intTypePromotion=3

Thông báo số 434/TB-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
7
download

Thông báo số 434/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 434/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thẩm định thiết kế cơ sở dự án đường cao tốc Trung Lương – Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 434/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 434/TB-BGTVT Hà N i, ngày 29 tháng 09 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P TH M NNH THI T K CƠ S D ÁN Ư NG CAO T C TRUNG LƯƠNG – C N THƠ Ngày 27 tháng 9 năm 2008 t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c ch trì cu c h p thNm nh thi t k cơ s d án ư ng cao t c Trung Lương – C n Thơ. Tham d cu c h p có Lãnh o và chuyên viên các cơ quan: V KH T, V KHCN, C c QLXD&CLCTGT, C c BVN, Công ty u tư và phát tri n ư ng cao t c BIDV (Nhà u tư), T ng công ty tư v n thi t k GTVT (Tư v n l p TKCS), Công ty ư ng cao t c Hàn Qu c (Tư v n thNm tra). Sau khi nghe Nhà u tư, Tư v n l p TKCS báo cáo, các i bi u tham d h i ngh phát bi u ý ki n, Th trư ng Ngô Th nh c k t lu n như sau: 1. D án ư ng cao t c Trung Lương – C n Thơ là m t ph n c a d án ư ng cao t c t TP HCM i C n Thơ thu c ư ng cao t c B c Nam. Hi n nay o n t TP HCM – Trung Lương ang u tư, do v y v nguyên t c các n i dung quy mô, tiêu chuNn k thu t cơ b n áp d ng như nhau. 2. xu t c a d án ã ư c B GTVT phê duy t t i quy t nh s 343/Q -BGTVT. Trong quá trình phê duy t xu t d án ã xem xét khá k lư ng nh ng v n cơ b n v hư ng tuy n, quy mô. 3. V cơ b n, th ng nh t v i n i dung thi t k cơ s , tuy nhiên còn m t s v n c n ư c xem xét c th như sau: - Hư ng tuy n: Trong tương lai s có m t tuy n ư ng cao t c n i t c u Cao Lãnh v i ư ng cao t c TL-CT t i khu v c An H u, yêu c u Nhà u tư và Tư v n c n nghiên c u tính toán v trí quy ho ch giao c t gi a hai ư ng cao t c, l p phương án t ch c giao thông chi ti t có tính n tương lai khi tuy n Cao Lãnh – An H u ưa vào khai thác, cân nh c phương án phân kỳ u tư. - H th ng nút giao: + Th ng nh t quy mô thi t k nút giao Thân C u Nghĩa d ng trumpet như h sơ. Yêu c u Nhà u tư và Tư v n l p phương án t ch c giao thông c th k t n i khu công nghi p bên ph i tuy n theo xu t c a Ti n Giang B , Nhà u tư và Tư v n làm vi c th ng nh t v i Ti n Giang.
  2. + Trong giai o n trư c m t, th ng nh t ch trương tuy n vư t sông Ti n i chung v i c u M Thu n hi n t i. ng ý phương án k t n i phía B c c u M Thu n, tuy nhiên c n xem xét c th v gi i pháp t ch c giao thông. i v i k t n i b Nam c u M Thu n: ngh b sung u tư o n tuy n QL80 t nút giao Nam c u M Thu n n tuy n cao t c v i quy mô b ng quy mô tuy n cao t c vì th c t vi c i chung v i QL80 s t n t i tương i lâu. + i v i nút giao Chà Và nh t trí cơ b n t n d ng nút giao hi n h u ã xây d ng, c n lưu ý ây là i m cu i tuy n cao t c nên t ch c giao thông c n nghiên c u phù h p. - B lưu ý Nhà u tư và tư v n: + Vùng này n m trong khu v c không ch u nh hư ng lũ tr c ti p, n m v phía Tây QL 1 và ch u nh hư ng c a nư c d nh, do v y khNu thoát lũ c n ki m ch ng v i khNu thoát lũ tương ng các c u trên QL1. + Do s khan hi m v t li u trong vùng, c n nghiên c u gi i pháp t n d ng tt i ch làm t p bao; tính toán phương án t n d ng t gia t i. 4. Các v n khác: - Giao V KH T trên cơ s k t lu n cu c h p, ý ki n thNm nh thi t k cơ s c a C c QLXD & CLCTGT, h sơ thi t k cơ s , l p báo cáo thNm nh thi t k cơ s trình B ký. - i v i h th ng qu n lý khai thác, Nhà u tư c n xem xét s d ng h th ng phù h p chung cho c o n TP HCM – TL m b o k t n i t ng th toàn b d án. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - Th trư ng Ngô Th nh c( báo cáo); - Các ơn v tham d h p; - Lưu: VT, KH T Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản