intTypePromotion=3

Thông báo số 287/TB-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
79
lượt xem
3
download

Thông báo số 287/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 287/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng và tình hình thực hiện dự án đầu tư mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 287/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 287/TB-BGTVT Hà N i, ngày 01 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P KI M I M TI N GPMB VÀ TÌNH HÌNH TH C HI N D ÁN U TƯ M R NG VÀ HOÀN THI N Ư NG LÁNG – HÒA L C Ngày 26/6/2008 t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã t ch c cu c h p ki m i m ti n gi i phóng m t b ng (GPMB) và tình hình th c hi n D án u tư m r ng và hoàn thi n ư ng Láng – Hòa L c. Cùng d có Ông Tr nh Duy Hùng – Phó Ch t ch UBND t nh Hà Tây; i di n Lãnh o và chuyên viên các ơn v : Ban ch o GPMB thành ph Hà N i, C c Giám nh và QLCL CTGT, V K ho ch u tư, Ban QLDA Thăng Long, T ng công ty VINACONEX, T ng công ty Tư v n thi t k GTVT. Sau khi nghe Lãnh o các cơ quan, ơn v báo cáo các khó khăn vư ng m c trong công tác GPMB và tình hình th c hi n D án u tư m r ng và hoàn thi n ư ng Láng – Hòa L c; các i di n tham gia có ý ki n, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã th ng nh t k t lu n như sau: D án u tư m r ng và hoàn thi n ư ng Láng – Hòa L c là D án tr ng i m thu c danh sách các D án k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i, theo ch o c a Th tư ng Chính ph ph i hoàn thành vào tháng 12/2009. Tuy nhiên, n nay công tác GPMB c a D án v n còn vư ng m c; Kh i lư ng chưa thi công còn r t l n. hoàn thành D án m b o ch t lư ng và theo úng ti n , B GTVT yêu c u: I. CÔNG TÁC GPMB: 1. a ph n thành ph Hà N i: Công tác GPMB c a D án ã không th c hi n úng ti n theo cam k t v i Th tư ng Chính ph ; Hi n nay các nút giao, c u vư t: M Trì, Seagames, Phú ô, Tây Nam và t nh l 70 v n chưa ư c UBND thành ph Hà N i ban hành quy t nh thu h i t giao cho D án. Yêu c u VINACONEX khNn trương t ch c cu c h p, m i các S , ban ngành c a thành ph Hà N i gi i quy t d t i m các vư ng m c v th t c và trình UBND thành ph Hà N i ban hành quy t nh thu h i t cho các nút giao, c u vư t nêu trên trư c ngày 30/7/2008; Ban QLDA Thăng Long ph i h p tham gia cùng tháo g . ngh Ban Ch o GPMB thành ph Hà N i ch o UBND huy n T Liêm gi i quy t s m công tác phê duy t thi t k k thu t và d toán các công trình công c ng ph i di chuy n theo quy nh; Trư ng h p UBND huy n không năng l c, ngh thuê các ơn v Tư v n chuyên ngành (thNm tra) h tr .
  2. 2. a ph n t nh Hà Tây: Hi n nay công tác GPMB c a D án trên a ph n t nh Hà Tây v n còn vư ng m c, t n t i v i kh i lư ng l n, ngh UBND t nh Hà Tây t p trung ch o các S , ban ngành, UBND các huy n và H i ng GPMB c a a phương khNn trương gi i quy t d t i m các vư ng m c nêu trên, bàn giao toàn b m t b ng cho D án trư c ngày 30/7/2008. C th : 2.1. GPMB liên quan n khu v c 05 doanh nghi p (Kim nh, Hùng Hưng, Chè Minh Nguy t, Công ty C ph n HIT & HTI và Công ty C ph n Lisohakha): Yêu c u VINACONEX ph i h p v i a phương khNn trương hoàn thành th t c, bàn giao m t b ng cho D án. Trư ng h p các doanh nghi p không th ng nh t, ngh l p biên b n, báo cáo UBND t nh Hà Tây có gi i pháp c n thi t tháo g . i v i vi c thNm nh giá tr b i thư ng cho các doanh nghi p: Kim nh, Hùng Hưng và Công ty C ph n Lisohakha, ngh UBND t nh có văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph , B Tài chính và B Công thương xem xét, hư ng d n gi i quy t. 2.2. i v i nút giao Hòa L c: ngh UBND t nh ch o H i ng GPMB a phương khNn trương hoàn thành phương án GPMB trong tháng 7/2008, u tháng 8/2008 th c hi n GPMB và bàn giao cho ơn v thi công, áp ng ti n hoàn thành D án vào năm 2010. 3. V trách nhi m công tác GPMB: Yêu c u VINACONEX ti p t c làm i di n và hoàn thành trách nhi m Ch u tư công tác GPMB n khi k t thúc GPMB c a D án và thư ng xuyên có báo cáo v i UBND thành ph Hà N i, UBND t nh Hà Tây, B GTVT có gi i pháp tháo g k p th i. II. CÔNG TÁC XÂY L P: 1. i v i T ng th u VINACONEX: - VINACONEX và các Nhà th u, ơn v liên quan th c hi n nghiêm túc biên b n ã ký k t thi ua Ny nhanh ti n thi công, t ch c thi công liên t c 2 ca/ngày (các ơn v Tư v n ph i thư ng xuyên liên t c bám sát hi n trư ng) Ny nhanh ti n hoàn thành D án áp ng hoàn thành cơ b n công tác thi công vào tháng 9/2009 và toàn b D án vào tháng 6/2010. - Ki m tra, rà soát công tác gi i ngân c a các Nhà th u: Yêu c u các Nhà th u m tài kho n riêng cho D án ki m soát chi, nh m m b o s d ng v n úng m c ích u tư xây d ng D án. Ban QLDA Thăng Long, T ng th u VINACONEX nghiên c u tăng m c t m ng v n theo quy nh hi n hành cho các ơn v thi công tháo g khó khăn. B GTVT s ph i h p v i Thành ph Hà N i, UBND t nh Hà Tây áp ng v n cho D án. Trư ng h p thi u v n, B GTVT s báo cáo B Tài chính xem xét gi i quy t. - Ch o các Nhà th u thi công khNn trương hoàn thành h sơ d toán i u ch nh giá và h p ng xây d ng theo quy nh t i các Văn b n s : 546/TTg-KTN ngày 14/4/2008 c a Th tư ng Chính ph ; Thông tư s 09/2008/TT-BXD c a B Xây d ng; s 5422/BTC- T ngày 12/5/2008 c a B Tài chính; s 1146/BGTVT-CG ngày 28/02/2008 và s 4199/BGTVT-CQLXD ngày 02/6/2008 c a B GTVT v vi c
  3. th c hi n i u ch nh giá, h p ng xây d ng do bi n ng giá nguyên li u, nhiên li u và v t li u giá xây d ng. ng th i, hoàn t t th t c thNm nh và phê duy t d toán i u ch nh k p th i t m ng; t m thanh toán cho các Nhà th u. - Ph i h p v i Ban QLDA Thăng Long tăng cư ng l c lư ng ch o t i hi n trư ng ôn c, ch o và k p th i gi i quy t các vư ng m c khi c n thi t. 2. V k thu t: - C c Giám nh & QLCL CTGT, Ban QLDA Thăng Long, Tư v n ưu tiên gi i quy t v n k thu t cho D án trong th i gian nhanh nh t. Ban QLDA Thăng Long c cán b và Tư v n Giám sát bám sát hi n trư ng giám sát và k p th i báo cáo khi c n thi t. - T p trung y nhân l c, máy, thi t b khai thác áp ng v t li u xây d ng ph c v thi công. C n ki m tra ch t ch ch t lư ng v t li u ưa vào công trư ng, trư ng h p không t tiêu chuNn kiên quy t x lý. 3. i v i các Nhà th u thi công: Yêu c u các Nhà th u l p ti n chi ti t i v i các h ng m c tri n khai (k c kh i lư ng, h ng m c còn l i), hoàn thành h sơ d toán i u ch nh giá và h p ng xây d ng theo quy nh. ng th i t p trung v t tư, thi t b , nhân l c, tài chính Ny nhanh ti n thi công hoàn thành D án. 4. Ch báo cáo và cơ ch ph i h p: 4.1. i v i công tác GPMB: Yêu c u VINACONEX t ch c h p giao ban v i H i ng GPMB các a phương 15 ngày/l n, có báo cáo b ng văn b n v công tác GPMB c a D án g i UBND thành ph Hà N i, UBND t nh Hà Tây ch o và g i B GTVT ph i h p gi i quy t theo quy nh hi n hành. 4.2. i v i công tác xây l p: Ban QLDA Thăng Long ph i h p v i VINACONEX ch trì h p giao ban thư ng kỳ v i các Nhà th u và các ơn v liên quan m i tu n/1 l n gi i quy t d t i m các khó khăn trong công tác thi công D án. Ki m tra, rà soát năng l c c a các Nhà th u, kiên quy t ưa ra kh i công trư ng nh ng Nhà th u không năng l c theo quy nh. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT xin thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t, tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng (b/c); - TTr. Nguy n H ng Trư ng (b/c); - UBND thành ph Hà N i; - UBND t nh Hà Tây; - Các ơn v tham d h p; - Lưu: VT, CG (3). Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản