Thông báo số 479/TB-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Thông báo số 479/TB-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 479/TB-BYT về tình hình dịch cúm A(H1N1) tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 479/TB-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 479/TB-BYT Hà N i, ngày 02 tháng 6 năm 2009 THÔNG BÁO S 2 C A B Y T NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) T I VI T NAM. B Y t nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông báo v tình hình d ch cúm A(H1N1) t i Vi t Nam như sau: Ngày 01/6/2009, Vi n Pasteur Thành ph H Chí Minh ã xác nh n 02 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), ây là 02 m con, ngư i m 40 tu i, con trai 9 tu i, c hai mang qu c t ch M , hi n ang s ng t i bang Arizona và tr v Vi t Nam ngày 26/5/2009. B Y t ã ch o th c hi n giám sát và cách ly ngư i m t i B nh vi n B nh nhi t i TP. H Chí Minh, ngư i con t i B nh vi n Nhi ng 1. T ch c i u tra d ch t , x lý y t i v i ngư i nhà, ngư i ti p xúc g n và nh ng ngư i liên quan. Hi n, s c kh e c a hai m con n nh. ch ng phòng ch ng d ch xâm nh p và lây lan t i c ng ng, B Y t ti p t c khuy n cáo m nh m ngư i dân th c hi n t t các bi n pháp sau phòng ch ng d ch cúm A(H1N1): 1.Trong d p ngh hè, nhi u lưu h c sinh, sinh viên t vùng d ch v nư c, ngh gia ình theo dõi s c kh e, hư ng d n cách ly trong vòng 7 ngày và thông báo v i các cơ quan y t nơi cư trú ư c tư v n, theo dõi theo s hư ng d n c a cán b y t . Các trư ng h p nghi ng m c cúm A(H1N1) ph i nghiêm túc th c hi n theo hư ng d n c a ngành y t v bi n pháp cách ly tránh lây lan ra c ng ng. 2.Th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch t i c ng ng. Thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng, dung d ch sát khuNn, v sinh môi trư ng (thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khuNn thông thư ng). 3.Tăng cư ng s c kh e b ng ăn u ng, ngh ngơi, sinh ho t h p lý, luy n t p th thao. 4.Khi có bi u hi n s t, ho, au h ng thì ch ng cách ly, không n nơi t t p ông ngư i phòng cho ngư i khác không b m c b nh, thông báo ngay cho các cơ s y t ư c i u tr k p th i gi m nguy cơ bi n ch ng d d n n t vong. 5.Khi có hi n tư ng nhi u ngư i b cúm ho c viêm ph i n ng, nghi ng cúm A(H1N1) thì thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur ng th i thông báo B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng
  2. theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989.671.115, Fax: 043 7366 241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i T ch c Y t th gi i t i Vi t Nam theo dõi sát tình hình và tri n khai các bi n pháp phòng ch ng không d ch xâm nh p và lây lan t i c ng ng. B TRƯ NG TRƯ NG BAN CH O QU C GIA PHÒNG CH NG I DNCH CÚM NGƯ I Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản