intTypePromotion=3

Thông báo số 416/TB-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
4
download

Thông báo số 416/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 416/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về việc triển khai dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 – cảng hàng không quốc tế Nội Bài và dự án đường nối từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 416/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 416/TB-BGTVT Hà N i, ngày 24 tháng 09 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG H NGHĨA DŨNG T I CU C H P V VI C TRI N KHAI D ÁN XÂY D NG NHÀ GA HÀNH KHÁCH T2 – C NG HKQT N I BÀI VÀ D ÁN Ư NG N I T C U NH T TÂN N SÂN BAY N I BÀI Ngày 16/9/2008 t i B GTVT, B trư ng H Nghĩa Dũng ã ch trì cu c h p v vi c tri n khai d án Xây d ng nhà ga hành khách T2 – C ng HKQT N i Bài và d án ư ng n i t c u Nh t Tân n sân bay N i Bài. Tham d cu c h p có Th trư ng Ngô Th nh c, i di n V KH T, C c Qu n lý XD&CLCTGT, C c Hàng không VN, TCT C ng HK mi n B c, Ban qu n lý d án nhà ga T2, Ban qu n lý d án 85, TCT Tư v n thi t k GTVT (TEDI). Sau khi nghe các cơ quan, ơn v báo cáo tình hình tri n khai các d án và ý ki n Th trư ng Ngô Th nh c, B trư ng ã k t lu n như sau: 1. V d án Xây d ng nhà ga hành khách T2 – C ng HKQT N i Bài: a. Quy mô u tư: Yêu c u TCT C ng KHMB trình ba phương án: - Phương án 1: Nhà ga công su t 15 tri u hành khách/năm, u tư làm 2 giai o n: + Giai o n 1: Nhà ga công su t 10 tri u hành khách/năm. + Giai o n 2: M r ng nhà ga nâng công su t lên 15 tri u HK/năm. - Phương án 2: Nhà ga công su t 15 tri u hành khách/năm, u tư làm 2 giai o n: + Giai o n 1: Kh i trung tâm công su t 15 tri u hành khách /năm, ph n cánh công su t 10 tri u hành khách/năm khai thác nhà ga v i công su t 10 tri u hành khách/năm. + Giai o n 2: Hoàn ch nh n t ph n cánh khai thác nhà ga v i công su t 15 tri u hành khách/năm. - Phương án 3: Nhà ga áp ng công su t 15 tri u hành khách/năm, u tư 1 giai o n. b. Phương án ki n trúc:
  2. - Yêu c u TCT C ng KHMB trình 5 phương án ki n trúc m t ng nhà ga. - V KH T ch trì xin ý ki n B Xây d ng và y ban nhân dân Thành ph Hà N i c 5 Phương án ki n trúc m t ng nhà ga trư c khi trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. c. Phương án m t b ng quy ho ch: Yêu c u TCT C ng HKMB ti n hành th t c xin b sung di n tích GPMB khu xăng d u (g n 10ha) ngoài phương án m t b ng ã ư c phê duy t. d. Phương án tài chính: - Yêu c u TCT C ng HKMB l p T ng m c u tư cho 3 phương án quy mô nêu trên v i căn c tính lãi su t c nh trong th i gian vay 7,8%/năm, th i h n vay 12 năm. - V KH T ch trì xin ý ki n B Tài chính, B KH& T v Phương án tài chính c a d án trư c khi trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. 2. V d án ư ng n i t c u Nh t Tân n sân bay N i Bài: - ng ý tách d án ư ng n i t C u Nh t Tân n sân bay N i Bài thành 2 ti u d án thành ph n: + Ti u d án 1: ư ng n i t c u Nh t Tân n sân bay N i Bài. + Ti u d án 2: ư ng n i t i m cu i c a ti u d án 1 n ư ng Nam Thăng Long. - i v i ti u d án 1: Yêu c u TEDI nghiên c u c th phương án b trí giao thông c a ư ng gom dân sinh o n vư t sông Cà L và c u vư t ư ng s t; hoàn thành h sơ d án u tư ti u d án 1 trư c ngày 20/9/2009. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo n các cơ quan, ơn v bi t tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - TT Ngô Th nh c ( báo cáo); - Các cơ quan, ơn v d h p - Lưu: VT, KH T. Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản