Thông báo số 44/TB-SGTVT về điều chỉnh một số nội dung trong quy định tạm thời công tác cấp phép thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên đường bộ đang khai khác do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
6
download

Thông báo số 44/TB-SGTVT về điều chỉnh một số nội dung trong quy định tạm thời công tác cấp phép thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên đường bộ đang khai khác do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 44/TB-SGTVT về điều chỉnh một số nội dung trong quy định tạm thời công tác cấp phép thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên đường bộ đang khai khác do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 44/TB-SGTVT về điều chỉnh một số nội dung trong quy định tạm thời công tác cấp phép thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên đường bộ đang khai khác do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM S GIAO THÔNG V N T I c l p - T do - H nh phúc ------- -------- S : 44/TB-SGTVT TP.H Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2009 THÔNG BÁO V I U CH NH M T S N I DUNG TRONG QUY NNH T M TH I CÔNG TÁC C P PHÉP THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH H T NG K THU T Ô THN TRÊN Ư NG B ANG KHAI KHÁC. rút ng n th i gian c p phép thi công, t o i u ki n thu n l i cho các ban qu n lý d án trong vi c Ny nhanh ti n th c hi n các d án tr ng i m c a thành ph , S Giao thông v n t i xin thông báo: K t ngày 20/2/2009, vi c ti p nh n h sơ c p phép thi công các công trình h t ng k thu t ô th trên ư ng b ang khai thác do Ban Qu n lý d án i l ông Tây và Môi trư ng nư c thành ph ; Ban Qu n lý d án v sinh môi trư ng thành ph (Lưu v c Nhiêu L c –Th Nghè); Ban Qu n lý d án nâng c p ô th thành ph th c hi n s do S Giao thông v n t i ti p nh n. Các n i dung khác không c p trong Thông báo này v n gi nguyên theo Thông báo 99/TB-SGTVT ngày 10/9/2008 v quy nh t m th i công tác c p phép thi công các công trình h t ng k thu t ô th trên ư ng b ang khai khác. Yêu c u các ơn v liên quan tri n khai th c hi n. M i khó khăn, vư ng m c trong qúa trình th c hi n xin g i v Phòng Qu n lý giao thông - S Giao thông v n t i ( a ch s 63 Lý T Tr ng, qu n 1) có hư ng d n và i u ch nh k p th i./. GIÁM C Nơi nh n: - UBND Thành ph ; - Ban ATGT Thành ph ; - CA Thành ph (P.CSGT); - Ban QLDA i l ông Tây và MTN; - Ban QLDA VSMT TP; Ban QLDANC T; Tr n Quang Phư ng - S GTVT (G , các PG ); - Các Khu QLGT T; - Ttra S GTVT; TTQL& HVTHKCC; - P.QLCTN, P.QLGT, P.QLVTCN, VPS; - Lưu VT.GT.NH .100.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản