Thông báo số 28/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Thông báo số 28/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 28/BC-BYT về tình hình dịch cúm A(H5N1) ở người và các biện pháp phòng chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 28/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/BC-BYT Hà N i, ngày 12 tháng 01 năm 2006 THÔNG BÁO C A B Y T NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM V TÌNH HÌNH D CH CÚM A(H5N1) NGƯ I VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG CH NG D CH T ch c Y t th gi i thông báo d ch cúm A(H5N1) ngư i ã xu t hi n t i 6 qu c gia: Thái Lan, Căm Pu Chia, Indonesia, Trung Qu c, Vi t Nam và c bi t d ch trên ngư i ã x y ra t i Th Nhĩ Kỳ ư c coi như c a ngõ châu Âu. T ng s ca m c ghi nh n t tháng 12/2003 n nay 11/01/2006 t i 6 qu c gia là là 147 trư ng h p, trong ó có 78 trư ng h p t vong. Nguy cơ x y ra i d ch cúm trên toàn c u là r t cao n u d ch cúm gia c m ti p t c lây lan ra nhi u nư c trên th gi i.s D ch cúm trên gia c m ã ư c kh ng ch hoàn toàn t i Vi t Nam. Tuy nhiên kh năng d ch tái phát trên gia c m và lây sang ngư i trong mùa ông Xuân và d p t t âm l ch còn r t l n. Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch SARS, cúm ngư i yêu c u : 1) Ban ch o phòng ch ng d ch SARS, cúm ngư i các t nh/thành ph tri n khai các ho t ng phòng ch ng d ch khNn c p theo Ch th s 34/2005/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2005 c a Th tư ng chính ph . 2) Ny m nh công tác tuyên truy n m i ngư i dân hi u rõ d ch cúm A(H5N1) ã ư c kh ng ch nư c ta, tuy nhiên d ch cúm trên th gi i v n di n bi n ph c t p, c n c nh giác, tri n khai các bi n pháp phòng ch ng không d ch x y ra. 3) i v i ngư i tiêu dùng c n chú tr ng nh ng i m sau phòng tránh lây nhi m cúm A(H5N1): - Nên mua gia c m rõ ngu n g c không b b nh, có ki m d ch c a cơ quan thú y. - Khi ch bi n ph i riêng th t gia c m s ng và th c phNm chín khác tránh lây nhi m chéo. - Sau khi c m n m th t ho c tr ng gia c m ph i r a tay th t s ch b ng xà phòng và các dung d ch kh trùng s n có. - N u chín k th t gia c m trư c trư c khi ăn. - Không ăn ti t canh ho c ăn tr ng s ng.
  2. - Khi có d u hi u ho, s t cao liên t c trên 380C và có liên quan n gia c m b b nh c n n ngay cơ s y t khám và i u tr k p th i. B TRƯ NG B Y T TRƯ NG BAN CH O QU C GIA PHÒNG CH NG DNCH VIÊM Ư NG HÔ H P C P DO VI RÚT, CÚM NGƯ I Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản