intTypePromotion=1

Thông báo số 315/TB-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
5
download

Thông báo số 315/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 315/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với JBIC kiểm điểm tình hình giải ngân các dự án vay JBIC và các vấn đề liên quan do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 315/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc ------------------ S : 315/TB-BGTVT Hà N i, ngày 17 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P V I JBIC KI M I M TÌNH HÌNH GI I NGÂN CÁC D ÁN VAY JBIC VÀ CÁC V N LIÊN QUAN Ngày 9/7/2008 theo ngh c a JBIC, t i tr s B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p v i Trư ng i di n JBIC t i Hà N i ki m i m tình hình th c hi n và gi i ngân các d án vay JBIC và các v n liên quan. Tham d cu c h p có lãnh o và chuyên viên V KH T, Tài chính, KHCN, HTQT, C c Qu n lý XD&CLCTGT, C c ư ng b VN, C c Hàng h i VN, TCTy ư ng s t VN, các Ban QLDA 18, 85, Thăng Long, Bi n ông, M Thu n, C ng H i Phòng, Hàng h i 2, ư ng s t, Ban QLDA an toàn giao thông và Văn phòng B . JBIC thông báo k t qu gi i ngân 3 tháng u tài khóa 2008 (t 01/4 n 30/6/2008) các d án thu c B GTVT t 7,4% k ho ch năm (th p hơn k t qu gi i ngân chung 8,1% các d án JBIC t i Vi t Nam) Sau khi nghe trình bày c a JBIC và báo cáo c a các Ban QLDA, ý ki n c a các C c, V tham d h p, Th trư ng Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: I. M T S V N CHUNG: - Do trư t giá l n trong th i gian qua so v i th i i m JBIC thNm nh v n vay, JBIC th ng nh t vi c B GTVT có văn b n ngh JBIC b sung v n m t s d án thi u v n như c ng Cái Mép - Th V i, c u C n Thơ, ư ng vành ai 3 Hà N i giai o n 2, QL3 m i Hà N i - Thái Nguyên, c u Nh t Tân. Yêu c u các Ban QLDA báo cáo nhu c u v n V KH T t ng h p trong tháng 7/2008. - Th ng nh t vi c m i i di n JBIC tham d các cu c h p v ti n GPMB v i UBND TP. Hà N i i v i các d án vay JBIC trên a bàn Thành ph như c u Nh t Tân, c u Thanh Trì và ư ng vành ai 3 Hà N i, QL3 m i, ư ng s t ô th tuy n 1 (Giáp Bát - Gia Lâm)… II. KI M I M TI N GI I NGÂN CÁC D ÁN VÀ BI N PHÁP GI I QUY T: m b o m c tiêu gi i ngân m t s d án s h t h n Hi p nh vay trong tháng 7/2008 (C ng Cái Lân, QL18) và thúc Ny ti n các d án ang tri n khai, yêu c u các ban QLDA, ch u tư và các C c V ch c năng thu c B t p trung gi i quy t các n i dung c th c a m i d án như sau:
  2. 1. D án c ng Cái Mép - Th V i (Ban QLDA 85): Th ng nh t v i ti n như JBIC xu t có th kh i công d án trong tháng 10/2008. 2. D án c u Nh t Tân (Ban QLDA 85): Th ng nh t v i ti n JBIC xu t. 3. D án c ng Cái Lân (C c HHVN-Ban QLDA hàng h i 2): Th ng nh t v i ti n JBIC xu t (hoàn thành gi i ngân ph n VN vào 14/7/2008) và Ban QLDA HH2 có trách nhi m hàng tháng báo cáo JBIC v ti n th c hi n và gi i ngân gói th u 4. 4. D án c ng H i Phòng (Ban QLDA c ng HP): Ban QLDA c ng H i Phòng có báo cáo c th B GTVT (C c QLXD&CLCT ch trì) làm th t c thanh toán n t 20% giá tr ã th c hi n c a h ng m c n o vét sâu thêm lu ng cho nhà th u và phê duy t k t qu ánh giá xu t k thu t gói th u tư v n ki m toán theo xu t c a JBIC. 5. D án c u y u (C c ư ng b - Ban QLDA Bi n ông): B GTVT s có văn b n ngh B KH& T có công hàm cho S quán Nh t B n ngh ký công hàm trao i trong tháng 8/2008 cho Hi p nh vay 2 c a d án khi TTgCP cho phép xây d ng các h ng m c còn l i c a c u C n Thơ (V KH T d th o). 6. D án c u Thanh Trì (C c ư ng b - Ban QLDA Thăng Long): - ư ng vành ai 3 Hà N i giai o n 2: v nguyên t c JBIC ch p thu n s b trí v n cho ph n còn thi u sau khi ký Hi p nh vay tháng 3/2008, C c QLXD&CLCT trình B phê duy t ngay k ho ch u th u cho d án. - C u Thanh Trì: C c QLXD&CLCT s m xem xét, phê duy t h p ng gói th u gói 3A (c u c n Pháp Vân) và gói 6 (c u Phù ng). 7. D án c u C n Thơ (Ban QLDA M Thu n): - Th ng nh t x lý trư t giá các gói th u theo hư ng áp d ng ch chính sách m i c a Vi t Nam gi m thua l cho nhà th u, m b o ti n d án. - B s m i JBIC d h p ki m i m ti n v i nhà th u các gói th u c a d án trong tháng 7/2008. 8. D án QL18 (Ban QLCDA18): Ban QLCDA 18 cam k t hoàn thành th t c thanh toán cu i cùng cho nhà th u trong th i h n Hi p nh vay JBIC. 9. D án QL3 m i (Ban QLCDA18): ngh JBIC cho ti n hành công tác u th u, gi i ngân gói PK2 trong ngu n v n vay Hi p nh 1 vì công tác chuNn b ã hoàn t t. 10. D án 44 c u ư ng s t (TCTy SVN-Ban QLCDA ư ng s t): - C c QLXD&CLCT t ch c h p gi i quy t ngh c a TCTy SVN v cao áy d m 2 c u thu c gói 1, trên cơ s ó TCTy SVN phê duy t TKKT và d toán gói th u 1 trong tháng 7/2008 theo ti n xu t c a JBIC.
  3. - Th ng nh t áp d ng ơn giá quý I/2008 xây d ng d toán gói th u 1. Giao TCTy SVN phê duy t h sơ m i th u các gói th u xây l p (k c ch d n k thu t): phê duy t h sơ m i th u, k t qu u th u các gói th u di d i thông tin tín hi u s d ng v n i ng. 11. D án ư ng s t ô th Giáp Bát - Gia Lâm (tuy n 1): - TCTy SVN có văn b n báo cáo B v các vư ng m c trong công tác l p phương án chung GPMB và T C trư c ngày 20/7/2008 B có văn b n cho TP. Hà N i. - Ch p thu n nguyên t c TCTy SVN trình B phê duy t k ho ch u th u các gói th u tư v n TKKT, tư v n ki m tra và tư v n kh o sát i u tra KTXH ph c v GPMB và T C trư c khi d án u tư ư c duy t. 12. D án tăng cư ng ATGT các qu c l phía B c (Ban QLDA ATGT): Th ng nh t v i k ho ch tri n khai như xu t c a Ban QLDA ATGT. T l n sau JBIC s có cu c h p ki m i m ti n riêng i v i d án này vì có s tham gia c a các cơ quan ngoài B GTVT. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B Thông báo n các cơ quan, ơn v bi t và tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/cáo); - Các th trư ng ( b/c); - Các cơ quan, ơn v d h p; - Lưu VT, TH. Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản