intTypePromotion=1

Thông báo số 356/TB-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
4
download

Thông báo số 356/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 356/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải, dự án mở rộng QL51 và đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 356/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 356/TB-BGTVT Hà N i, ngày 11 tháng 08 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT H NGHĨA DŨNG T I CU C H P V D ÁN PHÁT TRI N C NG QU C T CÁI MÉP – THN V I, D ÁN M R NG QL51 VÀ Ư NG CAO T C BIÊN HÒA – VŨNG TÀU Ngày 26/7/2008, t i S GTVT t nh Bà R a – Vũng Tàu, B trư ng H Nghĩa Dũng ã ch trì cu c h p v D án phát tri n c ng Qu c t Cái Mép – Th V i, D án m r ng QL51 và ư ng cao t c Biên Hòa – Vũng Tàu, Cùng d có ông Tr n Minh Sanh – Ch t ch UBND t nh Bà R a – Vũng Tàu. Tham d cu c h p có i di n lãnh o và chuyên viên V K ho ch u tư, V V n t i, C c QLXD&CLCTGT, C c Hàng h i VN, C c ư ng b VN, Ban QLDA 85, S GTVT t nh Bà R a – Vũng Tàu, T ng công ty u tư phát tri n ô th và khu công nghi p Vi t Nam (IDICO), Công ty Tư v n thi t k GTVT phía Nam (TEDIS). Sau khi ki m tra hi n trư ng, nghe Ban QLDA 85, IDICO và các ơn v liên quan báo cáo v tình hình th c hi n và chuNn b các d án, ý ki n i bi u d h p, B trư ng B GTVT H Nghĩa Dũng ã th ng nh t v i lãnh o t nh Bà R a – Vũng Tàu k t lu n như sau: 1. ánh giá chung: D án phát tri n c ng Qu c t Cái Mép – Th V i, d án m r ng QL51 và ư ng cao t c Biên Hòa – Vũng Tàu có nh hư ng l n t i s phát tri n c a t nh Bà R a – Vũng Tàu nói riêng và Vùng kinh t tr ng i m phía Nam nói chung. M c dù các d án ã ư c ưu tiên chuNn b u tư t s m nhưng trong quá trình tri n khai th c hi n g p m t s khó khăn v k thu t, tài chính … làm ch m ti n trình th c hi n. 2. V các d án c th : 2.1. D án phát tri n c ng Qu c t Cái Mép – Th V i: - Trong th i gian qua, các ơn v ã c g ng, tuy nhiên do m t s nguyên nhân khách quan và nguyên nhân ch quan nên quá trình chuNn b d án ã b kéo dài. B GTVT yêu c u các ơn v liên quan Ny nhanh ti n th c hi n d án, c th , kh i công 3 gói th u s 1, 2 và 5 trong tháng 9 và tháng 10/2008. Giao Ban QLDA 85 và C c QLXD&CLCTGT ph i h p Ny nhanh ti n th c hi n Gói th u s 3 (n o vét lu ng và l p t h th ng thi t b v n hành khai thác c ng). - Công tác GPMB: ngh UBND t nh Bà R a – Vũng Tàu quan tâm ch o huy n Tân Thành x lý d t i m, s m bàn giao m t b ng m b o ti n tri n khai thi công ng b các gói th u c a d án.
  2. - Trong quá trình th c hi n d án, yêu c u Ban QLDA 85 tăng cư ng công tác i u hành, nâng cao trách nhi m c a ơn v tr c ti p qu n lý d án; thư ng xuyên ph i h p, thông tin các v n liên quan t i a phương cùng gi i quy t. 2.2. D án m r ng QL51 và ư ng cao t c Biên hòa – Vũng Tàu: - ngh IDICO và các nhà u tư d án BOT khNn trương hoàn thi n các th t c c n thi t thành l p Công ty c ph n trong quý III/2008. Trư c m t, ngh các cơ quan liên quan quán tri t vai trò i di n c a IDICO trong vi c ph i h p v i các nhà u tư trong quá trình chuNn b d án. - Giao V KH T và các ơn v liên quan trình B xem xét phê duy t xu t d án m r ng QL51 vào u tháng 8/2008. - IDICO và các nhà u tư quy t nh vi c l a ch n Tư v n l p d án, hoàn ch nh các th t c c n thi t kh i công và tri n khai th c hi n d án vào tháng 12/2008. Trong quá trình l p d án, IDICO và tư v n ph i lưu ý b trí phân tách làn cho xe máy v i làn dành riêng cho xe ô tô m b o hi u qu khai thác và an toàn giao thông; ng th i b trí các c u vư t cho ngư i i b khi qua các khu v c ông dân cư. - Giao C c ư ng b Vi t Nam là cơ quan nhà nư c có thNm quy n chuNn b thương th o h p ng BOT v i nhà u tư, trong ó lưu ý ki n ngh c a t nh Bà R a – Vũng Tàu liên quan n vi c không ti p t c thu phí t i tr m thu phí c u C May sau khi h p ng BOT hi n t i h t hi u l c. - Yêu c u C c ư ng b VN và các nhà u tư ph i h p ch t ch v i các cơ quan c a t nh Bà R a – Vũng Tàu trong quá trình chuNn b và th c hi n d án, gi i quy t t t các v n ang t n t i trên tuy n như thoát nư c … 3. i v i tuy n ư ng liên c ng: ngh UBND t nh Bà R a – Vũng Tàu ch o S GTVT t nh Bà R a – Vũng Tàu l p d án u tư theo n i dung thông báo 279/TB- BGTVT ngày 28/6/2007 c a B Giao thông v n t i, làm cơ s th a thu n v i a phương liên quan và báo cáo Th tư ng Chính ph v vi c thu x p v n cho d án. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - TTr. Ngô Th nh c ( báo cáo); - UBND t nh Bà R a – Vũng Tàu; - Các ơn v d h p; - Lưu: VT, TH. Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản