intTypePromotion=3

Thông báo số 291/TB-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
3
download

Thông báo số 291/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 291/TB-BGTVT về việc cuộc họp tổng kết kết quả đoàn thẩm định khoản vay và khoản viện trợ không hoàn lại của ADB cho dự án hỗ trợ kỹ thuật các đường cao tốc mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 291/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 291/TB-BGTVT Hà N i, ngày 01 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO CU C H P T NG K T K T QU OÀN TH M NNH KHO N VAY VÀ KHO N VI N TR KHÔNG HOÀN L I C A ADB CHO D ÁN H TR K THU T CÁC Ư NG CAO T C M I. Ngày 17/06/2008, t i văn phòng B Giao thông v n t i, Th trư ng B GTVT Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p t ng k t v i oàn công tác thNm nh kho n vay và kho n vi n tr không hoàn l i c a Ngân hàng phát tri n Châu Á (ADB) và d án H tr kĩ thu t (HTKT) các ư ng cao t c m i do Ngân hàng phát tri n Châu Á tài tr , th c hi n t u tháng 6/2008. D án H tr kĩ thu t các ư ng cao t c m i này ã ư c B Giao thông v n t i giao Công ty u tư Phát tri n ư ng cao t c Vi t Nam (VEC) qu n lý. Trên cơ s ý ki n c a các bên tham gia, oàn công tác ADB s hoàn thành biên b n ghi nh (MOU) gi a ADB và phía B GTVT. Tham d bu i h p có i di n c a ADB, Văn phòng Chính ph , Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, lãnh o và chuyên viên các V K ho ch u tư, V H p tác qu c t , C c ư ng b Vi t Nam và công ty u tư Phát tri n ư ng cao t c Vi t Nam (VEC). oàn công tác ADB ã trình bày tóm t t các n i dung trong Biên b n ghi nh v i các n i dung chính: - Ngu n v n và k ho ch phân b ngu n v n giai o n u tư cho d án HTKT các ư ng cao t c m i. - Quy mô và k ho ch tài chính c a d án. - K ho ch x lý kho n vay. Sau khi nghe oàn công tác c a ADB trình bày và ý ki n tham gia c a các i bi u, Th trư ng ã k t lu n như sau: 1. B GTVT ánh giá cao các k t qu mà oàn công tác ADB ã ưa ra trong Biên b n ghi nh ; 2. Kho n vi n tr không hoàn l i 3 tri u USD không làm báo cáo nghiên c u kh thi cho c d án ư ng cao t c H Long – Móng Cái; nhưng trong kho n vay H tr kĩ thu t l i có l p thi t k kĩ thu t cho d án ư ng cao t c H Long – Móng Cái. ây là i m chưa h p lý, ngh ADB xem xét l i;
  2. 3. Ph n v n i ng c a VEC cho c kho n vay tài tr không hoàn l i và kho n vay h tr kĩ thu t lên t i hơn 100 t VND. B GTVT có trách nhi m trình Chính ph s xem xét h tr VEC ph n v n i ng này; 4. i v i giai o n u tư, hai d án ư ng cao t c B n L c – Long Thành và Hà N i – L ng Sơn ã tìm ư c các nhà ng tài tr quan tâm. B GTVT và ADB s cùng tìm ki m các nhà ng tài tr cho d án ư ng cao t c H Long – Móng Cái; 5. ngh ADB tách b ch cơ c u v n c a ADB và Chính ph Vi t Nam/VEC trong kho n vay HTKT; Theo quy trình c a phía Vi t Nam, c n ph i tách x lý riêng 2 kho n: kho n tài tr không hoàn l i ( l p Báo cáo nghiên c u kh thi) và kho n vay HTKT ( l p thi t k kĩ thu t chi ti t); 6. ngh ADB xem xét l i h ng m c kh o sát c a d án: ph n kh o sát và thi t k ph i do cùng m t ơn v th c hi n trong t ng giai o n: L p báo cáo nghiên c u kh thi và l p Thi t k kĩ thu t; 7. B GTVT cũng ngh ADB gi nguyên ti n trình th c hi n d án ư ng cao t c Tp H Chí Minh – Long Thành – D u Giây, không b nh hư ng b i vi c x lý các d án khác. 8. Các B ngành c a Vi t Nam hi n ang có khá nhi u ý ki n khác nhau v n i dung và ti n trình th c hi n các d án. Do ó, B GTVT ngh ADB lùi h n óng góp ý ki n n ngày 30/7/2008; 9. ngh ADB xem xét vi c l p báo cáo nghiên c u kh thi theo quy t nh s 48/2008/Q -TTg áp ng yêu c u c a nhà tài tr và chính ph Vi t Nam phê duy t d án u tư. ADB c n tính toán y chi phí cho h ng m c công vi c này, cân i kh năng tài tr c a ADB và óng góp c a phía Vi t Nam. Trên ây là n i dung cu c h p t ng k t oàn thNm nh kho n vay c a ADB v D án h tr kĩ thu t các ư ng cao t c m i. Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v liên quan ư c bi t và tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Ngô Th nh c (b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu VT, KH T. Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản