Thông báo số 52/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu và cầu Hàm Luông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
0
download

Thông báo số 52/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu và cầu Hàm Luông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông báo số 52/tb-bgtvt về việc nội dung kết luận của thứ trưởng ngô thịnh đức tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu rạch miễu và cầu hàm luông do bộ giao thông vận tải ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 52/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu và cầu Hàm Luông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 52/TB-BGTVT Hà N i, ngày 05 tháng 02 năm 2008 THÔNG BÁO N I DUNG K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P KI M I M TI N THI CÔNG C U R CH MI U VÀ C U HÀM LUÔNG (Phiên h p giao ban ngày 28/1/2008) Ngày 28/1/2008, sau khi ki m tra hi n trư ng, t i Văn phòng Công ty BOT c u R ch Mi u, Th trư ng thư ng tr c B GTVT Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p ki m i m ti n thi công c u R ch Mi u và c u Hàm Luông – QL60. Cùng d có Ông Nguy n Văn Phòng – Phó Ch t ch UBND t nh Ti n Giang, Ông Cao T n Kh ng – Ch t ch UBND t nh B n Tre. Tham d cu c h p có i di n Lãnh o và chuyên viên các ơn v : Văn phòng 2 B GTVT, V KH T, V KHCN, C c Giám nh và QLCL CTGT, S GTVT t nh Ti n Giang, S GTVT t nh B n Tre. T giúp vi c c a B trư ng B GTVT (Ông Hoàng Quang Lu n). Ban QLCDAGT 9 (PMU 9), T ng Công ty TVTK GTVT (TEDI), TVGS, T ng Công ty XDCTGT 1, 5, 6 (Cienco1, Cienco5, Cienco6), Công ty BOT R ch Mi u, Công ty c u 14, Công ty c u 12, Công ty CPXDGT 675, Công ty VSL Vi t Nam. Sau khi nghe Ban QLCDAGT 9 và các ơn v báo cáo v tình hình th c hi n thi công c u R ch Mi u và các v n liên quan, các i bi u tham gia ý ki n, Th trư ng Ngô Th nh c ã th ng nh t k t lu n như sau: I. C U R CH MI U: 1. Ph n chung: - V ph n th t c h th ng chi u sáng: C c Giám nh & QLCL CTGT khNn trương xem xét, tham mưu trình B phê duy t BVTC h th ng chi u sáng làm cơ s cho ơn v thi công tri n khai s m ng b v i công tác l p t h th ng lan can và PCCC sau t t M u tý; - Ban QLDA 9 ch o các ơn v TVTK, TVGS, Cienco1, VSL Vi t Nam ph i h p ch t ch trong công tác theo dõi x lý các s li u quan tr c, o c ki m tra trong quá trình thi công c u dây văng; - m b o công tác chuy n giao công ngh t hi u qu và phát huy i v i nh ng công trình tương t , yêu c u Cienco1 b trí l c lư ng cán b , công nhân có năng l c, kinh nghi m (Công ty C u 12, C u 14) tham gia tr c ti p và ti p nh n công ngh căng kéo dây văng chuy n giao t Công ty VSL;
  2. - Ban QLDAGT 9 ch o khNn trương nh p khe co dãn sau t t M u tý tri n khai thi công l p t: 2. V các n i dung c th : V ti n chi ti t: B ã có ý ki n k t lu n t i văn b n s 18/TB-BGTVT ngày 17/01/2008, yêu c u Cienco1 ch o các ơn v liên quan khNn trương l p ti n chi ti t các h ng m c còn l i hoàn thành trư c 20/2/2008 làm cơ s tri n khai th c hi n. - i v i h th ng tr t m c nh tr T17, T20: ây là h ng m c công trình ph tr ph c v thi công, Nhà th u có trách nhi m tính toán l p h sơ thi t k trình TVGS ki m tra xem xét ch p thu n. Do tính ch t ph c t p c a công trình, m b o an toàn tuy t i trong quá trình thi công, giao C c Giám nh & QLCL CTGT, V KHCN, H i ng KHCN, T công tác giúp B trư ng, Ban QLDAGT 9, Tư v n Thi t k , tr giúp ki m tra xem xét; 3. M t s v n khác: - Trên cơ s ch p thu n ti n chi ti t c a B GTVT, Ban QLDAGT 9 hoàn ch nh th t c i u ch nh ti n , h p ng i v i gói th u BATHH; - Yêu c u các ơn v thi công h t s c lưu ý n công tác an toàn lao ng trên công trư ng m b o theo úng các quy nh i v i công tác ATL . ng th i, b trí h p lý l c lư ng b o v công trư ng trong th i gian ngh t t M u Tý. II. C U HÀM LUÔNG: 1. V th t c: Ban QLDAGT9 ch o các ơn v liên quan s m trình duy t h ng m c chi u sáng trên c u làm cơ s tri n khai các bư c ti p theo; 2. Công tác GPMB: i v i công tác GPMB: ngh UBND t nh B n Tre ch o các ơn v liên quan Ny nhanh công tác GPMB t o i u ki n cho các ơn v s m có m t b ng thi công. Trong trư ng h p gi i quy t vi c di chuy n ư ng i n cao th , các công trình công c ng g p khó khăn, Ban QLDAGT 9 báo cáo B có văn b n ch o th c hi n, s m có m t b ng thi công x lý n n ư ng t y u; 3. i v i công ngh thi công d m úc h ng cân băng khNu nh p L = 150m: Công ty c u 12, Công ty 479 ph i h p l p công ngh thi công có s tham gia c a TVTK s m trình B xem xét phê duy t. tri n khai th c hi n, B s thành l p t ch o bao g m: V KHCN, C c Giám nh & QLCL CTGT, T công tác giúp B trư ng, 4. i v i v n i u ch nh giá v t tư, v t li u: Ngày 28/12/2007 B GTVT ã ban hành văn b n s 8453/BGTVT/CG V/v: i u ch nh giá h p ng các gói th u xây d ng giao thông s d ng v n ngân sách Nhà nư c theo Ngh nh 99/2007/N -CP và Ngh nh 59/2007/NQ-CP. Căn c vào n i dung văn b n, Ban QLDAGT 9 ch o các ơn v liên quan rà soát, ki m tra báo cáo B GTVT cho phép áp d ng các quy nh c a Ngh nh 99/2007/N -CP ngày 13/06/2007 v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình, làm cơ s cho công tác i u ch nh giá v t tư, v t li u. ng th i, ch ng vi c t m ng cho các ơn v mua v t tư thi công theo các th t c tương t c u R ch Mi u;
  3. 5. V ti n thi công chi ti t: Ban QLDAGT 9 ch o các ơn v thi công, hoàn thành ti n chi ti t, báo cáo B GTVT trư c 28/2/2008 làm cơ s theo dõi, ki m tra; 6. Tương t c u R ch Mi u, yêu c u các ơn v thi công h t s c lưu ý n công tác an toàn lao ng trên công trư ng m b o theo úng các quy nh i v i công tác ATL . ng th i, b trí h p lý l c lư ng b o v công trư ng trong th i gian ngh t t M u Tý. Th a l nh Lãnh o B , Văn phòng B GTVT thông báo các ơn v liên quan bi t và th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TTr. Ngô Th nh c ( b/c); - UBND t nh Ti n Giang; - UBND t nh B n Tre; - Các ơn v d h p; - Lưu VP, VT, CG (3). Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản