Thông báo số 556/TB-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
2
download

Thông báo số 556/TB-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 556/TB-BYT về nội dung họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người ngày 21/6/2006 do Ban­­ chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 556/TB-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BAN CH O QU C GIA c l p - T do - H nh phúc PHÒNG CH NG I ******** DNCH CÚM NGƯ I ****** S : 556/TB-BYT Hà N i, ngày 29 tháng 06 năm 2006 THÔNG BÁO V N I DUNG H P BAN CH O QU C GIA PHÒNG, CH NG I DNCH CÚM NGƯ I NGÀY 21/6/2006 ti p t c tri n khai các ho t ng phòng, ch ng i d ch cúm ngư i, ngày 21/6/2006, B Y t - Thư ng tr c Ban ch o qu c gia phòng, ch ng i d ch cúm ngư i ã t ch c cu c h p thư ng kỳ. I. THÀNH PH N I BI U THAM D : 1.Ông Tr nh Quân Hu n, Th trư ng B Y t , Phó Trư ng ban Thư ng tr c Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i, ch trì cu c h p. 2.Ông Nguy n Văn Bình, Phó C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, B Y t . 3.Ông Ph m H ng Phương, C c Quân y, B Qu c phòng. 4.Ông Dương Xuân H i, Phó V trư ng V L hành, T ng C c Du l ch. 5.Ông Bùi Văn Tuân, S Y t giao thông v n t i, B Giao thông v n t i. 6.Ông inh Duy Th nh, Trung ương H i Ch th p Vi t Nam. 7.Ông Lý Ng c Kính, V trư ng V i u tr , B Y t . 8.Ông Nguy n Nam Liên, Phó V trư ng V K ho ch - Tài chính, B Y t . 9.Ông Lương Ng c Khuê, Phó V trư ng V i u tr , B Y t . 10.Ông Tr n c Long, Phó V trư ng V Pháp ch , B Y t . 11.Ông Nguy n Quang Thu n, Giám c Trung tâm Truy n thông giáo d c s c kho Trung ương, B Y t . 12.Ông Văn ăng Kỳ, C c Thú y, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 13.Ông Nguy n Tr n Hi n, Vi n trư ng Vi n V sinh d ch t Trung ương.
  2. 14.Ông Ph m Lê Tu n, Phó Giám c S Y t Hà N i. 15.Bà Ph m Thanh Bình, Văn phòng B Y t . Và các chuyên viên C c Y t d phòng Vi t Nam, V i u tr và V K ho ch - Tài chính, B Y t . II. N I DUNG CU C H P: Cu c h p ã t p trung th o lu n các n i dung chính sau: 1. Tình hình d ch cúm A(H5N1) gia c m, cúm ngư i trên th gi i và t i Vi t Nam. M t s bi n pháp c n ti p t c tri n khai kh ng ch d ch. 2. Công tác tri n khai mua s m thu c, hoá ch t, trang thi t b phòng ch ng d ch và t p hu n s d ng, b ng kinh phí do Chính ph u tư cho các a phương và các B , ngành trong c nư c. 3. Công tác tuyên truy n phòng, ch ng d ch cúm A(H5N1) gia c m và ngư i. 4. Công tác ki m tra giám sát vi c tri n khai các ho t ng phòng ch ng d ch. 2.1 Tình hình d ch cúm A(H5N1): 2.1.1.Tình hình d ch cúm gia c m: Trên th gi i: Theo Thông tin t T ch c s c kho ng v t th gi i (OIE) ngày 21/6/2006 và các ngu n tin qu c t khác: T ngày 08/6/2006 n ngày 21/6/2006, d ch cúm gia c m l n u tiên ư c ghi nh n m t trang t i nuôi ng ng c a Canada, là qu c gia u tiên c a B c M ã ghi nh n d ch cúm gia c m, hi n v n ang ch k t qu xét nghi m kh ng nh ch ng vi rút cúm A(H5N1) trên gia c m m c b nh. Ti p t c ghi nh n các v d ch cúm gia c m t i Hungary, Ukraine, trong khi 2 nư c Israel và Hà Lan kh ng nh qua 1 tháng không x y ra v d ch m i trên gia c m. Các nhà ch c trách t i Indonesia thông báo ã ghi nh n mèo m c cúm A(H5N1), nhưng chưa ghi nh n trư ng h p ngư i m c b nh do lây nhi m t mèo. T i Vi t Nam: Theo thông báo c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, t ngày 15/12/2005 n nay (21/6/2006) ã hơn 6 tháng toàn qu c không phát sinh thêm d ch cúm gia c m m i. 2.1.2. Tình hình d ch cúm A (H5N1) trên ngư i:
  3. Trên th gi i: T i Trung Qu c: Ngày 16/6/2006, B Y t Trung Qu c ã ghi nh n trư ng h p th 19 t i nư c này m c cúm A(H5N1). B nh nhân nam 31 tu i, làm ngh lái xe t i t i t nh Qu ng ông, g n biên gi i H ng Kông. Kh i b nh ngày 03/6/2006, nh p vi n ngày 09/6/2006 và hi n ang trong tình tr ng viêm ph i n ng. Trư c khi kh i b nh, b nh nhân có t i m t vài ch có bán gia c m, tuy nhiên gia c m t i các ch ó chưa ư c kh ng nh có nhi m vi rút cúm A(H5N1). n nay Trung Qu c ã ghi nh n 19 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó 12 trư ng h p t vong. T i Indonesia: T i Thông báo ngày 15/6 và 20/6/2006, B Y t Indonesia ã ghi nh n 02 trư ng h p m c m i cúm A(H5N1), c hai u t vong. -Trư ng h p th nh t: B nh nhân n 7 tu i, s ng huy n Tangerang, t nh Banten. Kh i b nh ngày 26/5/2006, nh p vi n ngày 30/5/2006 và t vong ngày 01/6/2006. Anh trai 10 tu i c a b nh nhân t vong do b nh viêm ph i ngày 29/5/2006, nhưng chưa ư c kh ng nh nguyên nhân vì không l y ư c m u b nh phNm xét nghi m. T i nhà b nh nhân và hàng xóm có gà ch t trư c ó vài ngày. -Trư ng h p th hai: B nh nhân nam 13 tu i, s ng phía nam t nh Jakarta. Kh i b nh ngày 09/6/2006, nh p vi n ngày 13/6/2006 và t vong ngày 14/6/2006. M t tu n trư c khi kh i b nh, b nh nhân cùng ngư i nhà làm th t gà. n nay t i Indonesia ã ghi nh n 51 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó 39 trư ng h p t vong. T i Vi t Nam: K t ngày 14/11/2005 n nay không ghi nh n trư ng h p m c m i cúm A (H5N1) ngư i. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 228 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 130 trư ng h p t vong t i 10 qu c gia: Azerbaijan (m c 8, ch t 5), Campuchia (m c 6, ch t 6), Trung Qu c (m c 19, ch t 12), Djibouti (m c 01, ch t 0), Ai C p (m c 14, ch t 06), Indonesia (m c 51, ch t 39), Iraq (m c 02, ch t 02), Thái Lan (m c 22, ch t 14), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 04), Vi t Nam (m c 93, ch t 42). 2.2. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã th c hi n: -T ch c H i th o phát tri n Tài li u hư ng d n th c hi n c nh báo s m và áp ng nhanh, kh ng ch d ch cúm và phòng ng a i d ch cúm ngư i (ngày 20/6/2006). Xây d ng k ho ch t p hu n cho các i phương trong tháng 8 - 9/2006.
  4. -Hoàn ch nh k ho ch mua s m trang thi t b cho h th ng c nh báo s m và áp ng nhanh t i các Vi n VSDT/Pasteur và các t nh/thành ph thu c D án WHO/FAO/UNDP. -Ph i h p v i các Vi n V sinh d ch t /Pasteur khu v c tri n khai các ho t ng thu th p s li u, th nghi m, m u báo cáo giám sát i tư ng sau tiêm v c xin phòng ch ng cúm gia c m t I và II. -Ti p t c làm vi c v i các chuyên gia T ch c Y t th gi i và ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hoàn ch nh K ho ch hành ng phòng ch ng i d ch cúm t i Vi t Nam và kh o sát vi c v n chuy n d tr toàn c u vào Vi t Nam (thu c và phương ti n phòng ch ng d ch) . -Ti p t c ki m tra giám sát tình hình ti p nh n các trang thi t b , thu c, hoá ch t phòng ch ng d ch t I cho các a phương và chuNn b mua s m t II. -Trình Lãnh o B v D th o Quy t nh thành l p Ban tư v n an toàn sinh h c và Quy nh v an toàn sinh h c cho phòng xét nghi m c p I, II, III. -T ch c H i ngh tri n khai D án Phòng ch ng b nh truy n nhi m khu v c Ti u vùng sông Mê Kông, 2006 - 2009 do ADB/WHO tài tr (ngày 21/6/2006). -Ti p t c hoàn ch nh T trình Chính ph v s c n thi t ban hành Lu t và D th o Lu t phòng ch ng b nh truy n nhi m, g i xin ý ki n các B ngành, chuyên gia u ngành, các Vi n thu c h Y t d phòng và S Y t 64 t nh/thành ph . ChuNn b tài li u và báo cáo trong H i ngh gi i thi u D th o Lu t cho các B ngành vào ngày 22/6/2006. -Ch o các ơn v ki m d ch y t biên gi i giám sát ch t ch t i các c a khNu có các i tư ng nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ vào Vi t Nam. Trong 2 tu n t 08/6 - 21/6/2006, t i 7 c a khNu l n có 86.615 khách nh p c nh, trong ó có 39.839 ngư i nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ. Giám sát 48.437 ngư i t nư c có d ch cúm A (H5N1) trên ngư i nh p c nh vào Vi t Nam, chưa phát hi n trư ng h p nào nghi nhi m cúm A. III. K T LU N CU C H P: Sau khi th ng nh t ý ki n c a các thành viên tham gia d h p, PGS.TS. Tr nh Quân Hu n, Th trư ng B Y t ã k t lu n cu c h p như sau: 1.Trên th gi i tình hình d ch cúm A(H5N1) v n ang di n bi n ph c t p, c bi t t i m t s nư c trong khu v c, ngh B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ti p t c ph i h p v i các B , ngành liên quan và ch o các t nh/thành ph ki m soát ch t ch ngăn ch n vi c buôn bán, v n chuy n gia c m trái phép qua các t nh biên gi i vào nư c ta. 2. ngh Ti u ban Giám sát phòng ch ng d ch có văn b n ch o các Trung tâm ki m d ch Y t biên gi i tăng cư ng giám sát t i các c a khNu c bi t các i tư ng nh p c nh t vùng có d ch vào Vi t Nam.
  5. 3. ngh Ti u ban Tuyên truy n ti p t c ăng t i hàng tu n trên trang Web c a B Y t v thông tin tình hình d ch trong nư c và qu c t , tuyên truy n nhân dân ch ng phòng ch ng d ch. 4. ngh Ti u ban i u tr ph i h p v i Ti u ban H u c n ti p t c t ch c các l p t p hu n s d ng các máy móc trang thi t b cho cán b s d ng t i các cơ s y t tuy n t nh, huy n, xã, chú tr ng vi c hư ng d n các ơn v s d ng cácmáy móc, trang thi t b lo i m i chưa s d ng. 5. ngh Ti u ban H u c n tri n khai th c hi n k ho ch mua s m trang thi t b , thu c, hoá ch t phòng ch ng d ch t II, m b o u th u r ng rãi, úng th t c. 6.Rút kinh nghi m sau cơn bão Chan Chu, ngh Ti u ban H u c n nghiên c u mua và d tr túi ni lông ng xác ch t phòng ng a i d ch cúm ngư i x y ra. 7. ngh Ti u ban Giám sát phòng ch ng d ch t ng h p báo cáo k t qu các cu c di n t p phòng ch ng i d ch cúm ngư i t i các a phương và rút kinh nghi m cho t t c các t nh/thành ph (trong tháng 7/2006). Ban ch o Qu c gia phòng, ch ng i d ch cúm ngư i s giao ban nh kỳ 1 tháng/ 1 l n vào 16h00 th tư tu n u tháng, công tác giám sát s ti p t c th c hi n thư ng xuyên và thông báo nh kỳ 2 tu n/1 l n cho các thành viên Ban ch o v tình hình d ch cúm A(H5N1) và tri n khai các ho t ng phòng ch ng d ch. KT. TRƯ NG BAN PHÓ TRƯ NG BAN THƯ NG TR C TH TRƯ NG B Y T Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản