Thông báo số 484/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
19
lượt xem
1
download

Thông báo số 484/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 484/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 484/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p – T do – H nh phúc ***** ****** S : 484/TB-BGTVT Hà N i, ngày 19 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH QU NG NAM. Ngày 10/10/2007 t i B GTVT, B trư ng ã có bu i làm vi c v i lãnh o t nh Qu ng Nam. Tham d cu c h p v phía B GTVT có i di n lãnh o V KH T, V n t i; C c ư ng b , ư ng s t; T ng Công ty ư ng s t. V phía t nh Qu ng Nam có i di n S GTVT và các ngành liên quan. Sau khi nghe báo cáo c a T nh, ý ki n các ơn v d h p, B trư ng th ng nh t v i Lãnh o T nh k t lu n: 1/ V vi c u n i tr c chính khu kinh t Chu lai v i Qu c l 1A. Vi c u n i liên quan n Qu c l 1A và tuy n ư ng s t Th ng nh t. Hi n nay ang t n t i i m u n i cách v trí T nh xu t kho ng 300 mét, áp ng nhu c u lưu thông c a khu kinh t , trư c m t ng ý v i xu t c a T nh cho phép u n i tr c chính c a khu kinh t v i Qu c l 1A t i v trí m i ng th i v i vi c óng i m u n i cũ. Giao C c ư ng b và C c ư ng s t ki m tra ch t ch quá trình thi t k và thi công m b o các yêu c u v k thu t và ATGT. Tuy v y do lưu lư ng qua l i s r t l n và t i v trí u n i kho ng cách gi a Qu c l 1A và ư ng s t Th ng nh t r t nh nên kh năng ùn t c giao thông và ti m Nn tai n n giao thông là r t l n, khó gi i quy t. ngh T nh có ngay phương án xây d ng nút giao liên thông t i v trí này. 2/ V lu ng Kỳ Hà: Giao C c Hàng h i VN ti p nh n, qu n lý lu ng vào c ng Kỳ Hà ng th i T nh ph i h p v i B tìm ki m ngu n v n n o vét c ng giai o n 1 m b o cho tàu 1 v n t n vào ra, sau ó s tính toán phương án n o vét cho tàu 2 v n t n. C c Hàng h i VN trên cơ s tình hình th c t trong khu v c xem xét vi c xây d ng C ng v t i Kỳ Hà, báo cáo B x lý. 3/ Sân bay Chu Lai: B GTVT ã trình Th tư ng Chính ph Qui ho ch t ng th phát tri n sân bay Chu Lai. Sau khi ư c phê duy t giao C c Hàng không VN t ch c công b r ng rãi qui ho ch có cơ s g i v n u tư. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo các ơn v có liên quan bi t, th c hi n. TL.B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - Các Th trư ng ( báo cáo); - UBND T nh Qu ng Nam; - Các ơn v d h p;
  2. - S GTVT Qu ng Nam; - Lưu: VT, KH T Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản