intTypePromotion=3

Thông báo số 317/TB-VP

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
4
download

Thông báo số 317/TB-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 317/TB-VP về nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân tại buổi họp thường trực Ủy ban nhân dân thành phố ngày 11 tháng 5 năm 2009 về việc áp dụng hình thức thi công ứng vốn để triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản cấp bách của thành phố trong năm 2009 do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 317/TB-VP

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p – T do – H nh phúc VĂN PHÒNG ---------- ------- S : 317/TB-VP TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2009 THÔNG BÁO N I DUNG K T LU N C A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH LÊ HOÀNG QUÂN T I BU I H P THƯ NG TR C Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 2009 V VI C ÁP D NG HÌNH TH C THI CÔNG NG V N TRI N KHAI CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG CƠ B N C P BÁCH C A THÀNH PH TRONG NĂM 2009 Ngày 11 tháng 5 năm 2009, Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph h p v áp d ng hình th c thi công ng v n tri n khai các d án u tư xây d ng cơ b n c p bách c a thành ph trong năm 2009. Tham d bu i h p có i di n lãnh o S K ho ch và u tư, S Tài chính, S Giao thông v n t i, S Xây d ng, S Tư pháp. Sau khi nghe S K ho ch và u tư báo cáo v vi c áp d ng hình th c thi công ng v n tri n khai các d án u tư xây d ng cơ b n c p bách c a thành ph trong năm 2009; ý ki n góp ý c a các thành viên d h p, Ch t ch y ban nhân dân thành ph Lê Hoàng Quân ch trì bu i h p và ã k t lu n ch o như sau: 1. y ban nhân dân thành ph ch p thu n ch trương cho áp d ng hình th c thi công ng v n và ngân sách thành ph h tr lãi vay i v i các d án u tư xây d ng cơ b n (g i t t là d án) c p bách c a thành ph trong năm 2009; y ban nhân dân thành ph yêu c u S K ho ch và u tư ch trì, ph i h p S Tài chính, Kho b c Nhà nư c thành ph làm vi c v i các s - ngành liên quan, ch u tư và ơn v thi công các d án có s d ng v n ngân sách rà soát l i t t c các d án xu t th c hi n thi công ng v n, ngân sách thành ph h tr lãi vay trong năm 2009, t p trung nh ng d án hoàn thành trong năm 2009, quý I năm 2010. 2. Giao Th trư ng các s - ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ti n hành rà soát các d án u tư xây d ng cơ b n s d ng v n ngân sách trong ơn v , a phương mình i u hòa v n ã giao k ho ch t I năm 2009, báo cáo y ban nhân dân thành ph và S K ho ch và u tư quy t nh i u hòa v n trong n i b ơn v và a phương. ng th i, xu t danh m c các d án c p bách áp d ng hình th c thi công ng v n trong năm 2009, ưu tiên xu t nh ng d án hoàn thành trong năm 2009, nh ng d án cơ s h t ng giao thông, ch ng ng p nư c, thoát nư c, trư ng h c, y t ; lưu ý không trùng l p v i các d án s d ng v n u tư t ngân sách phân c p cho qu n - huy n. 3. Giao S K ho ch và u tư, S Tài chính khNn trương th c hi n, trình danh m c các d án u tư xây d ng cơ b n xu t áp d ng hình th c thi công ng v n năm 2009 y ban nhân dân thành ph quy t nh trong tháng 5 năm 2009. Phân công Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph Nguy n Th H ng theo dõi, ôn c và ký quy t nh danh m c d án u tư xây d ng cơ b n áp d ng hình th c thi công ng v n, ngân sách thành ph h tr lãi vay, ch o cân i ngu n ngân sách m b o các yêu c u chung c a thành ph . Văn phòng y ban nhân dân thành ph thông báo n i dung k t lu n c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph Lê Hoàng Quân các cơ quan, ơn v liên quan bi t và th c hi n./. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - Thư ng tr c UBND. TP; - Các s - ngành thành ph ; Trương Văn L m
  2. - y ban nhân dân các qu n - huy n; - VPUB: CPVP; - Phòng TMT, T, THKH (2b); - Lưu:VT, (THKH/ ) H.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản