intTypePromotion=3

Thông báo số 525/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
3
download

Thông báo số 525/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 525/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp cập nhật, hoàn chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - Tuý Loan và các dự án trong khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 525/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******* S : 525/TB-BGTVT Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P C P NH T, HOÀN CH NH D ÁN U TƯ XÂY D NG Ư NG H CHÍ MINH O N CAM L - TUÝ LOAN VÀ CÁC D ÁN TRONG KHU V C QU NG TRN, TH A THIÊN HU , À N NG. Ngày 06/11/2007 t i B Giao thông v n t i Th trư ng thư ng tr c Ngô Th nh c và Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p c p nh t, hoàn ch nh d án u tư xây d ng ư ng H Chí Minh o n Cam L - Tuý Loan. Tham d cu c h p có i di n V K ho ch u tư, V khoa h c công ngh , C c Giám nh và QLCL CTGT, C c ư ng b Vi t Nam, Ban QLDA ư ng H Chí Minh, Ban QLDA 85, Công ty Tư v n và kh o sát thi t k xây d ng - B Qu c phòng (Tư v n Trư ng Sơn) và T ng Công ty Tư v n thi t k GTVT (TEDI). Sau khi nghe Ban QLDA ư ng H Chí Minh và tư v n thi t k báo cáo và ý ki n c a các i bi u d h p, Th trư ng Thư ng tr c Ngô Th nh c ã th ng nh t v i TT Nguy n H ng Trư ng k t lu n như sau: 1. i v i d án u tư xây d ng o n Cam L - Tuý Loan: B Giao thông v n t i ã trình Th tư ng Chính ph quy ho ch m ng lư i ư ng b cao t c Vi t Nam. Trong ó, ư ng H Chí Minh (nhánh ông) o n qua các t nh Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu và thành ph à N ng ã trùng v i hư ng tuy n cao t c B c Nam. Ngoài ra, do i u ki n a hình c a khu v c này r t khó khăn nên quan nghiên c u th y r ng không còn hư ng tuy n nào ưu i m hơn. - Hư ng tuy n và các i m kh ng ch th ng: Cam L → Th ch Hãn → La Sơn → Khe Tre → èo ê Bay → èo Mũi Trâu → Hoà Liên → Tuý Loan ( i m u n i v i tuy n cao t c à N ng - Qu ng Ngãi). - Quy mô: o n Cam L - La Sơn u tư theo quy mô ư ng cao t c 4 làn xe t c 80 km/h. Các o n còn l i u tư theo quy mô ư ng cao t c, nhưng c n xem xét c th a hình c a t ng o n l a ch n v n t c thi t k cho phù h p nhưng không nh hơn 60 Km/h, xây d ng các h m, c u c n qua vư n qu c gia B ch Mã, èo ê Bay, èo Mũi Trâu. - Phân kỳ u tư: Giai o n t nay n năm 2010 u tư trư c o n Km858 QL1A - La Sơn - Khe Tre - Túy Loan v i quy mô t i thi u 2 làn xe nhưng có tính n vi c phù h p v i quy ho ch cao t c trong tương lai. Riêng các o n ph i ào h m, xây d ng c u c n cho phép u tư hoàn ch nh m t l n m b o tiêu chuNn cao t c trong tương lai.
  2. - Ti n th c hi n: Ban QLDA ư ng H Chí Minh ch o Tư v n Trư ng Sơn khNn trương l p cương kh o sát b sung và hoàn ch nh d án trong quý I/2008 trình B phê duy t. - Giao cho Ban QLDA ư ng H Chí Minh ti p t c nhi m v qu n lý d án và t ch c tri n khai o n Cam L - La Sơn - Tuý Loan. N u các nhà u tư BOT, BT xin u tư o n này, giao cho Ban QLDA ư ng H Chí Minh là i di n cơ quan Nhà nư c có thNm quy n và cho phép tách thành các ti u d án tri n khai. 2. áp ng tình hình phát tri n kinh t - xã h i hi n nay c a t nh Th a Thiên Hu và thành ph à N ng, th ng nh t trình Th tư ng Chính ph cho phép u tư o n La Sơn - Lăng Cô và 2 èo Phú Gia, Phư c Tư ng QL1A quy mô ư ng 4 làn xe theo hình th c BOT. Giao V KH T làm các th t c tri n khai, t ng h p các nhà u tư mu n tham gia t ch c cu c h p xem xét trư c ngày 20/11/2007 và giao C c BVN làm cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 3. Hi n nay Th tư ng Chính ph ã cho phép t nh Th a Thiên Hu u tư d án La Sơn - Khe Tre - Nam ông ph c v nhà máy xi măng Nam ông, trong ó có o n La Sơn - Khe Tre c a ư ng H Chí Minh. Giao V K ho ch u tư tham mưu hư ng u tư th ng nh t v i a phương, có th tách ra tri n khai trư c, tuy nhiên ph i theo tiêu chuNn chung c a tuy n. 5. o n ông Hà - Qu ng Tr , La Sơn - Lăng Cô ã cho phép u tư theo hình th c BOT, giao V KH T và V Tài chính nghiên c u tham mưu cho B phương án x lý các tr m thu phí cho các d án BOT. 6. D án ư ng cao t c Qu ng Tr - Hu - à N ng (d án BOT): Cho phép Ban QLDA 85 k t thúc nhi m v , nghi m thu kh i lư ng kh o sát l p d án còn d dang và thanh toán cho tư v n thi t k . Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo n các ơn v liên quan bi t tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TT Thư ng tr c Ngô Th nh c, TT Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v tham d h p; - Lưu VT, KH T. Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản