intTypePromotion=3

Thông báo số 297/TB-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
4
download

Thông báo số 297/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 297/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp tổng kết với đoàn xác định dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi của Ngân hàng thế giới dự kiến vay vốn Ngân hàng thế giới (WB) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 297/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 297/TB-BGTVT Hà N i, ngày 03 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P T NG K T V I OÀN XÁC NNH D ÁN CAO T C À N NG – QU NG NGÃI C A NGÂN HÀNG TH GI I D KI N VAY V N WB Ngày 27 tháng 6 năm 2008, t i Văn phòng B Giao thông v n t i; Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p T ng k t v i oàn xác nh d án Cao t c à N ng – Qu ng Ngãi c a Ngân hàng th gi i (WB) d ki n vay v n WB. Tham d bu i h p có i di n Ngân hàng Th gi i, i di n Văn phòng Chính ph , B Tài chính, Lãnh o và chuyên viên các V K ho ch u tư, V H p tác qu c t , C c ư ng b Vi t Nam, Công ty u tư & Phát tri n ư ng cao t c (VEC) và Ban Qu n lý d án 85 thu c B GTVT. Sau khi nghe i di n oàn công tác c a WB trình bày n i dung làm vi c c a oàn, các v n c n th o lu n v i B GTVT, Th trư ng th ng nh t như sau: 1) Th ng nh t giao PMU85 làm th t c xin ch nh th u tư v n JETRO ti p t c hoàn ch nh F/S v i kinh phí là 500.000 USD l y t ngu n v n chuNn b d án m i c a D án WB4. F/S s ư c ch nh s a theo hư ng n n ch nh m t s o n tuy n, b sung ư ng n i vào khu công nghi p Dung Qu t và i m k t thúc d án n i vào Nam Th xã Qu ng Ngãi. S d ng ngu n v n trong nư c ch nh th u tư v n hòa thi n K ho ch GPMB và báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng d a trên cơ s F/S ã ư c tư v n JETRO hoàn thi n. Th ng nh t v ti n hoàn thành ch nh s a F/S là tháng 10 năm 2008. Chính ph Vi t Nam hi n ang ch nh s a các văn b n pháp lý có th hoàn thi n công tác GPMB ngay trong giai o n F/S Ny nhanh ti n th c hi n các d án xây d ng công trình. Vì v y k ho ch GPMB c a D án s ư c phê duy t ng th i v i phê duy t F/S. 2) Th ng nh t ti n hành tuy n ch n tư v n TKKT ngay trong giai o n hoàn thi n F/S. D ki n tháng 9/2008 b t u tuy n ch n tư v n TKKT và tháng 6/2009 huy ng tư v n TKKT. Kinh phí th c hi n TKKT s ư c l y t ngu n v n chưa phân b ho c t ngu n v n b sung c a D án WB4. 3) Các gói th u xây l p s ư c ti n hành u th u cùng v i th i gian tư v n TKKT tri n khai công vi c theo d ng cu n chi u Ny nhanh ti n kh i công và hoàn thành công trình.
  2. 4) ngh WB có thư s m v các v n nêu trên B GTVT có cơ s trình Th tư ng Chính ph (TTgCP). 5) B GTVT s trình Th tư ng Chính ph cho phép: - Th c hi n N i dung D án như qui mô tư v n JETRO hi n ã nghiên c u F/S (báo cáo cu i cùng); - Cơ s vay v n IDA/IBRD và v n ODA c a JBIC cho d án; - S d ng ngu n v n chuNn b d án m i c a D án WB4 hoàn thi n F/S bao g m nh ng thay i ã th ng nh t gi a B GTVT và WB; - S d ng ngu n v n chưa phân b c a D án WB4 tri n khai TKKT cho D án Cao t c à N ng – Qu ng Ngãi và cho phép B GTVT ti n hành tuy n ch n tư v n TKKT trong th i gian hoàn thi n F/S. 6) V Chi n lư c Phát tri n ư ng cao t c c a Vi t Nam, ngh WB hoàn thi n báo cáo t ch c H i th o t i B GTVT vào ngày 26/7/2008. V tr giúp k thu t xây d ng khung pháp lý, cơ c u t ch c, u tư, phát tri n, xây d ng, v n hành và khai thác H th ng ư ng cao t c t i Vi t Nam, ngh WB s m h tr tư v n, c v n vào tháng 9/2008 cùng v i T công tác c a B GTVT hoàn thi n báo cáo TTgCP vào cu i năm 2008. V KH T có văn b n 7) Giao v KH T xu t Thành ph n T công tác c a B do Th trư ng ch trì v so n th o báo cáo xây d ng khung pháp lý, cơ c u t ch c, u tư, phát tri n, xây d ng, v n hành và khai thác H th ng ư ng cao t c t i Vi t Nam (g m T trư ng T công tác c a B trư ng T ng Tr n Tùng, V KH T, V KHCN, V Pháp ch , V Tài chính, C c BVN, VEC …). 8) V chuy n công tác tham quan h c t p t i 4 nư c ông Nam Á cho T công tác trên (M c 7), WB s hoàn thi n cương và tìm ngu n v n không hoàn l i giúp B GTVT th c hi n trong tháng 9/2008. 9) V tr giúp k thu t c a WB xây d ng khuôn kh pháp lý th c hi n các d án PPP t i Vi t Nam do B KH& T và B Tài chính ch trì, B GTVT s ph i h p ch t ch . Giao v KH T th ng nh t v i WB l a ch n d án nghiên c u thí i m áp d ng mô hình u tư PPP phù h p v i ch o c a TTgCP. 10) B GTVT s thành l p Nhóm công tác v PPP do Th trư ng ch trì. B GTVT ngh WB có các bu i làm vi c chi ti t hơn v nghiên c u u tư theo mô hình PPP tri n khai các bư c ti p theo. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v bi t và tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG
  3. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng (b/c); - Th trư ng Ngô Th nh c (b/c); - Các th trư ng (b/c); - Ngân hàng Th gi i t i Hà N i; - Các ơn v d h p; - Lưu: VT, KH T. Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản