intTypePromotion=1

Thông báo số 425/TB-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
74
lượt xem
2
download

Thông báo số 425/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 425/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thông qua báo cáo cuối kỳ - đề xuất dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 425/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 425/TB-BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 09 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P THÔNG QUA BÁO CÁO CU I KỲ - XU T D ÁN XÂY D NG Ư NG CAO T C BIÊN HÒA – VŨNG TÀU. Ngày 17 tháng 9 năm 2008, t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì thông qua báo cáo cu i kỳ - xu t d án xây d ng ư ng cao t c Biên Hòa – Vũng Tàu. Tham d cu c h p g m có Lãnh o và chuyên viên các ơn v : V KH T, V KHCN, V Tài chính, C c QLXD&CLCTGT, C c BVN; các a phương khu v c tuy n i qua có i di n S GTVT ng Nai, S GTVT Bà R a Vũng Tàu; phía nhà u tư có i di n T ng công ty IDICO, Ngân hàng u tư và phát tri n (BIDV), Công ty H i Châu và ơn v tư v n (Công ty c ph n tư v n TKGTVT phía Nam). Sau khi nghe C c BVN, Tư v n thi t k báo cáo v n i dung xu t d án, i di n các nhà u tư và các i bi u tham gia cu c h p óng góp ý ki n, Th trư ng Ngô Th nh c k t lu n như sau: 1. i m u tuy n: Trong báo cáo cu i kỳ, TVTK ã nghiên c u, xu t, i u ch nh v trí i m u tuy n tương i h p lý. Th ng nh t i m u tuy n n i v i QL1A o n tránh thành ph Biên Hòa, v trí cách ngã ba Vũng Tàu kho ng 6,5Km (cách i m giao gi a tuy n tránh Biên Hòa v i QL51 kho ng 1,5Km). T ch c giao thông v i tuy n tránh thành ph Biên Hòa b ng nút giao khác m c. 2. i m cu i: Th ng nh t v trí i m cu i tuy n t i kho ng Km71 + 600 (theo lý trình QL51 hi n h u), tương ương v i kho ng Km68 + 600 (theo lý trình ư ng cao t c). T ch c giao thông b ng nút giao cùng m c. 3. Quy mô, gi i pháp thi t k : -T u tuy n n Phú M quy ho ch ư ng cao t c 6 làn xe. T Phú M n cu i tuy n theo quy mô 4 làn xe. - Nhánh n i t Phú M ra c ng Qu c t Th V i – Cái Mép theo quy mô ư ng c p I v i 6 làn xe, lưu ý xem xét các i m u n i v i tuy n tr c chính trong khu v c Phú M theo xu t c a a phương. - Nút giao: T ch c giao thông b ng nút giao khác m c, lưu ý nghiên c u thêm phương án nút giao v trí n i v i ư ng vào sân bay Long Thành theo hư ng không liên thông so sánh v t ch c giao thông.
  2. - Gi i phóng m t b ng: Gi i phóng m t b ng t chân ta luy theo quy mô hoàn ch nh ra m i bên 10m. - Phân kỳ u tư: Giai o n 1 u tư o n t u tuy n n Phú M và n i ra c ng Qu c t Th V i – Cái Mép v i quy mô 4 làn xe. Riêng các c u trên tuy n u tư m t l n v i quy mô 6 làn xe không b trí làn d ng khNn c p. Giai o n II xây d ng hoàn ch nh theo quy ho ch và o n t Phú M n cu i tuy n. 4. Các n i dung c n lưu ý: - Y u c u tư v n tính toán k t ng m c u tư c a d án. - Trong bư c l p d án u tư c n xác nh rõ v trí tuy n o n qua vùng quy ho ch khu ô th Phú M , tránh vi c tuy n cao t c i xuyên qua khu ô th . - Nghiên c u s d ng k t c u d i phân cách b ng c c bê tông, gi m di n tích chi m d ng t, tính toán l i TM T. 5. Ti n : Căn c theo n i dung thông báo, C c BVN ch o TVTK hoàn ch nh xu t d án báo cáo t p th lãnh o B vào cu i tháng 9. Trong ó, c n thuy t minh, làm rõ s phân b lưu lư ng xe trên tuy n, có xét n các d án ang chuNn b u tư xây d ng. 6. M t s ch o v d án m r ng QL51: - B trư ng B GTVT ã phê duy t xu t d án t i Quy t nh s 2607/Q - BGTVT ngày 26/8/2008. m b o ti n d án, yêu c u nhà u tư khNn trương th c hi n các n i dung sau: + Thành l p doanh nghi p d án s m tuy n ch n Tư v n l p d án u tư tri n khai công tác kh o sát thi t k l p d án u tư và phê duy t theo quy nh. + Sau khi phê duy t d án u tư và ký k t h p ng, phê duy t trư c TKKT các m t s o n có i u ki n thu n l i có th tri n khai thi công trong năm 2008. + Sau khi c m phương án tuy n ngoài th c a, khNn trương bàn giao cho a phương ph m vi gi i phóng m t b ng a phương x lý các v n liên quan. - Giao C c BVN ti n hành àm phán v i Nhà u tư v vi c chuy n như ng thu phí tr m T1 trư c khi kh i công d án có th trang tr i m t ph n kinh phí còn n c a m t s d án, tránh vi c ki n t ng, khi u n i phát sinh. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v liên quan ph i h p tri n khai th c hi n.
  3. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - Th trư ng Ngô Th nh c( báo cáo); - Các ơn v tham d h p; - Lưu: VT, KH T. Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản