intTypePromotion=1

Thông báo số 445/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Thông báo số 445/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 445/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giải quyết một số vấn đề thi công gói thầu số 1 thuộc dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 4A (đoạn Lũng Phầy - thị xã Cao Bằng) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 445/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p – T do – H nh phúc ****** S : 445/TB-BGTVT Hà N i, ngày 03 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P GI I QUY T M T S V N THI CÔNG GÓI TH U S 1 THU C D ÁN C I T O NÂNG C P QL4A ( O N LŨNG PH Y – THN XÃ CAO B NG) Ngày 20/09/2007, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p v gi i quy t m t s v n trong quá trình thi công gói th u s 1 thu c D án c i t o, nâng c p QL4A ( o n Lũng Ph y – Th xã Cao B ng). Tham d cu c h p có lãnh o và chuyên viên các V K ho ch u tư, Tài chính, Khoa h c công ngh , Văn phòng B Giao thông v n t i, C c Giám nh và QLCL CTGT, Ban Qu n lý d án 5, Trư ng Tư v n giám sát QL4A, các nhà th u tham gia thi công gói 1 – QL4A. Sau khi nghe báo cáo c a Ban Qu n lý d án 5, các nhà th u thi công và ý ki n tham gia c a các thành viên tham d cu c h p, m b o ti n th c hi n gói th u, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: Gói th u s 1 QL1A do Liên danh Công ty C ph n xây d ng CTGT 228 và Công ty C ph n cơ gi i xây d ng thi công, th i gian th c hi n là 19 tháng k t ngày 12/09/2005. Do năng l c nhà th u y u, B ã có văn b n s 1942/BGTVT-CG ngày 13/04/2007 ch p thu n giao T ng giám c Ban QLDA 5 quy t nh b sung nhà th u ph Công ty Liên h p xây d ng V n Cư ng. Tuy nhiên cho n 30/08/2007 vi c tri n khai gói th u m i hoàn thành ư c 30,21% t ng giá tr c a gói th u (báo cáo c a Ban QLDA 5 t i văn b n s 2050/KT2 ngày 30/08/2007). Ban QLDA 5 ti p t c có t trình xin b sung th u ph , C c Giám nh và QLCL CTGT ã có văn b n báo cáo B v vi c các nhà th u ti p t c th c hi n gói th u. Xét th y n u u th u l i ph i c n th i gian kho ng 4 tháng m i l a ch n ư c nhà th u thi công và hi n t i các nhà th u ã th hi n s quy t tam hoàn thành công vi c. B ch p thu n các nhà th u ti p t c th c hi n gói th u, c th như sau: 1. Giao Ban QLDA 5 ki m tra năng l c nhà th u Công ty C ph n xây d ng CTGT 228 và Công ty C ph n cơ gi i xây d ng gi i h n ph n vi c th c hi n c a 02 công ty này theo hư ng: 1.1. Công ty C ph n Xây d ng CTGT 228 ( i di n cho nhà th u liên danh trúng th u gói th u s 1) thi công o n Km77+900 – Km80+000 – Nhà th u c n t p trung
  2. năng l c, thi t b , tài chính Ny nhanh ti n thi công hoàn thành trư c ngày 31/12/2007. 1.2. Công ty C ph n Cơ gi i Xây d ng ti p t c thi công ph n kh i lư ng o n Km66+000 – Km67+600 và 02 c ng tròn ang thi công d dang t i Km70+696 và Km70+960. Công ty C ph n Cơ gi i Xây d ng ph i t p trung thi t b , nhân l c tài chính tri n khai t ch c thi công ngay. 2. Giao Ban QLDA 5 ra văn b n b sung, i u chuy n ti p kh i lư ng còn l i cho nhà th u ph Công ty Liên h p Xây d ng V n Cư ng th c hi n. Ch o l p l i ti n th c hi n b o m ti n hoàn thành chung c a d án; ng th i hoàn t t th t c b sung h p ng theo quy nh. 3. Ban Qu n lý d án 5 ph i h p v i H i ng GPMB bàn giao 1,6 km (Km73+000 – Km74+000 và Km76+000 – Km76+600) m t b ng còn l i cho nhà th u trong tháng 10/2007. Ban Qu n lý d án 5 ch o Tư v n giám sát ph i h p ch t ch v i các nhà th u gi i quy t các khó khăn vư ng m c trong quá trình thi công, ch u trách nhi m trư c B v vi c x xu t x lý các v n gây ch m tr ti n c a d án m b o phù h p theo quy nh hi n hành. Ban Qu n lý d án 5 rút kinh nghi m trong quá trình qu n lý th c hi n d án, ph i k p th i xu t báo cáo B gi i quy t d t i m các v n trong quá trình qu n lý thi công m b o ti n , ch t lư ng công trình và phù h p theo quy nh. Rút kinh nghi m không ch m ti n ti n x y ra các gói th u, d án khác như i v i gói th u này. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo nh ng n i dung k t lu n c a Th trư ng các ơn v liên quan tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG KT.CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG - B trư ng ( b/c); - Chánh Văn phòng ( b/c); - C c G & QLCL CTGT; - Các V : KH T, TC, KHCN; - Ban QLDA 5; - TVGS; Các nhà th u; - Lưu: VT Bùi Nguyên Long

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản