Thông báo số 45/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
6
download

Thông báo số 45/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 45/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm năm 2006 và triển khai kế hoạch năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 45/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 45/TB-VPCP Hà N i, ngày 16 tháng 03 năm 2007 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N SINH HÙNG T I H I NGHN T NG K T CÔNG TÁC PHÒNG, CHÓNG DNCH CÚM GIA C M NĂM 2006 VÀ TRI N KHAI K HO CH NĂM 2007 Ngày 12 tháng 03 năm 2007, t i Hà N i, Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng ã ch trì h i ngh t ng k t công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m năm 2006 và tri n khai k ho ch năm 2007. Tham d h i ngh có Ban Ch o qu c gia phòng, ch ng d ch cúm gia c m, i di n lãnh o B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Y t , các B , ngành liên quan và UBND, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Sau khi nghe báo cáo c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng k t công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m năm 2006, tri n khai k ho ch năm 2007; báo cáo c a B Y t ánh giá công tác phòng ch ng d ch cúm A (H5N1) ngư i năm 2006, tr ng tâm ho t ng trong th i gian t i, và ý ki n tham lu n c a i bi u, Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng k t lu n ch o như sau: 1. Năm 2006 các a phương, các B , ngành ã có nhi u n l c, c g ng và ti n b trong công tác lãnh o, ch o phòng, ch ng d ch cúm gia c m. M t s a phương có d ch x y ra ã nhanh chóng d p t t, bao vây kh ng ch , không d ch lây lan, kéo dài và ã gi m ư c thi t h i r t l n so v i các t d ch trư c ây. K t qu này c n ư c phát huy và rút kinh nghi m trong công tác lãnh o, ch o th i gian t i. 2. D ch cúm gia c m là m i nguy hi m lâu dài i v i nư c ta và c th gi i; m m b nh ang t n t i nhi u nơi và có nh ng di n bi n r t ph c t p; nh ng thay i c a môi trư ng cũng là nguyên nhân d ch b nh phát tri n. Trong khi các nghiên c u v khoa h c v n chưa tìm ra các gi i pháp kh ng ch hoàn toàn d ch b nh này thì s n xu t, kinh doanh v n còn b nh hư ng n ng n và v n có nguy cơ x y ra i d ch ngư i. Vì v y công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m ph i là nhi m v lâu dài, thư ng xuyên, liên t c. 3. Công tác tuyên truy n phòng, ch ng d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i ph i ư c tăng cư ng toàn dân, t ngư i s n xu t, kinh doanh - nh t là ngư i chăn nuôi, kinh doanh nh l - n ngư i tiêu dùng có nh n th c úng và hi u rõ v m c nguy h i c a d ch b nh, t ó không ch quan, m t c nh giác, huy ng m i l c lư ng và phát huy s c m nh c h th ng chính tr trong vi c phòng ch ng d ch b nh, c bi t là vai trò, ch trách nhi m c a b máy chính quy n các c p, các B , ngành, oàn th t trung ương n cơ s .
  2. 4. M c tiêu lâu dài c a phát tri n s n xu t nông nghi p - trong ó có chăn nuôi là phát tri n theo hư ng t ch c s n xu t hàng hóa l n v i ch t lư ng cao, giá thành h , b o m an toàn v sinh th c phNm và vươn lên c nh tranh trong cơ ch th trư ng. Phòng d ch cho gia súc, gia c m, c bi t là tiêm phòng, là bi n pháp lâu dài b o m phát tri n chăn nuôi b n v ng. Vi c tiêm phòng không ch th c hi n theo t mà ph i tiêm b sung toàn di n cho gia c m m i phát sinh theo quy nh. ng th i khi phát hi n có d ch ph i d p t t, bao vây kh ng ch k p th i, ki m soát ch t ch v thú y i v i v n chuy n, buôn bán, gi t m , tiêu th gia c m, s n phNm gia c m, không d ch lây lan và tái phát. 5. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Y t ph i h p v i các B , ngành liên quan i u ch nh b sung, ban hành các bi n pháp phòng, ch ng d ch và cơ ch chính sách cho nh ng ngư i tham gia phòng ch ng d ch phù h p, th ng nh t các a phương ch o th c hi n d dàng, thu n l i; ph i h p v i các a phương ti p t c u tư nâng cao năng l c qu n lý c a ngành thú y, ngành y t c v i ngũ cán b chuyên môn ( c bi t cơ s ) và trang thi t b cho chuNn oán xét nghi m; ph i h p vi c th c hi n các chương trình phòng ch ng d ch cúm gia c m, cúm A (H5N1) ngư i, l m m long móng tăng hi u qu chung. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương bi t, th c hi n. KT. B TRƯ NG, CH NGHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - TTg, các PTTg Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Các H ND, UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; Văn Tr ng Lý - VPCP: BTCN, các PCN, các V , c c, Website, TTBC; - Lưu: NN (4), VT. 260
Đồng bộ tài khoản