intTypePromotion=3

Thông báo số 458/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
56
lượt xem
3
download

Thông báo số 458/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 458/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về công tác giải ngân các dự án thuộc khu vực phía bắc do các Ban quản lý dự án 1, 5, 18, Thăng Long, Biển Đông quản lý thực hiện do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 458/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p – T do – H nh phúc ******* S : 458/TB-BGTVT Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P V CÔNG TÁC GI I NGÂN CÁC D ÁN THU C KHU V C PHÍA B C DO CÁC BAN QLDA 1, 5, 18, THĂNG LONG, BI N ÔNG QU N LÝ TH C HI N Ngày 19/9/2007, Th trư ng B GTVT Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p bàn v công tác gi i ngân cho các d án do các Ban Qu n lý d án 1, 5, 18, Thăng Long, Bi n ông qu n lý th c hi n. Tham d cu c h p có i di n c a các ơn v : C c G & QLCL CTGT, V KH T, V Tài chính, C c ư ng B Vi t Nam, các Ban QLDA1, 5, 18, Thăng Long, Bi n ông. Sau khi nghe i di n các Ban QLDA báo cáo ti n th c hi n và công tác gi i ngân các d án, công trình do ơn v mình qu n lý, th c hi n, các thành viên cu c h p tham gia ý ki n, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: 1– i v i Ban QLDA1: - D án QL6 o n Hòa Bình – Sơn La: Sau khi có ý ki n c a Th tư ng Chính ph v ki m toán nhà nư c, Ban c n gi i quy t các th t c gi i ngân ph n giá tr 30 t còn l i. - D án QL6 o n Sơn La – Tu n Giáo: Ban QLDA1 làm vi c v i H i ng n bù GPMB a phương gi i quy t t n t i 8,8km thu c t nh Sơn La và 1,5km thu c t nh i n Biên; trư ng h p không gi i quy t ư c, báo cáo B làm vi c v i Lãnh o các t nh. V công tác gi i ngân c a d án: B ã b trí v n năm 2007 cho d án là 70 t ng, n u Ban t p trung gi i ngân ư c 170 t , B s ch o V KH T b sung v n năm 2007 theo yêu c u c a Ban. - D án QL70: Yêu c u Ban QLDA1 khNn trương ch o th c hi n các gói th u ã tri n khai thi công, ch o nhà th u tuân th nghiêm các quy nh v thi công trên ư ng b ang khai thác, thi công g n, d t i m, không ách t c giao thông. Gi i ngân c a d án: 50 t . - D án tránh ng p th y i n Sơn La: Ban ch o nhà th u Ny nhanh ti n thi công c u Pá Uôn và s m hoàn thành th t c kh i công QL12 và c u Hang Tôm. - T ng s gi i ngân v n TPCP 250 t ng. 2– i v i Ban QLDA Bi n ông:
  2. - D án QL32 o n Vách Kim – Bình Lư: + Giai o n 2 (17 c u và kiên c hóa): Ban ch o TVTK khNn trương hoàn ch nh TKKT, trình duy t quý I/2008 kh i công. + Giai o n 1: Ban t p trung ch o nhà th u thi công d t i m 2 c u Hu i Chăng N i, Hu i Chăng Luông gi i ngân ph n v n còn l i (12 t ). - D án QL279: Hi n ang vư ng m c v công tác GPMB, Ban ch ng làm vi c v i a phương, n u còn vư ng, không gi i quy t ư c, báo cáo B làm vi c v i Lãnh o T nh tri n khai và gi i ngân 50 t . - i v i các d án ã hoàn thành còn t n ng v gi i ngân (kho ng 12 t ) như tuy n tránh Hu , QL14B, ư ng H Chí Minh, QL38 ( o n c u Yên L nh – QL1A), QL4B: Ban khNn trương hoàn t t các th t c liên quan n công tác ki m toán, quy t toán, h t b o hành… thanh toán gi i ngân cho các nhà th u. - D án 140 c u y u: ã tri n khai thi công 3 gói th u, các gói còn l i ang ti n hành các th t c u th u. Hi n nay vư ng m c v chi phí ho t ng c a H i ng n bù GPMB c a a phương, giao C c Giám nh có văn b n ngh B Tài chính s m ban hành văn b n hư ng d n v l p d toán chi phí cho ho t ng này, ng th i Ban l p d toán chi phí trình duy t. - T ng s gi i ngân v n TPCP 70 t ng. 3– i v i Ban QLCDA 18: A – Các d án có ngu n v n ODA: - D án QL3 Hà N i – Thái Nguyên: + H i ng n bù GPMB c a thành ph Hà N i cho d án này chưa ư c thành l p, Ban ch ng làm vi c v i thành ph v v n này, C c Giám nh & QLCL CTGT tham mưu cho B văn b n g i Thành ph Hà N i và t nh B c Ninh v vi c t ch c b máy th c hi n công tác GPMB c a d án này. + TKKT ang trình duy t. + Công tác u th u: ang vư ng tiêu chuNn l a ch n nhà th u xây l p: Ban ph i h p v i C c Giám nh làm vi c l i v i nhà tài tr th ng nh t. - D án các c u giai o n III: Ban QLCDA 18 ăng ký giá tr gi i ngân c a d án là sau i u ch nh là 150 t , yêu c u Ban ch o TV, Nhà th u Ny nhanh ti n thi công h p ng 1 (9 c u) và hoàn thành công tác u th u H 2 gi i ngân h t giá tr ã ăng ký. - D án WB4: + Ti n gi i ngân c 2 ngu n v n trong nư c và nư c ngoài u ch m, yêu c u Ban QLCDA 18 t p trung ch o quy t li t Ny nhanh ti n thi công các gói th u.
  3. C c Giám nh & QLCL CTGT và Ban QLCDA 18 rà soát l i năng l c các nhà th u thi công các gói th u thu c d án, kiên quy t x lý các nhà th u năng l c y u kém, không m b o ti n , ch t lư ng công trình. + Công tác GPMB: m t s vư ng m c v GPMB t i gói th u QL47 (huy n Tri u Sơn – Thanh Hóa), QL37 (B c Giang), C c Giám nh d th o công i n B g i a phương ôn c ti n th c hi n và x lý các vư ng m c. + Ti n thi công các gói th u QL48 quá ch m: Ban ki m tra, rà soát ti n c th c a t ng gói th u, báo cáo B xem xét x lý. + Các gói th u QL38B (H i Dương, Hưng Yên): Ban liên h v i a phương Th trư ng làm vi c tr c ti p v i Lãnh o 2 t nh t p trung tháo g các vư ng m c. - D án xây d ng c u Bãi Cháy: Nhà th u thi u th t c h sơ nghi m thu thanh toán: Ban QLCDA 18 ch o TVGS, Nhà th u t p trung gi i quy t hoàn thi n, b o m úng quy nh. - D án c i t o nâng c p QL18 Gói th u 1A N i Bài – B c Ninh: t n t i GPMB t i xã ông Xuân và Mai ình: Ban QLCDA 18 làm vi c v i a phương t ch c b o v thi công cho nhà th u t i các v trí này. Ban chuNn b các h sơ, tài li u liên quan và thông báo cho các nhà th u thi công d án QL18 và d án c u Bãi Cháy h p ki m i m ti n , gi i quy t vư ng m c gi i ngân cho hai d án này vào chi u th sáu ngày 21/9/2007. b – Các d án v n TPCP: - D án QL3 tuy n tránh Thái Nguyên: + Ban ăng ký gi i ngân 60 t , d ki n gi i ngân ư c 100 t , Ban có văn b n báo cáo B b sung 40 t còn thi u, giao V KH T xem xét, trình B b sung k ho ch. + Ban QLCDA 18 ph i h p ch t ch v i H i ng n bù GPMB a phương s m bàn giao nh ng o n còn vư ng m t b ng và các công trình công c ng. i v i nh ng o n có tình tr ng vư ng m c m t b ng kéo dài, không ư c gi i quy t d t i m theo cam k t, Ban có văn b n g i UBND t nh và báo cáo B khoanh l i, d ng thi công i v i các v trí này. - D án QL2 o n oan Hùng – Thanh Th y: + Năm 2007 ăng ký gi i ngân 30 t , Ban ch o nhà th u hoàn ch nh h sơ thanh toán, tính trư t giá gi i ngân cho nhà th u. + i v i vi c hư h ng c a 5 gói th u sau khi h t th i h n b o hành công trình: Giao C c Giám nh & QLCL CTGT t ch c oàn ki m tra, có văn b n báo cáo B tình hình hư h ng, ki n ngh gi i pháp x lý; trư ng h p không ph i do l i c a nhà th u, cho phép s d ng ngu n v n còn l i trong t ng m c u tư s a ch a. - D án BOT QL2 o n N i Bài – Vĩnh Yên:
  4. + Ti n thi công d án ch m, gây m t ATGT và không m b o v sinh môi trư ng, gây b c xúc cho dư lu n xã h i: yêu c u Ban ch o nhà u tư BOT khNn trương kh c ph c các t n t i này. + Ph n v n ngân sách b sung 360 t : Ph n b sung cho công tác GPMB chuy n v cho a phương chi tr , ph n v n b sung cho trư t giá và kh i lư ng b sung phát sinh, giao V KH T tham mưu B có quy t nh giao Ban QLCDA 18 làm i di n ch u tư ti u d án ph n v n b sung c a nhà nư c. - T ng s gi i ngân v n TPCP: 145 t ng. 4– i v i Ban QLDA 5: a – Các d án có ngu n v n ODA: - D án QL5 Hà N i – H i Phòng: Ban QLDA 5 d th o văn b n B ký g i các cơ quan ki m toán ôn c Ny nhanh ti n ki m toán các gói th u gi i ngân 17 t gi l i b o hành c a các nhà th u. - D án nâng c p t nh l v n vay ADB: Ban t p trung ch o m b o ti n thi công và ti n gi i ngân c a d án như h p ng ã ký k t và theo cam k t v i nhà tài tr (Ngân hàng ADB). - D án GTNT 3: Ban ch o th c hi n d án m b o úng ti n quy nh không ph i xin gia h n ti n thi công cho d án này. b – Các d án có ngu n v n TPCP: - D án QL6: Sau khi có ý ki n c a Th tư ng Chính ph , Ban gi i quy t các th t c gi i ngân 13 t còn l i. - D án n i QL4C – QL4D: B ghi k ho ch gi i ngân 50 t , Ban ăng ký 80 t , Ban có văn b n báo cáo B b sung 30 t còn thi u, giao V KH T xem xét, trình B b sung k ho ch. - D án QL70: + B ghi k ho ch gi i ngân 50 t ng, Ban ăng ký 100 t , Ban có văn b n báo cáo B b sung 50 t còn thi u, giao V KH T xem xét, trình B b sung k ho ch. + Ban có văn b n g i a phương v chi phí cho ho t ng c a H i ng n bù và Ban QLDA th c hi n công tác GPMB. - D án QL4A: B s t ch c h p v gói th u s 1 – QL4A vào chi u th năm (20/9/2007) và có thông báo v x lý các nhà th u c a gói th u này. - D án QL2 oan Hùng – n Hùng: m b o ti n gi i ngân theo d ki n (70 t ng).
  5. - D án QL32 Nam Thăng Long – C u Di n: b o m ti n gi i ngân theo d ki n (20 t ng). - D án QL32 C u Di n – Nh n: B m i phê duy t k ho ch u th u, Ban t p trung ph i h p v i Thành ph Hà N i gi i quy t v công tác GPMB m b o ti n th c hi n d án. - D án QL3 o n B u – Th y KhNu: K ho ch gi i ngân 70 t ng + Ban Ny nhanh công tác hoàn ch nh th t c tri n khai th c hi n giai o n II c a d án (b sung c u và kiên c hóa). + Ban tích c c, ch ng ph i h p v i a phương gi i quy t d t i m vư ng m c v GPMB (1,5km) và khu tái nh cư c a gói th u s 3. - D án QL279: K ho ch gi i ngân 150 t ng. + Các d án Tu n Giáo – i n Biên, i n Biên – Tây Trang, Tuy n tránh thành ph i n Biên: Giao Ban 5 làm công tác chuNn b u tư, hoàn thi n th t c trình o n tuy n 20km còn l i (tr tuy n tránh và 4km c a khNu). + o n i n Biên – Tây Trang: giao V KH T có văn b n b sung danh m c u tư o n tuy n này. + Công tác GPMB: Giao C c Giám nh có Công i n g i UBND t nh i n Biên ôn c gi i quy t các vư ng m c v công tác GPMB c a d án. - T ng s gi i ngân v n TPCP: 554 t ng. 5– i v i Ban QLDA Thăng Long: a – Các d án có ngu n v n TPCP: - D án QL6 – Ti u d án 3: K ho ch gi i ngân 40 t ng. - D án QL32A Thu Cúc – Thư ng B ng La: K ho ch gi i ngân 60 t ng. - D án QL4B: K ho ch gi i ngân 40 t ng. - D án ư ng Vành ai III Hà N i: th c hi n theo k t lu n c a Lãnh o B t i cu c h p ngày 21/9/2007. b – Các d án có ngu n v n ODA: - D án C u Thanh Trì: K ho ch gi i ngân 1050 t ng (v n i ng 300 t , v n vay 750 t ). c – Các d án có ngu n v n ngân sách:
  6. - D án ư ng Láng – Hòa L c giai o n 2: K ho ch gi i ngân 1020 t ng (v n ngân sách 20 t , v n c a Hà N i 1000 t ). - D án QL 279: ng M - Tu n: ã duy t xong TKKT chuNn b u th u. d – T ng s gi i ngân v n TPCP: 251 t ng Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các ơn v liên quan bi t và s m tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TT Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v tham gia d h p; - Lưu: VT, C c G Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản