intTypePromotion=1

Thông báo số 347/TB-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
3
download

Thông báo số 347/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 347/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp thẩm định thiết kế cơ sở dự án đường Hoà Lạc - thành phố Hoà Bình do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 347/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc ---------------- S : 347/TB-BGTVT Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P TH M NNH THI T K CƠ S D ÁN Ư NG HOÀ L C - TP HOÀ BÌNH Ngày 01/8/2008 t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p thNm nh n i dung Thi t k cơ s d án u tư xây d ng ư ng Hòa L c - TP Hoà Bình. Tham d cu c h p có Lãnh o UBND t nh Hòa Bình, S GTVT Hoà Bình, các ng chí i di n lãnh o và chuyên viên V KH T, V KHCN, C c Qu n lý xây d ng & CLCTGT, C c ư ng b Vi t Nam, V Tài chính, tư v n l p d án T ng công ty TVTK GTVT (TEDI) và Nhà u tư Công ty CP xu t nh p khNu t ng h p Hà N i. Sau khi nghe Tư v n báo cáo các n i dung thNm nh D án ư ng Hòa L c - TP Hoà Bình, các xu t t phía Nhà u tư và ý ki n c a các i bi u, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n: 1. S phù h p c a D án: - D án ư ng Hòa L c - TP Hòa Bình n m trong quy ho ch phát tri n ngành giao thông v n t i ư ng b Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 theo quy t nh s 162/2002/Q -TTg ngày 15/11/2002 c a Th tư ng Chính ph , ng th i phù h p v i quy ho ch xây d ng vùng th ô Hà N i n năm 2020 và t m nhìn n năm 2050 theo quy t nh phê duy t s 490/Q -TTg ngày 05/05/2008 c a Th tư ng Chính ph . - D án phù h p v i quy ho ch h th ng ư ng b cao t c khu v c phía B c theo n i dung t trình s 7056/TTr-BGTVT ngày 5/11/2007 c a B GTGT v vi c xin phê duy t Quy ho ch phát tri n m ng ư ng b cao t c qu c gia Vi t Nam n năm 2020 và t m nhìn ngoài năm 2020. - D án ư ng Hòa L c - TP Hoà Bình ã ư c Th tư ng Chính ph ng ý v ch trương t i văn b n s 475/TTg-CN ngày 31/03/2008. - o n tuy n 6,3km u tuy n i trùng ư ng Hòa L c - Làng văn hóa ã ư c các B ban ngành, các a phương th a thu n th ng nh t: Văn b n s 516CV/UB-CN ngày 28/03/2001 c a UBND t nh Hà Tây (nay là TP Hà N i); Văn b n s 3113/QP ngày 17/09/2002 c a B Qu c phòng; các văn b n s 3869/VHTT-LVH ngày 14/09/2000 và s 1843/VHTT-LVH ngày 23/05/2001 c a B Văn hóa - Thông tin; văn b n s 206/LVH-KH ngày 20/12/2000 c a Ban qu n lý làng Văn hóa - Du l ch
  2. các dân t c Vi t Nam; văn b n s 139/XDCB ngày 29/12/2000 c a trư ng ih c Qu c gia Hà N i. 2. V hư ng tuy n: - i m u: km0 t i ngã tư Hoà L c (giao ư ng Láng Hòa L c v i QL21 t i km17+850/QL21). - i m cu i: i m cu i tuy n t i nút giao ngã ba xư ng cưa, là i m cu i ư ng Trương Hán Siêu - Thành ph Hòa Bình. - Hư ng tuy n: Th ng nh t hư ng tuy n phương án 1A, v i các i m kh ng ch như xu t c a Tư v n. 3. V quy mô u tư: B GTVT ngh c n th ng nh t t c thi t k t 100km/h cho toàn b o n tuy n cao t c; B r ng làn xe 3,75m th ng nh t trên toàn tuy n: + i v i o n 6,3km u, D án ã k th a nh ng nghiên c u trư c ây c a o n tuy n i trùng ư ng Hòa L c - Làng văn hóa, B GTVT th ng nh t v quy mô, c p ư ng như xu t, phù h p v i Quy t nh s 1911/Q -GTVT-KH T ngày 18/06/2001 c a B GTVT: ư ng cao t c lo i B, t c thi t k 100km/h, Bn n = 35,5m. + i v i o n ti p theo (tách kh i ư ng Hòa L c - Làng Văn hóa) B GTVT yêu c u Nhà u tư, Tư v n nghiên c u m b o các ch tiêu k thu t ư ng cao t c lo i B, t c thi t k 100km/h. + i v i o n n m trong ô th : T i m nh p QL6 v cu i tuy n th ng nh t như xu t c a tư v n thi t k c p ư ng phù h p v i quy ho ch thành ph Hòa Bình ã ư c phê duy t và lưu ý cho phát tri n h th ng cao t c toàn vùng. 4. Phân kỳ giai o n u tư: B GTVT ngh Nhà u tư, UBND t nh Hòa Bình nghiên c u phương án u tư cho phù h p, tránh tình tr ng u tư tràn lan, công trình kéo dài, nh hư ng không t t t i dư lu n; Có th phân kỳ theo hư ng u tư xây d ng n n ư ng, công trình c u c ng theo quy mô 6 làn; M t ư ng xây d ng 4 làn và 2 d i d ng khNn c p, 2 làn phía trong ư c d tr cho tương lai. Nhà u tư, UBND t nh Hòa Bình nên ưu tiên xây d ng o n i trùng ư ng Hòa L c - Làng văn hóa (6,3km u tuy n). 5. M t s v n khác c n lưu ý i v i d án: - Rà soát các tho thu n v i các B ban ngành có liên quan. - Giao c t c a o n tuy n có quy mô cao t c v i các ư ng hi n có ph i nghiên c u các nút giao l p th .
  3. - K t c u m t ư ng: ph i áp d ng tiêu chuNn thi t k m t ư ng theo quy trình ư ng cao t c, nên l a ch n phương án m t ư ng bê tông nh a. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Các ơn v d h p; - B trư ng ( b/c); - TT Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Lưu: VT, KH T(3b n) Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản