intTypePromotion=1

Thông báo số 347/TB-VPCP

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
5
download

Thông báo số 347/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 347/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí tại cuộc họp giao ban về dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 347/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 347/TB-VPCP Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I, TRƯ NG BAN CH O NHÀ NƯ C CÁC D ÁN TR NG I M V D U KHÍ T I CU C H P GIAO BAN V D ÁN NHÀ MÁY L C D U DUNG QU T Ngày 20 tháng 12 năm 2008, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i, Trư ng Ban Ch o Nhà nư c các d án tr ng i m v D u khí ã i ki m tra tình hình tri n khai D án Nhà máy l c d u Dung Qu t và ch trì cu c h p giao ban t i công trư ng. Tham d cu c h p có i di n các B : Công Thương, Xây d ng, Giao thông v n t i, Văn phòng Chính ph , Ban Qu n lý Khu kinh t Dung Qu t, T p oàn D u khí Vi t Nam, lãnh o t nh Qu ng Ngãi, Ban qu n lý D án Nhà máy l c d u Dung Qu t và các nhà th u. Sau khi nghe T p oàn D u khí Vi t Nam và các Nhà th u báo cáo, ý ki n c a các thành viên Ban Ch o và lãnh o t nh Qu ng Ngãi, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã k t lu n như sau: 1. ánh giá chung: Trong ba tháng qua, Ch u tư, Ban qu n lý d án, các nhà th u, chính quy n các c p t nh Qu ng Ngãi và các B ngành liên quan ã có nhi u c g ng th c hi n các nhi m v ư c giao; h u h t các công vi c ra trong giao ban tháng 9 năm 2008 ã ư c hoàn thành, có nh ng công vi c ã hoàn thành vư t th i gian. D án Nhà máy l c d u Dung Qu t ang trong giai o n hoàn thi n, ch y th và ti n ch y th . Tuy kh i lư ng công vi c còn l i không nhi u nhưng tính ch t r t ph c t p. t ư c m c tiêu hoàn thành, ưa Nhà máy l c d u Dung Qu t vào ho t ng, cho s n phNm u tiên vào ngày 25 tháng 02 năm 2009, Ch u tư, Ban qu n lý d án, các nhà th u, chính quy n các c p t nh Qu ng Ngãi và các B ngành liên quan c n n l c hơn n a, ph i h p ch t ch , không x y ra sơ xu t, c bi t là v an toàn, b o m th c hi n ư c m c tiêu, ti n mà Qu c h i ã giao. 2. Các nhi m v c th trong th i gian t i: a) i v i các Nhà th u - Gói th u s 1+4 và 2+3: Yêu c u t ng th u Technip t p trung nhân l c, v t l c b o m ti n ã cam k t; th c hi n nghiêm túc các qui nh v an toàn, phòng ch ng cháy n ; ph i h p ch t
  2. ch v i Ch u tư, Ban qu n lý d án Nhà máy l c d u Dung Qu t chuNn b , cung c p y , k p th i nguyên, nhiên, v t li u và các i u ki n c n thi t khác, b o m hoàn thành, ch y th và ưa Nhà máy vào ho t ng úng ti n . Yêu c u các nhà th u ph tăng cư ng i ngũ k sư qu n lý ch t lư ng, m b o duy trì nhân công, cán b k thu t và thi t b thi công áp ng ti n ã cam k t; i u ng nhân l c h tr các Nhà th u khác khi có yêu c u. - Gói th u s 7: Nhà th u khNn trương t p trung nhân l c, thi t b thi công, b o m hoàn thành các h ng m c công vi c theo th t ưu tiên ã th ng nh t v i Ch u tư ph c v công tác ch y th nhà máy úng th i h n. - Yêu c u các Nhà th u có k ho ch b trí y nhân l c, thi t b duy trì công vi c trong các ngày T t s p t i; nhanh chóng hoàn thi n h sơ ch t lư ng, h sơ pháp lý ph c v công tác nghi m thu, bàn giao và thanh quy t toán công trình. b) T p oàn D u khí Vi t Nam - Ch o Công ty L c hóa d u Bình Sơn khNn trương ki n toàn t ch c b máy, th c hi n t t công tác ào t o cán b và công nhân v n hành, c bi t chú ý v k lu t lao ng, b o m ti p qu n và v n hành Nhà máy m t cách hi u qu , an toàn; c g ng trong th i gian s m nh t vươn lên t m nh n ư c công tác v n hành, b o dư ng Nhà máy. ng th i nghiên c u, tìm hi u kinh nghi m c a các nhà máy l c d u trong khu v c xây d ng mô hình t ch c, qu n lý v n hành Nhà máy l c d u Dung Qu t m t cách phù h p. - Ch o T ng công ty V n t i d u khí có phương án v n chuy n d u thô, b o m cung c p , an toàn và k p th i cho ho t ng c a Nhà máy. - Cùng tư v n PMC ki m tra, ôn c các nhà th u khNn trương kh c ph c các t n ng, khi m khuy t trong quá trình xây d ng và ch y th , b o m ưa Nhà máy vào ho t ng theo k ho ch ã ra. - Ch o Ban qu n lý d án Nhà máy l c d u Dung Qu t làm vi c v i t ng nhà th u có k ho ch b o m nhân l c thi công và chăm lo i s ng cho cán b công nhân viên trên công trư ng trong d p T t s p t i. - Ph i h p ch t ch v i y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi và các ơn v có liên quan có bi n pháp h u hi u, m b o an ninh an toàn nhà máy. - Ph i h p v i Nhà th u TPC ánh giá l i thi t k c a Nhà máy có các i u ch nh k p th i, phù h p v i nh ng bi n i b t thư ng c a th i ti t, khí h u trong vùng D án. - Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c l ón nh n s n phNm u tiên c a Nhà máy m t cách trang tr ng và ti t ki m. - S m hoàn thi n phương án m r ng Nhà máy, trình Th tư ng Chính ph .
  3. - Tri n khai s m công tác quy t toán công trình, b o m hoàn thành công tác quy t toán trong th i gian 6 tháng k t khi hoàn thành, bàn giao Nhà máy. c) y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi - Ti p t c ch o gi i quy t d t i m công tác n bù, gi i phóng m t b ng i v i các khu v c: i Cây S u, kè taluy b o v nhà máy, xóm ng Tre thu c hành lang b o v phía ông Nhà máy l c d u. - Ch o l c lư ng công an b o m an ninh tuy t i cho Nhà máy. d) Các B , ngành liên quan - B Xây d ng ch o các T ng Công COMA khNn trương thi công các công vi c còn l i, hoàn thi n h sơ pháp lý nghi m thu và bàn giao công trình. - B Giao thông v n t i s m hoàn thi n các th t c phân giao m t bi n, lu ng tàu khu v c Dung Qu t theo qui nh. - B K ho ch và u tư khNn trương t ch c thNm nh t ng m c u tư i u ch nh D án Nhà máy l c d u Dung Qu t, trình Th tư ng Chính ph . - B Công Thương: Ch o T p oàn i n l c Vi t Nam b o m cung c p i n cho công tác th Nhà máy và u n i v i t máy phát c a Nhà máy. Ch trì, ph i h p v i B Tài chính và T p oàn D u khí Vi t Nam xem xét các v n tài chính liên quan khi Nhà máy i vào ho t ng, báo cáo Th tư ng Chính ph . - B Tài chính: KhNn trương xem xét, gi i quy t các vư ng m c c a Nhà th u Technip liên quan n thu . ) i v i d án Nhà máy s n xu t Polypropylen Ban qu n lý d án Nhà máy l c d u Dung Qu t ti p t c ph i h p ch t ch v i nhà th u Huyndai, b o m th c hi n D án úng ti n . Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - TTg, các PTTg; - Các thành viên BC ; - UBND t nh Qu ng Ngãi; - Các B : GTVT, XD, TC, CT, KH T, CA; - T p oàn D u khí Vi t Nam; - Ban Qu n lý d án NMLD Dung Qu t;
  4. - Nhà th u Technip (g i qua Ban QLDA NMLD Dung Qu t); - T chuyên viên BC (g i qua B XD); - VPCP: BTCN, PCN: Văn Tr ng Lý, các V : TH, KTTH, P, TKBT, TT T; Văn Tr ng Lý - Lưu: VT, KTN (4), 45

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản