Thông báo số 30/UBTDTT-VP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
1
download

Thông báo số 30/UBTDTT-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 30/UBTDTT-VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao tại buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau, ngày 7/3/2005 do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 30/UBTDTT-VP

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 30/UBTDTT-VP Hà N i, ngày 13 tháng 04 năm 2005 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO T I BU I LÀM VI C V I U BAN NHÂN DÂN T NH CÀ MAU, NGÀY 7/3/2005 Nh n l i c a U ban nhân dân t nh An Giang, trong 2 ngày 6 và 7 tháng 3 năm 2005, B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao Nguy n Danh Thái và oàn công tác c a U ban Th d c th thao ã thăm và làm vi c t i t nh Cà Mau. Ngày 7 tháng 3 năm 2005, B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao Nguy n Danh Thái và oàn công tác ã có bu i làm vi c chính th c v i U ban nhân dân t nh Cà Mau v công tác th d c th thao c a t nh. T i bu i làm vi c, sau khi nghe báo cáo v tình hình công tác th d c th thao năm 2004 và phương hư ng, nhi m v phát tri n s nghi p th d c th thao trong nh ng năm t i c a t nh Cà Mau, B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao Nguy n Danh Thái ã k t lu n như sau: 1. Tuy còn g p nhi u khó khăn, song trong nh ng năm qua, phong trào th d c th thao c a t nh Cà Mau ã có bư c phát tri n t t, khá toàn di n và t ư c nh ng thành tích áng ghi nh n. Phong trào th d c th thao qu n chúng phát tri n r ng rãi trong nhân dân, t l ngư i dân t p luy n th d c th thao t m c trung bình c a toàn qu c.V th thao thành tích cao, trong i u ki n kinh phí ít, trình hu n luy n viên còn h n ch , song ngành Th d c th thao Cà Mau ã l a ch n hư ng i úng, u tư phát tri n các môn th thao phù h p, t thành tích bư c u và có óng góp cho qu c gia. i ngũ cán b , công ch c, hu n luy n viên c a t nh oàn k t, có nhi u c g ng trong th c hi n nhi m v . Nh ng k t qu trên ã th hi n s quan tâm c a T nh u , U ban nhân dân t nh Cà Mau trong vi c ch o phát tri n s nghi p th d c th thao c a t nh, c bi t là trong vi c tri n khai Ch th 17/CT-TW c a Ban Bí thư trung ương ng khoá 9 và các ch th , quy t nh c a Th tư ng Chính ph liên quan t i công tác th d c th thao. Tuy nhiên, th d c th thao Cà Mau còn nhi u khó khăn. Cơ s v t ch t dành cho ho t ng th d c th thao c c p t nh và c p qu n, huy n, c p xã, phư ng còn r t nhi u thi u th n, chưa áp ng nhu c u. Ho t ng th d c th thao vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c thi u s còn nhi u h n ch . i ngũ cán b th d c th thao c a t nh, c bi t là i ngũ hu n luy n viên, còn thi u và h n ch v trình . 2. U ban Th d c th thao nh t trí v i nh ng ch trương, nh hư ng phát tri n s nghi p th d c th thao trong nh ng năm t i c a T nh u , U ban nhân dân t nh Cà Mau. U ban Th d c th thao có trách nhi m ph i h p cùng U ban nhân dân t nh Cà Mau ch o ngành Th d c th thao c a t nh th c hi n t t m c tiêu t ra. t o i u ki n thu n l i phát tri n s nghi p th d c th thao trong nh ng năm t i, t nh Cà Mau c n ti p t c t p trung tri n khai t t Ch th 17/CT-TW c a Ban Bí thư trung ương v phát tri n th d c th thao n năm 2010; ng th i ch o xây d ng quy ho ch
  2. phát tri n s nghi p th d c th thao Cà Mau n năm 2015 và nh hư ng n năm 2020 v i nh ng l trình, m c tiêu, nhi m v c th cho t ng giai o n và các gi i pháp, ngu n l c m b o th c hi n. 3. V th thao thành tích cao, S Th d c th thao c n s m xây d ng và trình U ban nhân dân t nh phê duy t chi n lư c phát tri n th thao thành tích cao c a t nh n năm 2015 và nh hư ng n năm 2020. Trong ó, c n xác nh úng nh ng môn th thao tr ng i m, có th m nh c a t nh u tư chi u sâu, tránh dàn tr i. Trư c m t, U ban Th d c th thao giao nhi m v và h tr ngành Th d c th thao t nh Cà Mau ào t o v n ng viên trong hai môn: qu n v t và i n kinh (m t s n i dung khác); ng th i h tr ào t o v n ng viên tr trong các môn teakwondo, c vua và boxing. S Th d c th thao t nh Cà Mau c n c bi t chú tr ng t i công tác ào t o cán b , hu n luy n viên gi i; ng th i tăng cư ng ng d ng khoa h c công ngh trong công tác tuy n ch n và ào t o v n ng viên. U ban Th d c th thao t nh Cà Mau trong vi c ào t o cán b , hu n luy n viên và tri n khai ng d ng khoa h c công ngh ph c v nâng cao thành tích th thao. Trư c m t, giao Trư ng i h c Th d c th thao II giúp a phương t ch c l p i h c t i ch c th d c th thao t i Cà Mau vào cu i năm 2005. 4. V th d c th thao qu n chúng, t nh Cà Mau c n chú tr ng phát tri n phong trào th d c th thao trong vùng ng bào dân t c thi u s . ng th i, Ny m nh hơn n a công tác giáo d c th ch t trong trư ng h c, kh c ph c nh ng y u kém v giáo viên, cơ s v t ch t, sân bãi, trang thi t b , d ng c t p luy n th d c th thao cho h c sinh. Trong th i gian t i, t nh Cà Mau c n t p trung ch o t ch c t t các ho t ng th d c th thao trong khuôn kh i h i th d c th thao các c p (t cơ s xã, phư ng, th tr n), ti n t i i h i Th d c th thao c p t nh năm 2005 và l a ch n l c lư ng v n ng viên tham gia t k t qu t t t i i h i Th d c th thao toàn qu c l n th V, năm 2006. 5. Ngành Th d c th thao ang tích c c tri n khai ch trương xã h i hoá các ho t ng th d c th thao. T nh Th d c th thao t nh Cà Mau xây d ng án phát tri n xã h i hoá th d c th thao trên a bàn, báo cáo U ban nhân dân t nh t ch c tri n khai. 6. U ban Th d c th thao ng h ch trương xây d ng Nhà thi u a năng c a t nh, v i quy mô kho ng 3000 ch ng i. ngh U ban nhân dân t nh Cà Mau ch o S Th d c th thao ph i h p v i các S , ngành ch c năng l p d án u tư xây d ng nhà thi u a năng c a t nh. Trên cơ s d án này, U ban Th d c th thao s hi p y v i t nh trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Th a l nh B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao, Văn phòng U ban Th d c th thao thông báo t i các ơn v liên quan bi t và t ch c th c hi n. Nơi nh n: CHÁNH VĂN PHÒNG - UBND t nh Cà Mau, - S TDTT và các S , Ban, ngành ch c năng c a t nh Cà Mau, - Lãnh o U ban U ban TDTT và các v , ơn v thu c U ban TDTT, - Lưu VT, TH, CVP. Nguy n Qu c Hùng
Đồng bộ tài khoản