intTypePromotion=1

Thông báo số 303/TB-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
78
lượt xem
5
download

Thông báo số 303/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 303/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại buổi kiểm tra hiện trường dự án BOT quốc lộ 1A tuyến tránh thành phố Thanh Hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 303/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 303/TB-BGTVT Hà N i, ngày 07 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG H NGHĨA DŨNG T I BU I KI M TRA HI N TRƯ NG D ÁN BOT QU C L 1A TUY N TRÁNH THÀNH PH THANH HÓA Ngày 27/06/2008, B trư ng B GTVT, Ch t ch y ban An toàn giao thông qu c gia H Nghĩa Dũng ã ti n hành ki m tra hi n trư ng d án BOT Qu c l 1A tuy n tránh Thành ph Thanh Hóa. Tham gia oàn ki m tra, v phía lãnh o t nh Thanh Hóa có các ng chí: Nguy n Văn L i – Bí thư t nh y; Giám c S GTVT; Ch t ch UBND Thành ph Thanh hóa. V phía Công ty C ph n BOT ư ng tránh Thanh Hóa có ng chí Tr n Văn Hi n – Giám c Công ty. V phía b GTVT có i di n lãnh o: V K ho ch u tư, V V n t i, C c ư ng b Vi t Nam, C c Giám nh và QLCL CTGT, Văn phòng y ban ATGTQG, Văn phòng B GTVT, T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 1. Sau khi nghe báo cáo tình hình gi i phóng m t b ng và ti n thi công d án BOT Qu c l 1A tuy n tránh Thành ph Thanh Hóa, ý ki n c a các ng chí lãnh o t nh Thanh Hóa và các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng k t lu n như sau: 1. D án BOT Qu c l 1A tuy n tránh Thành ph Thanh Hóa tri n khai n nay ã hơn 3 năm. Th i gian u (t tháng 4/2005 n tháng 01/2008), nhà u tư cũ không thu x p v n nên ã ch m tr m t th i gian dài. T u năm 2008 n nay, do thay i cơ c u và các nhà u tư ã thành l p Công ty C ph n, ngu n v n áp ng nên d án có kh i s c và chuy n ng t t. 2. Công tác gi i phóng m t b ng c a d án còn nhi u khó khăn, vư ng m c. ngh UBND t nh Thanh Hóa và UBND Thành ph Thanh Hóa ch o quy t li t bàn giao m t b ng trong tháng 7/2008 cho ơn v thi công nh m m b o hoàn thành thông xe giai o n 1 trong tháng 12/2008. 3. Do t u năm có nhi u bi n ng v giá, giao V K ho ch u tư ch trì xem xét i u ch nh t ng m c u tư c a d án. 4. Giao C c ư ng b Vi t Nam xem xét phê duy t thi t k k thu t 2 Km i u ch nh hư ng tuy n theo ngh c a Thành ph Thanh Hóa có cơ s tri n khai các bư c ti p theo. 5. Sau khi d án thông xe giai o n 1, nhà u tư xây d ng phương án c th trình B GTVT xem xét quy t nh vi c s d ng tr m thu phí c u Tào Xuyên.
  2. - V K ho ch u tư ph i h p v i C c ư ng b Vi t Nam s m gi i quy t c p gia h n gi y ch ng nh n u tư (Th tư ng Chính ph ã ch p thu n y quy n cho B GTVT). Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B GTVT tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng H Nghĩa Dũng ( b/c); - TT. Nguy n H ng Trư ng (nt); - Các ơn v d h p; - T nh y, H ND, oàn BQH & UBND t nh Thanh Hóa; - S GTVT t nh Thanh Hóa; - Lưu: VT, TH.(B) Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản