intTypePromotion=3

Thông báo số 473/TB-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
2
download

Thông báo số 473/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 473/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với Jbic kiểm điểm tình hình giải ngân các dự án vay Jbic và các vấn đề liên quan do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 473/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 473/TB-BGTVT Hà N i, ngày 22 tháng 10 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P V I JBIC KI M I M TÌNH HÌNH GI I NGÂN CÁC D ÁN VAY JBIC VÀ CÁC V N LIÊN QUAN Ngày 7/10/2008 theo ngh c a JBIC (nay là JICA), t i tr s B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p v i Trư ng i di n JICA t i Hà N i ki m i m tình hình th c hi n và gi i ngân các d án vay JICA và các v n liên quan. Tham d cu c h p có lãnh o và chuyên viên V KH T, Tài chính, KHCN, HTQT, C c Qu n lý XD&CLCTGT, C c ư ng b VN, TCTy ư ng s t VN, các Ban QLDA 2, 6, 85, Thăng Long, M Thu n, ư ng s t và Văn phòng B . JICA thông báo k t qu gi i ngân 6 tháng tài khóa 2008 (t 01/4 n 30/9/2008) các d án thu c B GTVT là kh quan, t 45,9% k ho ch năm (cao hơn k t qu gi i ngân chung 37,2% các d án vay JICA t i Vi t Nam). Sau khi nghe trình bày c a JBIC và báo cáo c a các Ban QLDA, ý ki n c a các C c, V tham d h p, Th trư ng Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: I. V N CHUNG: JICA ang xem xét tích c c ngh c a B GTVT v vi c b sung v n vay JICA cho các d án ang tri n khai nhưng thi u v n do trư t giá l n trong th i gian qua so v i th i i m JBIC thNm nh v n vay trư c ây (c ng Cái Mép – Th V i, c u C n Thơ, ư ng vành ai 3 Hà N i giai o n 2, QL3 m i Hà N i – Thái Nguyên, c u Nh t Tân). Tuy nhiên do v vi c PCI, hi n nay Chính ph Nh t B n chưa kh ng nh th i i m nào trong năm 2008 s c oàn thNm nh v n vay sang Vi t Nam. II. KI M I M TI N GI I NGÂN CÁC D ÁN VÀ BI N PHÁP GI I QUY T: thúc Ny ti n các d án ang tri n khai, yêu c u các Ban QLDA, ch u tư và các C c V ch c năng thu c B t p trung gi i quy t các n i dung c th c a m i d án như sau: 1. D án c ng Cái Mép – Th V i: V KH T d th o văn b n giao nhi m v cho C c HHVN là i di n ch u tư th c hi n h ng m c l a ch n tư v n và nhà khai thác c ng theo ngh c a JBIC tri n khai công tác u th u gói th u tư v n cho ch u tư l a ch n nhà khai thác c ng. 2. D án c u Nh t Tân (Ban QLDA 85): Th ng nh t v i ti n JBIC xu t. 3. D án QL3 m i (Ban QLDA 2): ngh JICA s m xem xét k t qu u th u theo báo cáo c a Ban QLDA 2, không lo i tr kh năng h y k t qu u th u l i v i vi c chia nh ph m vi gói th u. ngh JICA cho ti n hành công tác u th u, gi i ngân gói PK2 trong ngu n v n vay hi p nh 1 vì công tác chuNn b hoàn t t. 4. Gói BC2 – D án c u Bãi Cháy (Ban QLDA 2): C c QLXD&CLCT ch trì, ph i h p v i V KH T, Ban QLDA 2 xem xét, tr l i cho nhà th u v trư t giá ph n ti n Yên 5. D án c u Thanh Trì (C c ư ng b - Ban QLDA Thăng Long): Th ng nh t v i ngh c a JICA v ti n gi i ngân t m ng cho nhà th u gói th u gói 3A (c u c n Pháp Vân) và gói 6 (c u Phù ng)
  2. 6. D án c u C n Thơ (Ban QLDA M Thu n): B s làm vi c c th v i JICA v chi phí tư v n giám sát sau s c nhưng ph i xin ý ki n c a y ban NN v s c v trách nhi m c a tư v n trong s s . 7. D án 44 c u ư ng s t (TCTy SVN – ban QLCDA ư ng s t): - V chi phí ho t ng cho các ch u tư ti u d án GPMB và chi phí H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư: TTgCP ã có ý ki n gi i quy t theo hư ng l p và chi phí ho t ng theo th c t , TCTy SVN nghiên c u, hư ng d n các a phương th c hi n; - V công tác u th u các gói th u xây l p, thi t b : Trư ng h p d toán giá gói th u ư c duy t vư t quá giá gói th u quy nh trong k ho ch u th u nhưng v n n m trong d phòng chung c a d án, ch u tư có th ti n hành công tác u th u theo quy nh c a Ngh nh 58/2008/N -CP. 8. D án ư ng s t ô th Giáp Bát – Gia Lâm (tuy n 1): - Vi c phê duy t d án u tư: TCTy SVN c n l y y ý ki n c a a phương v phương án chung GPMB làm căn c trình phê duy t d án u tư ng th i v i vi c phê duy t ti u d án GPMB trư c khi bàn giao cho TP Hà N i tri n khai; - Vi c u th u tư v n thi t k k thu t: Ch p thu n nguyên t c vi c TCTy SVN phát hành HSMT tri n khai công tác u th u theo ti n cam k t v i JICA trong khi B ang xem xét phê duy t d án u tư. C c QLXD&CLCT d th o văn b n ch p thu n theo ngh c a TCTy SVN. 9. D án ư ng cao t c TP.HCM – D u Giây: JBIC không ph n i vi c rút ng n th i gian chuNn b h sơ d th u gói th u u tiên xu ng 45 – 60 ngày n u VEC m b o vi c bàn giao m t b ng úng h n nhà th u có th kh i công s m theo ti n rút ng n. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo n các cơ quan, ơn v bi t và tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - Các Th trư ng ( báo cáo); - Các cơ quan, ơn v d h p; Lưu: VT, TH. Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản