intTypePromotion=3

Thông báo số 329/TB-VPCP

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
4
download

Thông báo số 329/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 329/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình triển khai dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 329/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 329/TB-VPCP Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I T I CU C H P V TÌNH HÌNH TRI N KHAI D ÁN Ư NG Ô TÔ CAO T C HÀ N I - H I PHÒNG Ngày 26 tháng 11 năm 2008, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã i ki m tra tuy n D án ư ng ô tô cao t c Hà N i - H i Phòng và ch trì cu c h p t i y ban nhân dân thành ph H i Phòng v tình hình tri n khai D án. Tham d cu c h p có lãnh o các B : Giao thông v n t i, Xây d ng; lãnh o T ng c c qu n lý t ai – B Tài nguyên và Môi trư ng; lãnh o y ban nhân dân các t nh, thành ph : Hà N i, Hưng Yên, H i Dương, H i Phòng; lãnh o Văn phòng Chính ph , C c ư ng b Vi t Nam, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng c ph n Ngo i thương Vi t Nam, VINACONEX và T ng công ty Phát tri n h t ng và u tư tài chính Vi t Nam (VIDIFI). Sau khi nghe Ch u tư D án (VIDIFI) báo cáo tình hình tri n khai D án, các a phương báo cáo v ti n gi i phóng m t b ng và ý ki n c a i di n các B , Phó Th tư ng Hoàng Trung H i có ý ki n như sau: 1. áp ng k p yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c n ph i phát tri n nhanh v cơ s h t ng nói chung và giao thông v n t i nói riêng. D án ư ng ô tô cao t c Hà N i - H i Phòng ã ư c Th tư ng Chính ph ch p thu n ch trương u tư theo hình th c BOT và quy t nh cơ ch thí i m th c hi n D án. Th i gian v a qua T ng công ty Phát tri n h t ng và u tư tài chính Vi t Nam (Ch u tư D án) và các a phương liên quan ã có nhi u c g ng trong vi c tri n khai th c hi n. Tuy nhiên, v t ng th ti n chuNn b v n ch m, công tác kh o sát thi t k k thu t ch m 4 tháng so v i d ki n. Ch u tư ph i h t s c c g ng m b o m c tiêu hoàn thành thi t k k thu t vào tháng 01 năm 2009 và kh i công toàn tuy n vào tháng 04 năm 2009. Trong i u ki n D án có quy mô l n, các v n k thu t ph c t p, Ch u tư c n c g ng hơn n a, t p trung m i n l c hoàn thành D án úng ti n . Lưu ý c n khNn trương l a ch n nhà th u năng l c, kinh nghi m (ngu n l c tài chính, máy móc thi t b , nhân l c… ); tranh th th i ti t thu n l i s m tri n khai thi công các gói th u xây l p. Th tư ng Chính ph ã phê duy t cơ ch thí i m cho D án, do ó Ch u tư ph i ch ng quy t nh các v n thu c thNm quy n trên cơ s m b o hi u qu u tư và tuân th các quy nh hi n hành; k p th i báo cáo các khó khăn, vư ng m c. B Giao thông v n t i th c hi n ch c năng c a B qu n lý chuyên ngành và là cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng BOT, c n t p trung ch o h tr Ch u tư trong quá trình th c hi n D án, trư c h t là công tác kh o sát, thi t k k thu t.
  2. Các a phương ph i h p v i Ch u tư m b o gi i phóng m t b ng áp ng ư c ti n thi công. i v i các khu t ph i gi i t a, c n có k ho ch xây d ng ngay các khu tái nh cư ho c phương án t m cư thu h i, bàn giao m t b ng úng ti n . Các a phương c n ch o, ph i h p gi a các ngành và h th ng chính tr - xã h i b o m th c hi n thành công công tác gi i phóng m t b ng. 2. V các ki n ngh c a Ch u tư và các a phương: - V gi i phóng m t b ng và tái nh cư: + ng ý Ch u tư khi th c hi n tái nh cư ư c chi tr ph n h tr chênh l ch gi a giá n bù di n tích t và giá di n tích t khu tái nh cư. Ph n kinh phí h tr ư c tính vào t ng m c u tư c a D án. Lưu ý vi c thNm nh phê duy t quy mô xây d ng các khu tái nh cư ph i phù h p v i yêu c u tái nh cư c a D án, gói th u. Giao B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n c th , m b o ph n chi phí h tr chênh l ch giá n bù h p lý. + i v i các công trình công c ng và phúc l i xã h i ph i di d i, c bi t là ư ng i n, các lo i ư ng ng xăng d u…, Th tư ng Chính ph ã có văn b n cho phép ch nh th u. Các a phương (Ch u tư các ti u d án gi i phóng m t b ng) c n ph i h p v i các ơn v qu n lý s d ng công trình s m di d i theo ti n yêu c u. + Ch u tư s m c m m c gi i phóng m t b ng i v i các h ng m c còn l i, k p th i ng kinh phí cho c p a phương theo quy nh và nh n bàn giao k p th i, ch ng l p k ho ch thi công và b trí nhà th u vào ngay nh ng nơi m t b ng thi công. + V giá n bù vùng giáp ranh: yêu c u th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính, không x lý tùy ti n làm m r ng “lan t a” vùng giáp ranh. - V thi t k k thu t: B Giao thông v n t i ch trì rà soát các xu t c a Ch u tư v i u ch nh cao ư ng , trên nguyên t c m b o phát tri n b n v ng, ưu tiên phương án tr c d c i th p, gi m thi u s lư ng c ng chui dân sinh k t h p v i vi c xây d ng các ư ng gom, c u vư t ho c k t h p các gi i pháp xây d ng c u c n trên nh ng o n tuy n i qua khu v c a ch t y u, ông dân cư. Rà soát chi u cao tĩnh không c u chui dân sinh phù h p v i tiêu chuNn ư ng giao thông a phương; gi m chi u cao t p sau m c u các khu v c có a ch t y u. M t s v n liên quan n Tiêu chuNn k thu t còn thi u (ho c không phù h p), giao B Giao thông v n t i hư ng d n c th . - V các khu công nghi p: Giao B K ho ch và u tư ph i h p v i các a phương liên quan xem xét ngh c a Ch u tư, trình Th tư ng Chính ph b sung quy ho ch khu công nghi p. - V cơ ch qu n lý th c hi n d án: Ch u tư quy t nh vi c l a ch n nhà th u th c hi n, trên nguyên t c b o m yêu c u ti n , ch t lư ng và hi u qu D án.
  3. - V D án c u, ư ng Tân Vũ - L ch Huy n: Th tư ng Chính ph ã có văn b n ch o. ngh Ch u tư ph i h p v i các B , ngành liên quan tri n khai th c hi n. - V D án c ng L ch Huy n: Yêu c u các cơ quan liên quan khNn trương th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 6867/VPCP - KTN ngày 14 tháng 10 năm 2008 c a Văn phòng Chính ph . ây là d án có quy mô l n, k thu t ph c t p, trong quá trình th c hi n không tránh kh i nh ng khó khăn, vư ng m c. Yêu c u các B ngành liên quan, các a phương và Ch u tư ph i h t s c t p trung, ph i h p ch t ch gi i quy t tháo g k p th i m b o ti n . Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng: Nguy n Sinh Hùng, Hoàng Trung H i; - Các B : Giao thông v n t i, Tài chính, K ho ch và u tư, Xây d ng, TN&MT; - UBND các t nh, thành ph : Hà N i, Hưng Yên, H i Dương, H i Phòng; - Ban ch o Nhà nư c các công trình, d án tr ng i m ngành Văn Tr ng Lý GTVT; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - TCT PT h t ng và u tư tài chính VN; - VPCP: BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, các V : KTTH, QHQT, P, TH, TT T; - Lưu: VT, KTN (4b). HH. 28

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản