intTypePromotion=3

Thông báo số 295/TB-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
80
lượt xem
4
download

Thông báo số 295/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 295/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp mở đầu với đoàn xác định dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi của ngân hàng thế giới dự kiến vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 295/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 295/TB-BGTVT Hà N i, ngày 03 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P M U V I OÀN XÁC NNH D ÁN CAO T C À N NG – QU NG NGÃI C A NGÂN HÀNG TH GI I D KI N VAY V N WB Ngày 18 tháng 6 năm 2008, t i Văn phòng B Giao thông v n t i, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p m u v i oàn xác nh d án Cao t c à N ng – Qu ng Ngãi c a Ngân hàng Th gi i (WB) d ki n vay v n WB. Tham d bu i h p có i di n Ngân hàng Th gi i, Ngân hàng h p tác Qu c t Nh t B n (JBIC), Lãnh o và chuyên viên các V K ho ch u tư, V H p tác qu c t , C c ư ng b Vi t Nam, Công ty u tư & Phát tri n ư ng cao t c (VEC) và Ban Qu n lý d án 85 thu c B GTVT. Sau khi nghe i di n oàn công tác c a WB trình bày n i dung làm vi c c a oàn, các v n c n th o lu n v i B GTVT, Th trư ng nh t trí v nh ng v n oàn ã ưa cho trong chuy n công tác và th ng nh t như sau: 1. V v n k thu t: - Th ng nh t các v n k thu t WB d nh nghiên c u chi ti t trong t công tác. B GTVT ngh xem xét, nghiên c u i m cu i n i D án v i phía Nam Th xã Qu ng Ngãi và b sung o n n i vào nút giao QL1 v i khu công nghi p Dung Qu t, ng th i có th i u ch nh m t s o n tuy n cho phù h p v i tình hình m i. - C n xem xét l i s lư ng và lo i nút giao tr c tuy n ho c liên thông. Chú ý k t n i tách nh p làn theo úng quy nh. So sánh các phương án tuy n c v kinh t và tài chính. - V a hình, tư v n c n xem xét k v th y văn nh t là trong mùa mưa lũ, tính toán t n xu t lũ m b o có th lưu thông khai thác tuy n trong c 4 mùa. - B GTVT s c các chuyên gia k thu t cùng tư v n c a WB nghiên c u k các v n k thu t ngay t giai o n nghiên c u kh thi. 2. H tr nghiên c u Chi n lư c Phát tri n ư ng cao t c Vi t Nam và th ch : Hi n t i H th ng ư ng cao t c t i Vi t Nam chưa hình thành, tuy nhiên B GTVT có nhi m v trình Chính ph Chi n lư c Phát tri n ư ng cao t c c a Vi t Nam trong ó có t ch c b máy, th ch chính sách, xây d ng, qu n lý và v n hành m ng lư i
  2. ư ng cao t c t i Vi t Nam vào cu i năm 2008. B GTVT ngh WB tr giúp nghiên c u B s m hoàn thành Chi n lư c Phát tri n ư ng cao t c c a Vi t Nam. B ngh WB tìm hi u h tr t ch c oàn công tác c a B i m t s qu c gia tham kh o h c h i kinh nghi m. 3. V cơ ch v n và t ch c th c hi n D án: - ây là v n còn nhi u ý ki n khác nhau. T nghiên c u h tr xây d ng Chi n lư c Phát tri n ư ng cao t c c a Vi t Nam nêu trên, B ngh v i WB có xu t v cơ ch , t ch c th c hi n và qu n lý h th ng ư ng cao t c, kinh nghi m ã th c hi n các qu c gia trên Th gi i. - V cơ ch tài chính và vay v n, B GTVT s s m trình Th tư ng Chính ph xin ý ki n. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v bi t và tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng (b/c); - Th trư ng Ngô Th nh c (b/c); - Ngân hàng Th gi i t i Hà N i; - Các ơn v d h p; - Lưu: VT, KH T. Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản