Thông báo số 428/TB-VP-QLĐT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
27
lượt xem
2
download

Thông báo số 428/TB-VP-QLĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 428/TB-VP-QLĐT về công tác chấn chỉnh quản lý lòng, lề đường do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 428/TB-VP-QLĐT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------ S : 428/TB-VP-QL T TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 1994 THÔNG BÁO V CÔNG TÁC CH N CH NH QU N LÝ LÒNG, L Ư NG Sáng ngày 21 tháng 4 năm 1994, Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch trì cu c h p bàn v vi c th c hi n Ngh quy t H i ng nhân dân thành ph v tr t t lòng, l ư ng. Sau khi nghe các ngành ch c năng báo cáo tham gia ý ki n, Ch t ch y ban nhân dân thành ph k t lu n ch o như sau: I. QUY T NNH THÀNH L P BAN CH O CH N CH NH QU N LÝ LÒNG, L Ư NG C P THÀNH PH VÀ YÊU C U CÁC QU N HUY N L P BAN CH O C A QU N HUY N TƯƠNG ƯƠNG. II. XÁC NNH NA BÀN TR NG I M CH O GIAI O N 1 C A THÀNH PH LÀ QU N 1, 3 VÀ 12 TR C Ư NG CHÍNH LÀ: 1. Nguy n Hu 2. Lê L i 3. Hàm Nghi 4. ng Kh i 5. Lê DuNn 6. Tôn c Th ng 7. Pasteur 8. Nam Kỳ Kh i Nghĩa - Nguy n Văn Tr i ( n sân bay Tân Sơn Nh t) 9. Tr n Hưng o - Tr n Hưng o B ( n ư ng Châu Văn Liêm qu n 5) 10. Nguy n Th Minh Khai – Xô Vi t Ngh Tĩnh ( n ngã tư Hàng Xanh) 11. Lê Thánh Tôn (gi i h n t Pasteur n Tôn c Thanh) 12. Lý T Tr ng (nt) III. PHÂN CÔNG:
  2. 1/ S Tư pháp: hoàn ch nh d th o quy t nh v vi c x ph t vi ph m hành chánh trong qu n lý lòng, l ư ng theo góp ý c a H i ng nhân dân thành ph và d th o m t quy nh th ng nh t v qu n lý s d ng l ư ng trên cơ s s a i b sung, i u ch nh các quy nh ã có c a thành ph . 2/ S Giao thông công chánh: l p và tri n khai th c hi n k ho ch duy tu, s a ch a c i t o v a hè và phân lu n giao thông (k sơ, t l i con lươn…), s a ch a các bi n báo k c èn tín hi u giao thông trên các tr c ư ng tr ng i m c a thành ph , trong ó tr ng i m giai o n 1 là 12 ư ng nêu trên. Kinh phí l y t k ho ch ngành giao thông công chánh, n u thi u thì ph i b sung trình y ban nhân dân thành ph ph duy t. xu t ngay phương án quy ho ch ch u xe, bao g m ch u xe t m (d c ư ng) và b n bãi u xe lâu. Trư c m t l p th t c khôi ph c công năng bãi xe sau nhà hát thành ph và giao y ban nhân dân qu n 1 qu n lý s d ng. - Nghiên c u án thu phí các bãi xe công c ng tu b ư ng giao thông. 3/ S Thương m i: giúp y ban nhân dân qu n xác nh l i các nơi còn t m th i s d ng lòng l ư ng làm bãi u xe hai bánh (xe p, xe g n máy); s a ch a xe hai bánh; buôn bán thu c lá nh trên các l ư ng các tuy n ư ng nói trên và các ư ng tr ng i m các qu n khác và cùng qu n, huy n xác nh k ho ch l p các ch nh (tr ng i m là qu n 1, qu n 3) b trí nh ng ngư i buôn bán nh có h khNu thành ph , không có i u ki n thuê s p ch vào ây buôn bán. 4/ S Văn hoá thông tin: l p cương tuyên truy n v n ng nhân dân thành ph tham gia vi c l p l i tr t t lòng, l ư ng v i nhi u hình th c sinh ng hư ng v m c tiêu th c hi n n p s ng văn minh, gi gìn v sinh, tr t t ô th . 5/ Công an thành ph : có k ho ch huy ng l c lư ng th c hi n các khu v c tr ng i m, bi t phái l c lư ng xu ng các qu n, huy n, ki n ngh B N i v cho t ch c i c nh sát giao thông cho các qu n, huy n. 6/ y ban nhân dân qu n huy n: l p Ban Ch o và xây d ng k ho ch c a c p mình. Theo nguyên t c, m i qu n ch n m t vài tr c ư ng tr ng i m ch n ch nh tr t t lòng l ư ng giai o n 1 rút kinh nghi m. y ban nhân dân qu n huy n ch u trách nhi m toàn di n v qu n lý lòng, l ư ng trên a bàn, là ơn v duy nh t c p gi y phép t m s d ng l ư ng trên cơ s k ho ch s d ng t m th i l ư ng ph i ư c s ng ý c a ba s : Thương m i, Giao thông công chính và Công an thành ph ; ch o và giao cho y ban nhân dân phư ng xã ch u trách nhi m qu n lý gi gìn lòng l ư ng trên a bàn sau khi ư c ch n ch nh tr t t . Qu n 1, qu n 3 và 12 tr c ư ng nói ph n II là i m ch o t p trung c a Ban ch o thành ph , y ban nhân dân qu n 1 và qu n 3 l p k ho ch thông qua Ban ch o thành ph . IV. V KINH PHÍ, NGUYÊN T C L Y T NGU N KINH PHÍ HO T NG THƯ NG XUYÊN C A NGÀNH VÀ NA PHƯƠNG N U THI U THÌ D TRÙ B SUNG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH DUY T C P. V. CÁC KHÂU CHU N BN NÊU TRÊN C N HOÀN THÀNH XONG N NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 1994 SAU NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 1994 TRI N KHAI TH C HI N.
  3. Văn phòng xin thông báo ý ki n ch o c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph các ngành, các c p có liên quan t ch c th c hi n. K/T CHÁNH VĂN PHÒNG UBND THÀNH PH PHÓ VĂN PHÒNG Tr n Văn Thu n
Đồng bộ tài khoản