Thông báo số 29/TB-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
66
lượt xem
5
download

Thông báo số 29/TB-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 29/TB-BXD về hội nghị tập huấn Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 29/TB-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 29/TB-BXD Hà N i, ngày 20 tháng 02 năm 2009 THÔNG BÁO V H I NGHN T P HU N NGHN NNH S 12/2009/N -CP NGÀY 12/02/2009 C A CHÍNH PH V QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH VÀ NGHN QUY T S 33/2008/NQ-CP NGÀY 31/12/2008 C A CHÍNH PH V TH C HI N THÍ I M M T S TH T C HÀNH CHÍNH TRONG U TƯ XÂY D NG I V I D ÁN KHU Ô THN M I, D ÁN KHU NHÀ , D ÁN H T NG K THU T KHU CÔNG NGHI P B Xây d ng s t ch c 03 H i ngh t p hu n Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình thay th Ngh nh s 16/2005/N -CP và Ngh nh s 112/2006/N -CP; Ngh quy t s 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 c a Chính ph v th c hi n thí i m m t s th t c hành chính trong u tư xây d ng i v i d án khu ô th m i, d án khu nhà , d án h t ng k thu t khu công nghi p. 1. T i TP. Hà N i - Th i gian: 01 ngày ( b t u t 8h00' ngày 03/3/2009) - a i m: H c vi n Cán b qu n lý xây d ng và ô th , km 10 ư ng Nguy n Trãi, qu n Thanh Xuân, Hà N i. 2. T i TP. H Chí Minh - Th i gian: 01 ngày (b t u t 8 h00' ngày 10/3/2009) - a i m: Theo Thông báo c a H c vi n Cán b qu n lý xây d ng và ô th 3. T i TP. à N ng - Th i gian: 01 ngày (b t u t 8h00' ngày 11/3/2009) - a i m: Theo Thông báo c a H c vi n Cán b qu n lý xây d ng và ô th . ngh Quý cơ quan, ơn v liên h tr c ti p v i H c vi n Cán b qu n lý xây d ng và ô th bi t thêm thông tin chi ti t và c i bi u tham d H i ngh theo a ch : H c vi n Cán b qu n lý xây d ng và ô th , a ch : Km 10 - ư ng Nguy n Trãi - Qu n Thanh Xuân - Hà N i; T: 04-38546685; Fax: 04-35524718; Website: www.hocviencanboxd.edu.vn; Email:bdcbxd@vnn.vn.
  2. Thông báo này thay cho gi y m i. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Các b , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND, s , ban, ngành các t nh, TP tr c thu c TW; - Các t p oàn kinh t , các t ng công ty nhà nư c, các doanh nghi p; - Ban qu n lý d án các b , ngành, a phương; - Lưu: VP, PC. Lê Văn T i DANH SÁCH CÁC NA PHƯƠNG MI N B C STT Tên a phương STT Tên a phương 1 TP. Hà N i 16 i n Biên 2 H i Phòng 17 L ng Sơn 3 Vĩnh Phúc 18 Tuyên Quang 4 Hà Tây 19 Yên Bái 5 B c Ninh 20 Thái Nguyên 6 H i Dương 21 Phú Th 7 Hưng Yên 22 B c Giang 8 Hà Nam 23 Qu ng Ninh 9 Nam nh 24 Lai Châu 10 Thái Bình 25 Sơn La 11 Ninh Bình 26 Hoà Bình 12 Hà Giang 27 Thanh hoá 13 Cao B ng 14 Lào Cai 15 B cC n T ng s : 27 t nh, thành ph 27 t nh x 10 cơ quan x 2 ngư i/cơ quan = 540 ngư i DANH SÁCH CÁC NA PHƯƠNG MI N TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN STT Tên a phương STT Tên a phương 1 Ngh An
  3. 2 Hà Tĩnh 3 Ninh Thu n 4 Qu ng Bình 5 Qu ng Tr 6 Th a Thiên Hu 7 à N ng 8 Qu ng Nam 9 Qu ng Ngãi 10 Bình nh 11 Phú Yên 12 Khánh Hoà 13 Kon Tum 14 Gia Lai 15 cL c 16 Lâm ng 17 c Nông T ng s : 17 t nh, thành ph 17 t nh x 10 cơ quan x 2 ngư i/cơ quan = 340 ngư i DANH SÁCH CÁC NA PHƯƠNG MI N NAM STT Tên a phương STT Tên a phương 1 Tp. H Chí Minh 16 Trà Vinh 2 Bình Phư c 17 Sóc Trăng 3 Tây Ninh 18 B c Liêu 4 Bình Dương 19 Cà Mau 5 ng Nai 20 H u Giang 6 Bình Thu n 7 Bà R a - Vũng T u 8 Long An 9 ng Tháp 10 An Giang 11 Ti n Giang
  4. 12 Vĩnh Long 13 B n Tre 14 Kiên Giang 15 C n Thơ T ng s : 20 t nh, thành 20 t nh x 10 cơ quan x 2 ngư i/cơ quan = 400 ngư i
Đồng bộ tài khoản