lãnh o các B Công an, K ho ch và u tư. Sau khi thăm mô hình th c hi n các bi n pháp can thi p gi m tác h i d phòng lây nhi m HIV t i Trung tâm y t d phòng t nh Nam nh, thăm mô hình cai nghi n t i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i, mô hình cai nghi n t i gia ình, c ng ng phư ng C a Nam, thành ph Nam nh; nghe báo cáo c a Lãnh o y ban nhân dân t nh Nam nh và ý ki n c a các i bi u tham d bu i làm vi c, Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng ã k t lu n như sau: Trong năm 2007 t nh Nam nh ã t ư c nhi u thành tích trong phát tri n kinh t xã h i, các ch tiêu phát tri n kinh t xã h i c a t nh u t và vư t so v i k ho ch ra; tuy nhiên trong lĩnh v c xã h i v n còn nh ng b c xúc như t n n ma tuý và v n HIV/AIDS ang là thách th c không nh : Theo s li u th ng kê chưa y c a y ban nhân dân t nh Nam nh thì t c gia tăng s ngư i nghi n ma tuý năm 2007 có chi u hư ng gi m, nhưng s ngư i nhi m HIV l i tăng so v i năm 2006; vì th y ban nhân dân t nh Nam nh c n t p trung ch o công tác i u tra n m ch c hơn n a s li u, tình hình và di n bi n trên a bàn, t ó có bi n pháp ch o phù h p và hi u qu hơn. V công tác cai nghi n ph c h i: y ban nhân dân t nh Nam nh ã ch o bư c u làm t t mô hình cai nghi n t i gia ình và c ng ng, như phư ng C a Nam thành ph Nam nh; mô hình này c n ư c phân tích, ánh giá nghiêm túc rút ra bài h c kinh nghi m, nhân r ng t i các a bàn có i u ki n tương t như thành ph Nam nh.
  2. Công tác cai nghi n b t bu c t i Trung tâm c a Nam nh còn nhi u khó khăn b t c p, c bi t là cơ s v t ch t nghèo nàn, thi u th n nên chưa b o m th c hi n y quy trình cai nghi n mà ch th c hi n ư c các giai o n c t cơn gi i c và ph c h i s c kho ; công su t m i ch áp ng ư c 1/3 trên t ng s ngư i nghi n ma tuý có h sơ qu n lý c a t nh Nam nh. V công tác th c hi n các bi n pháp can thi p gi m tác h i d phòng lây nhi m HIV, t nh Nam nh ã có nhi u c g ng tăng d n s lư ng b nh nhân AIDS ư c ti p c n i u tr thu c c hi u kháng vi rút HIV (ARV); bư c u tri n khai m t s mô hình can thi p d phòng lây nhi m HIV có hi u qu ; chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS Nam nh ngày càng m r ng bao ph v i 129/230 xã, phư ng v i 70% s ngư i nghi n chích ma tuý ư c ti p c n d ch v , tác ng t i s chuy n i hành vi c a các nhóm dân cư trong c ng ng i v i vi c phòng, ch ng s lây truy n HIV/AIDS; ho t ng c a các t ng ng bư c u có m t s k t qu t t, nhưng c n ph i có k ho ch t p hu n v chuyên môn, tư v n úng quy trình, úng quy nh thì m i h n ch ư c tình tr ng lây nhi m m i. làm t t công tác phòng, ch ng AIDS, phòng, ch ng ma tuý và cai nghi n ph c h i t i Nam nh trong th i gian t i, Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng yêu c u: 1. ngh T nh u , y ban nhân dân t nh Nam nh tăng cư ng hơn n a vai trò lãnh o, ch o c a các c p u ng, chính quy n a phương trong vi c quan tâm u tư và t ch c tri n khai th c hi n công tác phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm. ưa Nam nh vào di n ch o i m v vi c th c hi n mô hình cai nghi n t i gia ình và c ng ng. y ban nhân dân t nh Nam nh ch o xây d ng án và k ho ch t ch c th c hi n mô hình cai nghi n t i gia ình và c ng ng; sau khi có ý ki n tham gia c a các B , ngành liên quan, y ban nhân dân t nh trình Phó Th tư ng - Ch t ch y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm xem xét phê duy t vào tháng 2 năm 2008. 2. Giao B Công an cùng y ban nhân dân t nh Nam nh ch o rà soát, th ng kê chính xác s ngư i nghi n ma tuý, tình hình t i ph m và t n n ma tuý t i Nam nh; t p trung l c lư ng giúp Nam nh tri t xoá các ư ng dây, các t i m buôn bán và s d ng ma tuý. 3. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, hư ng d n Nam nh th c hi n công tác cai nghi n ph c h i, c bi t chú tr ng công tác cai nghi n t i gia ình và c ng ng, giúp t nh Nam nh xây d ng án th c hi n i m công tác cai nghi n t i gia ình và c ng ng; ch o các a phương tri n khai th c hi n và ánh giá mô hình cai nghi n t i gia ình và c ng ng t ch c H i ngh chuyên v v n này vào cu i năm 2008 t i Nam nh. 4. B Y t ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có k ho ch t p hu n nghi p v cho các i, t ng ng trong công tác phòng, ch ng HIV/AIDS; ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên c u các cơ ch , chính sách phù h p ng viên và nâng cao hi u qu ho t ng c a i ngũ ng ng viên trong công tác này.
  3. B Y t khNn trương xây d ng án "Nâng cao năng l c cho Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS" tuy n t nh, trình Th tư ng Chính ph trong Quý I năm 2008. 5. B Tài chính ch trì cùng B K ho ch và u tư nghiên c u cơ ch h tr kinh phí t nh Nam nh th c hi n án i m v mô hình cai nghi n t i gia ình và c ng ng. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, các thành viên y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm, y ban nhân dân t nh Nam nh và các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Ban Bí thư TW ng ( báo cáo); - TTg CP, các PTTg CP; - y ban các v n xã h i c a Qu c h i; - Ban Tuyên giáo TW; - Các thành viên UBQG p/c AIDS và p/c t n n ma túy, m i dâm; - UBND t nh Nam nh và các t nh phía B c; - VPCP: BTCN, các PCN, Tr n Qu c To n Các V : NC, TH, KTTH, BXDPL, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng, Website CP; - Lưu: VT, VX (5). HTH. 60
Đồng bộ tài khoản