intTypePromotion=3

Thông báo số 520/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
4
download

Thông báo số 520/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 520/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về các vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trong quá trình thanh tra các dự án ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 520/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p – T do – H nh phúc ***** ****** S : 520/TB-BGTVT Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P V CÁC VƯ NG M C VÀ GI I PHÁP THÁO G TRONG QUÁ TRÌNH THANH TRA CÁC D ÁN NH HƯ NG N TI N GI I NGÂN Ngày 07/11/2007, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p v các vư ng m c và gi i pháp tháo g trong quá trình thanh tra các d án nh hư ng n ti n gi i ngân. Tham d cu c h p có Lãnh o và chuyên viên Văn phòng B GTVT, các V K ho ch u tư, Tài chính, Thanh tra B GTVT, C c Giám nh & QLCL CTGT, C c ư ng b Vi t Nam, Các Ban QLDA 1, 5, 85, Thăng Long. Sau khi nghe báo cáo c a C c Giám nh và QLCL CTGT, Thanh tra B , C c ư ng b Vi t Nam và các Ban qu n lý d án v các n i dung liên quan n vi c t ch c th c hi n các k t lu n thanh tra và tháo g vư ng m c nh hư ng n gi i ngân các d án, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: Theo báo cáo c a các ơn v , có nh ng n i dung trong k t lu n thanh tra còn mang tính quan i m chưa ư c th ng nh t, các ơn v v n ang ti p t c báo cáo ki n ngh ; do ó quá trình th c hi n k t lu n còn g p ph i khó khăn, vư ng m c. gi i quy t d t i m các v n còn t n t i sau k t lu n thanh tra, ki m toán, Th trư ng giao các ơn v th c hi n các n i dung sau: 1. Thanh tra B : - Có văn b n hư ng d n các ơn v trong ngành nh ng quy nh cơ b n v thanh tra, ki m tra theo quy nh c a pháp lu t v thanh tra; Ch o các ơn v th c hi n báo cáo v B (qua thanh tra B ) danh m c các d án ư c thanh tra, ki m tra t i ơn v mình hàng năm theo dõi. - i v i các d án Thanh tra B th c hi n và ã ư c k t lu n nhưng còn nhi u vư ng m c, Thanh tra B có báo cáo t ng h p các v n t n t i chưa ư c x lý, nh ng v n chưa ư c th ng nh t còn có ki n ngh c a các ơn v và xu t bi n pháp gi i quy t. - Ph i h p v i C c Giám nh và QLCL CTGT, ki m tra, rà soát các n i dung vư ng m c trong các k t lu n thanh tra, ki m toán nh hư ng n ti n gi i ngân các d án xây d ng giao thông. - Ch trì so n th o văn b n báo cáo, ki n ngh c a B g i các cơ quan thanh tra, ki m toán ho c báo cáo Th tư ng Chính ph gi i quy t d t i m các v n chưa ư c th ng nh t trong các k t lu n thanh tra, ki m toán.
  2. 2. C c Giám nh và QLCL CTGT: - So n th o văn b n B ch o các Ban qu n lý d án thu c B trư c ngày 25/11/2007 ph i có báo cáo y v các d án ã có k t lu n thanh tra, ki m toán, trong ó nêu rõ nh ng v n ã ư c th ng nh t, nh ng v n còn có vư ng m c ang ti p t c ki n ngh gi i quy t, nh ng v n khó khăn trong x lý theo k t lu n thanh tra, xu t bi n pháp gi i quy t. c bi t báo cáo c th nh ng v n nh hư ng n ti n gi i ngân. C c t ng h p báo cáo c a các Ban qu n lý d án và nghiên c u xu t gi i pháp tháo g vư ng m c trư c 30/11/2007. 3. V Tài chính: Sau khi C c Giám nh và QLCL CTGT hoàn thành báo cáo t ng h p, giao V Tài chính có k ho ch B làm vi c v i các cơ quan thanh tra, ki m toán và các cơ quan liên quan nh m gi i quy t d t i m các v n vư ng m c v vi c thu h i, xu t toán tài chính sau thanh tra, ki m toán các d án. V Tài chính có báo cáo v v n quy t toán d án, d báo v vi c ch m quy t toán các d án trong th i gian t i, phân tích rõ nguyên nhân và xu t bi n pháp gi i quy t. 4. Các Ban qu n lý d án: - i v i các cu c thanh tra, ki m toán hi n nay ã có k t lu n, các ơn v c n nghiêm túc th c hi n theo các n i dung ã ư c k t lu n, x lý v tài chính, cán b theo quy nh. - i v i các d án ã có k t lu n thanh tra, ki m toán, yêu c u t p trung khNn trương th c hi n x lý theo các n i dung ã ư c k t lu n, làm cơ s hoàn thành quy t toán các d án theo quy nh. - Có báo cáo c th các n i dung theo yêu c u t i m c 2 nêu trên g i v C c Giám nh và QLCL CTGT trư c 25/11/2007. - Riêng i v i Ban Qu n lý d án 5 ph i trình duy t xong t ng d toán trong tháng 12/2007 th c hi n quy t toán D án QL5. Sau khi có báo cáo c a các ơn v , B s t ch c h p v i các cơ quan thanh tra, ki m toán và các B , ngành liên quan gi i quy t các v n vư ng m c, không làm nh hư ng n ti n gi i ngân c a các d án xây d ng giao thông. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo nh ng n i dung k t lu n c a Th trư ng các ơn v liên quan tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Các ơn v d h p; - B trư ng ( b/c); - Lưu: VT, TH.
  3. Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản