intTypePromotion=3

Thông báo số 491/TB-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
5
download

Thông báo số 491/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 491/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp thẩm định 02 dự án “đường sắt trên cao Hà Nội, đoạn Ngọc Hồi – Yên Viên, giai đoạn 1” và “cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh” do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 491/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do - H nh phúc --------- S : 491/TB-BGTVT Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG LÊ M NH HÙNG T I CU C H P TH M NNH 02 D ÁN “ Ư NG S T TRÊN CAO HÀ N I, O N NG C H I – YÊN VIÊN, GIAI O N 1” VÀ “C I T O, NÂNG C P T I TR NG CÁC C U Y U CÒN L I TRÊN TUY N S HN-TP HCM” Ngày 31 tháng 10 năm 2008, t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Lê M nh Hùng ã ch trì cu c h p thNm nh 02 D án: “ ư ng s t trên cao Hà N i, o n Ng c H i - Yên Viên, giai o n 1” và “C i t o, nâng c p t i tr ng các c u y u còn l i trên tuy n S HN - TP HCM”. Tham d cu c h p có i di n các v : K ho ch u tư, Khoa h c công ngh , Tài chính, K t c u h t ng, H p tác qu c t , Môi trư ng; C c QLXD&CLCTGT; C c SVN; TCTy SVN (Ch d án); Ban Qu n lý các d án ư ng s t; Công ty C ph n TV T&XD GTVT (tư v n l p 02 d án) và tư v n thNm tra các d án. T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam và tư v n l p d án ã trình bày các n i dung c a 02 d án: Quá trình chuNn b u tư; tóm t t quy mô c a d án; gi i trình ý ki n thNm nh d án c a V KH T; V KHCN v Khung tiêu chuNn k thu t, C c QLXD& CL CTGT v thi t k cơ s ; và ý ki n c a các B : XD, KH T, TC, TN&MT, UBND TP Hà N i ( i v i d án ư ng s t trên cao Hà N i, o n Ng c H i - Yên Viên, giai o n 1); các công vi c mà TCty SVN ã hoàn ch nh t sau khi có báo cáo thNm nh d án, ý ki n tham gia c a các ơn v d h p, Th trư ng Lê M nh Hùng ã k t lu n như sau: 1. D án ư ng s t trên cao Hà N i, o n Ng c H i - Yên Viên, giai o n 1: - B GTVT ch p thu n l y ơn giá quý II/2008 tính t ng m c u tư c a d án, trong giai o n ti p theo c n hoàn thi n các n i dung như báo cáo thNm nh c a các ơn v ã nêu. - V chi phí GPMB t m th i l y kinh phí như TCT SVN xu t xác nh TM T ( ã th ng nh t v i 6/7 qu n huy n liên quan c a TP Hà N i, riêng qu n Thanh Xuân giao cho TCT SVN ti p t c hoàn thi n th t c phê duy t phương án t ng th GPMB). Sau khi có các i u ki n B GTVT s tách d án thành ph n v phương án GPMB & tái nh cư chuy n giao cho TP Hà N i t ch c th c hi n theo quy nh hi n hành. - Giao V KH T d th o quy t nh u tư phê duy t d án. 2. D án C i t o, nâng c p t i tr ng các c u y u còn l i trên tuy n STN: - Trên cơ s ý k n thNm nh c a các ơn v và gi i trình c a tư v n, TCT SVN c n có gi i trình chính th c v d án, ch o tư v n b sung , hoàn thi n h sơ theo ý ki n óng góp c a các ơn v . Trong ó lưu ý kh ng nh ngu n v n th c hi n 18 c u trùng l p v i ngu n v n s nghi p kinh t như ý ki n c a C c SVN. B GTVT ng ý phê duy t d án làm cơ s tri n khai các bư c ti p theo. - Sau khi TCT SVN có văn b n gi i trình, giao V KH T d th o quy t nh u tư trình B phê duy t Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT xin thông báo t i các ơn v liên quan tri n khai th c hi n./.
  2. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: B trư ng ( b/c); TT Lê M nh Hùng ( b/c); Các ơn v d h p; Lưu VT, KH T. Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản