Thông báo số 40/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
1
download

Thông báo số 40/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 40/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 40/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 40/BC-BYT Hà N i, ngày 16 tháng 01 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 51) Ti p theo báo cáo s 50 ngày 13/01/2006, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch: I. Tình hình b nh cúm A (H5N1) ngư i: 1. Tình hình trên Th gi i: - Theo T ch c Y t Th gi i (WHO): Ngày 14/01/2006, t i Indonesia ghi nh n thêm m t trư ng h p m c và t vong do cúm A (H5N1). B nh nhân n h sinh, 29 tu i, làm vi c t i khoa S n – B nh vi n Jakarta kh i phát ngày 31/12/2005, nh p vi n ngày 2/1/2006 và t vong ngày 11/1/2006, B Y t Indonesia và WHO ã ti n hành i u tra d ch t , k t qu ban u cho th y có gia c m ch t t i khu v c sinh s ng c a b nh nhân kho ng 2 tu n trư c khi b nh nhân phát b nh. Vài ngày trư c ngày kh i b nh, b nh nhân ã n ch gia c m s ng l a ch n và mua gà ã ư c gi t m . Các cu c i u tra v n ti p t c ư c th c hi n t i khu v c này. n nay, t ng s m c cúm A(H5N1) t i Indonesia là 17 trư ng h p, trong ó có 12 trư ng h p t vong - K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 148 trư ng h p nhi m cúm A(H5N1), trong ó có 79 trư ng h p t vong t i 6 qu c gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 17, ch t 12), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 8, ch t 5), Vi t Nam (m c 93, ch t 42), Th Nhĩ Kỳ (m c 4, ch t 2). (Trong ó WHO chưa b sung 11 trư ng h p nhi m cúm A(H5N1) và 3 trư ng h p nhi m cúm A(H5) do B Y t Th Nhĩ Kỳ kh ng nh vào s li u này). 2. Tình hình trong nư c: - T ngày 14 n 16/1/2006, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). - T ngày 14/11/2005 n nay, ã hơn 2 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i. - K t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. II. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai:
  2. 1. Theo dõi sát di n bi n tình hình d ch b nh hàng ngày trong nư c và trên th gi i, các ho t ng phòng, ch ng d ch báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính Ph , Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web c aB Yt . 2. T ng h p chi ti t s lư ng trang thi t b , phương ti n phòng ch ng d ch Ban qu n lý k ho ch mua săm phòng ch ng d ch cúm A t ng h p báo cáo Lãnh o B . Ti p t c xây d ng danh m c, tiêu chuNn các lo i trang thi t b v t tư phòng ch ng d ch cúm A(H5N1) t 2. 3. D th o quy nh tiêu chuNn phòng xét nghi m an toàn sinh h c c p I và II xin ý ki n các Vi n VSDT/Pasteur và các B nh vi n. 4. B Y t c oàn tham d “H i ngh cam k t qu c t v phòng ch ng d ch cúm trên gia c m và i d ch cúm ngư i” t i B c Kinh, Trung Qu c (ngày 17/01 – 18/01/2006). 5. D th o công văn ch o a phương tăng cư ng công tác phòng ch ng d ch b nh, c bi t b nh cúm A (H5N1) trong d p T t Nguyên án Bính Tu t. 6. Ti p t c tri n khai các ho t ng c a D án WHO/FAO/UNDP tài tr v “Tăng cư ng qu n lý các tình hu ng khNn c p v y t t i Vi t Nam – t p trung vào vi c phòng ch ng các b nh d ch ti m Nn, bao g m cúm gia c m c l c cao (HPAI)” B Y t xin báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph và xin ý ki n ch o ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản