Thông báo số 47/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
22
lượt xem
1
download

Thông báo số 47/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 47/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 47/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 47/TB-BGTVT Hà N i, ngày 05 tháng 02 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH I N BIÊN T ngày 17/01/2008 n ngày 20/01/2008,Th trư ng thư ng tr c Ngô Th nh c ã ki m tra hi n trư ng và tình hình th c hi n các d án thu c các t nh Vùng Tây B c. Tham d cu c h p có Phó Bí thư thư ng tr c T nh y – Nguy n Thanh Tùng, Phó Bí thư Ch t ch UBND t nh – Lò Mai Trinh, Phó Ch t ch thư ng tr c UBND t nh – Bùi Vi t Bính, Phó Ch t ch H ND t nh – oàn Th Phư ng và các Lãnh o S , Ban, ngành tham mưu c a t nh i n Biên. V phía B GTVT có lãnh o các V K ho ch u tư, Khoa h c Công ngh , C c Giám nh & QLCL CTGT, C c ư ng b Vi t Nam, Ban QLDA 1, 5, T ng công ty TVTK GTVT (TEDI). Sau khi ki m tra hi n trư ng, nghe báo cáo c a các ơn v liên quan v tình hình th c hi n d án, trao i v i lãnh o t nh v tình hình th c hi n và ki n ngh liên quan n các d án h t ng giao thông thu c a bàn t nh; ý ki n phát bi u c a các thành viên tham d , Th trư ng Ngô Th nh c k t lu n như sau: 1. D án c i t o nâng c p QL6 o n Sơn La – Tu n Giáo thu c a ph n t nh i n Biên: 1-1 Công tác GPMB: - Hi n nay, công tác GPMB ang ư c a phương khNn trương th c hi n, kh i lư ng vư ng m c t n t i không nhi u, ngh t nh s m bàn giao toàn b m t b ng cho d án d án cơ b n hoàn thành vào quý III/2008 (t nh i n Bi n hoàn thành GPMB trong tháng 03/2008). - Giao Ban QLDA1 ti p t c có nh ng tr giúp trong công tác GPMB i v i H i ng BT GPMB các c p t nh, huy n, th . ôn c H i ng BT GPMB a phương th c hi n úng cam k t. - Chi phí qu n lý th c hi n công tác BT GPMB; th ng nh t v nguyên t c H i ng BT GPMB l p d toán và trình UBND t nh thNm nh, phê duy t. - Ban QLDA1 ư c t m ng ti n chi cho BT GPMB theo ngh c a H i ng BT GPMB c p huy n a phương ch ng vi c chi tr cho dân; áp ng y kinh phí GPMB H i ng BT GPMB a phương khi ã duy t xong phương án n bù chi tr . 1-2 V thi công và m t s x lý k thu t:
  2. - Yêu c u Ban QLDA1 có thư nh c nh , c nh báo các nhà th u thi công ch m ti n . ng th i ph i có phương án x lý các nhà th u không năng l c hoàn thành công trình theo k ho ch ra. - Nhà th u ph i t ch c thi công g n, b trí y bi n báo, rào ch n và các bi n pháp phòng h m b o ATGT và có i u hành giao thông khi thi công. m b o v sinh môi trư ng trong thi công và tuân th Quy t nh s 2525/2003/Q - BGTVT ngày 28/8/2003 c a B trư ng B GTVT Quy nh thi công công trình trên ư ng b ang khai thác. - Giao Ban QLDA1 và TEDI nghiên c u xu t b sung thêm l p th m m t ư ng m b o n nh cho công trình. - Ban QLDA1 ch o các bên liên quan hoàn thành phương án x lý s t trư t, thi công xây d ng kiên c hóa công trình hoàn thành trư c mùa mưa. C c Giám nh & QLCL CTGT thNm nh trình phê duy t kiên c hóa cho t ng gói th u, không nh t thi t ph i phê duy t cho toàn d án. - Th ng nh t vi c gi i t a b sung nh ng h dân b nh hư ng b i taluy âm và taluy dương, c a x c a c ng và rãnh nh. - Ban QLDA1 t p trung ch o các nhà th u thi công ng th i m t cùng rãnh d c, l , rãnh nh; ki m tra, rà soát v trí t th i; l p các th t c gia h n h p ng; ti n hành tính toán trư t giá theo quy nh. 2. D án c i t o nâng c p QL279 o n Tu n Giáo – i n Biên thu c a ph n t nh i n Biên: 2-1 Công tác GPMB: - ngh t nh i n Biên s m bàn giao toàn b m t b ng d án trong quý I/2008 d án cơ b n hoàn thành vào tháng 6/2008. - Giao Ban QLDA5 ch o các bên liên quan ki m tra, rà soát nh ng v trí vư ng m c m t b ng, xem xét i u ch nh cánh tuy n m b o ti n d án. - Giao Ban QLDA5 ti p t c có nh ng tr giúp trong công tác GPMB i v i H i ng BT GPMB các c p t nh, huy n, th . ôn c a phương th c hi n úng cam k t. - Chi phí qu n lý th c hi n công tác BT GPMB: th ng nh t v nguyên t c H i ng BT GPMB l p d toán và trình UBND t nh phê duy t. - Ban QLDA5 ư c t m ng ti n chi cho BT GPMB theo ngh c a H i ng BT GPMB c p huy n a phương ch ng vi c chi tr cho dân; áp ng y kinh phí GPMB H i ng BT GPMB a phương khi ã duy t xong phương án n bù chi tr .
  3. - Ch p thu n v nguyên t c h tr kinh phí di d i công trình h t ng k thu t ph c v GPMB trên cơ s UBND t nh thNm nh, phê duy t. Trong ó có h th ng c p nư c sinh ho t t i th tr n Mư ng ng. - ngh t nh i n Biên phê duy t quy ho ch o n 1,4km thành ph i n Biên Ph (thu c gói th u s 9) hoàn thành trư c ngày 25/01/2008. Giao Ban QLDA5, TEDI s m trình phê duy t i u ch nh d án phù h p theo quy ho ch. 2-2 V thi công và m t s x lý k thu t: - Ti n thi công c a d án có chuy n bi n, ư c c i thi n nhi u, tuy nhiên kh i lư ng còn l i r t l n. Yêu c u Ban QLDA5 ti p t c ch o các nhà th u thi công m b o v m t ti n và ch t lư ng. - Nhà th u ph i t ch c thi công g n, b trí y bi n báo, rào ch n và các bi n pháp phòng h m b o ATGT và có i u hành giao thông khi thi công. m b o v sinh môi trư ng trong thi công và tuân th Quy t nh s 2525/2003/Q -BGTVT ngày 28/8/2003 c a B trư ng B GTVT Quy nh thi công công trình trên ư ng b ang khai thác. Giao Ban QLDA5 ph i h p cùng Thanh tra giao thông t nh i n Biên yêu c u TVGS ki m tra, ch o k p th i nhà th u trong vi c m b o giao thông và v sinh môi trư ng xong trư c ngày 25/01/2008. - Yêu c u nhà th u t ch c thi công phù h p, m b o ch t lư ng công trình (base và subbase r i nhi u mà chưa ti n hành thi công BTN; thi công ào m t n a ư ng quá sâu …). - Ban QLDA5 ch o các bên liên quan hoàn thành phương án x lý s t trư t, thi công xây d ng kiên c hóa công trình hoàn thành trư c mùa mưa. C c Giám nh & QLCL CTGT thNm nh trình phê duy t kiên c hóa cho t ng gói th u, không nh t thi t ph i phê duy t cho toàn d án. - Ki m tra a ch t th c t t i nh ng v trí ào n nh n n subbase, xem xét i u ch nh ào n cao nh n n K98, b sung l p subbase m b o ch t lư ng công trình. - Giao Ban QLDA5 và TEDI nghiên c u xu t b sung thêm l p th m m t ư ng i v i nh ng o n èo d c m b o n nh cho công trình. 3. Các xu t, ki n ngh c a t nh i n Biên: 3.1. tri n khai D án c i t o nâng c p QL279 o n i n Biên – Tây Trang (d án thành ph n 2): ngh t nh i n Biên phê duy t quy ho ch th tr n Pú T u hoàn thành trư c ngày 25/02/2008. Giao Ban QLDA5, TEDI c p nh t các quy ho ch liên quan n tuy n tránh thành ph i n Biên Ph , i n Biên – Tây Trang và 2km c a khNu Tây Trang trình phê duy t trong tháng 3/2008. Phân kỳ u tư tri n khai thi công 11km tuy n tránh thành ph i n Biên Ph và 2km c a khNu Tây Trang trong năm 2008. 3.2. o n tuy n n i t ư ng vành ai phía b c Na Pheo – Si Pha Phìn ra c a khNu Si Pha Phìn – Hu i L : Ch p thu n v nguyên t c ưa o n tuy n này vào d án Na
  4. Pheo – Si Pha Phìn. Giao V KH T th a thu n v i B KH T và B TC b sung vào d án. 3.3. Tuy n ư ng ra c a khNu qu c gia Hu i Pu c, o n Núa Ngam – Hu i Pu c thu c tuy n ư ng vành ai biên gi i: B GTVT ng h ngh c a t nh và s báo cáo Th tư ng Chính ph b trí u tư d án b ng ngu n v n trái phi u Chính ph trong th i gian t i. 3.4 Các c u b c qua sông N m R m thu c ư ng a phương trư c ây ã ư c l p d án ưa vào D án QL279. Sau khi i chi u v i lu t ngân sách , B GTVT không u tư mà do a phương u tư, ngh UBND t nh i n Biên có văn b n g i Văn phòng Qu c h i và Th tư ng Chính ph ngh b trí u tư d án b ng ngu n v n trái phi u Chính ph . B GTVT s có văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph ng h ngh c a t nh. 3.5. D án c i t o, nâng c p QL12 o n Mư ng Chà – i n Biên: - Ch p thu n i u ch nh quy mô thi t k 1,7km o n tuy n Km191-Km192+700 phù h p v i quy ho ch thành ph i n Biên Ph v i Bn = 32m; Bm = 2x10m; gi i phân cách gi a 2m; v a hè 2x5m; Eyc = 1270daN/cm2. - ngh S GTVT t nh i n Biên s m hoàn thi n các th t c trình phê duy t i u ch nh t ng m c u tư d án, k c chi phí GPMB. - V vi c i u ch nh ơn giá trong h p ng, giá h p ng xây d ng: i v i các lo i h p ng có i u ch nh giá mà ang th c hi n d dang, ch u tư trình c p quy t nh u tư xem xét, quy t nh cho phép áp d ng N 99/CP i u ch nh giá; i v i các lo i h p ng không ph i là h p ng i u ch nh giá, thay i hình th c h p ng ph i có s cho phép c a c p có thNm quy n và ph i th c hi n theo úng quy nh hi n hành. Ch u tư, Ban QLDA nghiên c u k các Ngh nh và các văn b n hư ng d n c a các B ngành liên quan th c hi n. ng th i ch u tư có các bi n pháp x lý i v i các nhà th u thi công không m b o ti n . 3.6. Các o n vu t n i t qu c l ang thi công QL6, QL279 vào các ư ng c a a phương: Ch p thu n b sung vào d án theo thi t k quy ho ch c a a phương. 3.7. Giao C c ư ng sông Vi t Nam ph i h p v i các ơn v liên quan tri n khai l p d án u tư cơ s h t ng ư ng th y khu v c lòng h th y i n Sơn La. Trong ó, nghiên c u b sung c ng Hu i Loóng thu c a ph n huy n T a Chùa t nh i n Biên. 3.8. Giao V V n t i nghiên c u gi i quy t ngh c a a phương tăng cư ng t n su t chuy n bay lên i n Biên, c bi t là trong d p t t Nguyên án M u Tý 2008 (QL6 ang thi công, giao thông b ng ư ng b r t khó khăn). 4. Các v n khác: - ngh UBND t nh quan tâm ch o sát sao hơn n a v v n ATGT; tăng cư ng công tác qu n lý hành lang ATGT; x lý các trư ng h p vi ph m; hoàn ch nh h th ng bi n báo, c g ng gi m s v tai n n và t l t vong do tai n n giao thông.
  5. - Ti p t c th c hi n t t Ngh quy t 32/NQ-CP ngày 29/6/2007 c a Chính ph : T ch c tuyên truy n, tăng cư ng l c lư ng ki m tra, ki m soát vi c i mũ b o hi m khi i mô tô, xe máy trên t t c các tuy n ư ng thu c a bàn t nh. - ngh UBND t nh ph i h p ch t ch hơn n a v i B GTVT, k p th i có ý ki n xu t, ph n ánh các vư ng m c trong quá trình th c hi n các d án h t ng giao thông trên a bàn t nh, góp ph n thúc Ny phát tri n kinh t , chính tr , xã h i. Th a l nh Lãnh o B GTVT, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TTr Ngô Th nh c ( b/c); - TTr Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - UBND; S GTVT t nh i n Biên: - V KH T, KHCN, VT; - Ban QLDA1, 5; Nguy n Văn Công - C c BVN, SVN; - TEDI; - Lưu VT, CG (3).
Đồng bộ tài khoản