intTypePromotion=3

Thông báo số 285/TB-VPCP

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
77
lượt xem
4
download

Thông báo số 285/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 285/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 285/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 285/TB-VPCP Hà N i, ngày 03 tháng 10 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I T I CU C H P V D ÁN TRUNG TÂM H I CH TRI N LÃM QU C GIA Ngày 19 tháng 9 năm 2008 t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã ch trì cu c h p v D án Trung tâm H i ch Tri n lãm Qu c gia. Tham d cu c h p có i di n các B : Văn hóa, Th thao và Du l ch, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, K ho ch và u tư, Tài chính, Văn phòng Chính ph và Trung tâm H i ch Tri n lãm Vi t Nam. Sau khi nghe lãnh o B Văn hóa, Th thao và Du l ch, Trung tâm H i ch Tri n lãm Vi t Nam (ch u tư) báo cáo và ý ki n c a các i bi u tham d , Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã k t lu n như sau: 1. B Văn hóa, Th thao và Du l ch ch o ch u tư khNn trương ph i h p v i y ban nhân dân thành ph Hà N i th c hi n: - L p và phê duy t nhi m v quy ho ch chi ti t c a 2 d án thành ph n (Gi ng Võ và M Trì). - L p và phê duy t quy ho ch 1/500 c a Trung tâm Tri n lãm Gi ng Võ và Trung tâm Tri n lãm Qu c gia t i M Trì. 2. Ch u tư ph i h p v i các cơ quan liên quan l p h sơ m i th u ch n i tác u tư chi n lư c trên cơ s nhi m v quy ho ch ư c duy t, b o m các i u ki n v phương án thi t k ki n trúc, ti n , các l i ích kinh t t i a cho Nhà nư c; xác nh rõ n i dung nào Nhà nư c gi 100% v n, n i dung nào c ph n hóa, n i dung nào tư nhân làm, phương th c Trung tâm H i ch Tri n lãm Vi t Nam tham gia... 3. i v i cơ ch qu n lý Trung tâm Tri n lãm Qu c gia t i M Trì: Giao ch u tư xu t mô hình qu n lý, trong ó nhi m v là "Trung tâm H i ch Tri n lãm cho Qu c gia" ph i ư c b o m n nh, phương th c s n xu t kinh doanh ph i rõ ràng. 4. Vi c tri n khai D án ph i m b o tính liên t c trong ho t ng h i ch tri n lãm c a Trung tâm H i ch Tri n lãm Vi t Nam. 5. Giao y ban nhân dân thành ph Hà N i khNn trương th c hi n: - Giao di n tích t Trung tâm H i ch Tri n lãm Qu c gia t i M Trì, T Liêm, Hà N i cho ch u tư theo úng ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s
  2. 3786/VPCP-NN ngày 09 tháng 7 năm 2007 trên cơ s nhi m v quy ho ch chi ti t ư c duy t k p th i th c hi n công tác gi i phóng m t b ng. - KhNn trương d ng và gi i t a các công trình ang xây d ng trên khu t d án Trung tâm H i ch Tri n lãm Qu c gia. - Hoàn thi n các th t c v t c a Trung tâm Tri n lãm Gi ng Võ. 6. Ch u tư và các cơ quan liên quan th c hi n công vi c theo úng quy nh hi n hành và các ch o c a Th tư ng Chính ph ; trong quá trình th c hi n D án n u có vư ng m c, c n k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B : Văn hóa, Th thao và Du l ch, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, K ho ch và u tư, Tài chính, y ban nhân dân thành ph Hà N i, ch u tư và các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, Văn hóa, Th thao và Du l ch; - UBND thành ph Hà N i; - Trung tâm H i ch Tri n lãm Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : KTN, P, TH, TT T; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b) Tr n Qu c To n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản