Thông báo số 49/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
2
download

Thông báo số 49/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 49/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 49/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 49/BC-BYT Hà N i, ngày 18 tháng 01 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 53) Ti p theo báo cáo s 52 ngày 17/01/2006, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai như sau: I. Tình hình b nh cúm A (H5N1) ngư i: 1. Tình hình trên Th gi i: - Theo T ch c Y t Th gi i (WHO) và các ngu n tin khác: Trong ngày 18/01/2006, không ghi nh n thêm trư ng h p m c cúm A (H5N1) m i - K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 148 trư ng h p nhi m cúm A(H5N1), trong ó có 79 trư ng h p t vong t i 6 qu c gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 17, ch t 12), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 8, ch t 5), Vi t Nam (m c 93, ch t 42), Th Nhĩ Kỳ (m c 4, ch t 2). WHO ang ch k t qu xét nghi m các m u xét nghi m c a Th Nhĩ Kỳ b sung 16 trư ng h p nhi m cúm A(H5N1) và 2 trư ng h p t vong do cúm A(H5) do B Y t Th Nhĩ Kỳ kh ng nh. 2. Tình hình trong nư c: - Ngày 18/01/2006, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). - T ngày 14/11/2005 n nay, ã hơn 2 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i. - K t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. II. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai: 1. Theo dõi sát di n bi n tình hình d ch b nh hàng ngày trong nư c và trên th gi i, các ho t ng phòng, ch ng d ch báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính Ph , Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web c aB Yt . 2. H p Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p do vi rút (SARS), cúm ngư i hàng tu n, 15h30p ngày 18/01/2006.
  2. 3. Ti p t c hoàn thi n d th o quy nh tiêu chuNn phòng xét nghi m an toàn sinh h c c p I và II xin ý ki n các Vi n VSDT/Pasteur và các ơn v tr c thu c. 4. Tham d "H i ngh cam k t qu c t v phòng ch ng d ch cúm trên gia c m và i d ch cúm ngư i" t i B c Kinh, Trung Qu c (ngày 17 - 18/01/2006). 5. Góp ý danh m c mua s m hóa ch t, v t tư phòng ch ng d ch t 1, tri n khai mua s m thi t b , v t tư hóa ch t, phương ti n phòng h t 2. 6. Ti p t c tri n khai các ho t ng c a D án WHO/FAO/UNDP tài tr v “Tăng cư ng qu n lý các tình hu ng khNn c p v y t t i Vi t Nam – t p trung vào vi c phòng ch ng các b nh d ch ti m Nn, bao g m cúm gia c m c l c cao (HPAI)” T i văn b n s 10781/BC-BYT ngày 26/12/2005 báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và các bi n pháp phòng ch ng d ch ã tri n khai, B Y t ngh V T ng h p (Văn phòng Trung ương ng), V Văn xã, V T ng h p (Văn phòng Chính ph ) xem xét và cho phép B Y t ư c báo cáo vào th 6 hàng tu n. Kính mong Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ch p thu n ngh trên c a B Y t và xin ư c báo cáo vào th 6 hàng tu n k t ngày 20/01/2006. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản