Thông báo số 570/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
3
download

Thông báo số 570/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 570/TB-DPMT về trường hợp tiêu chảy cấp nguy hểm tại thành phố Hà Nội do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 570/TB-DPMT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG VÀ NAM MÔI TRƯ NG c L p- T Do-H nh Phúc ---------- --------------- S : 570/TB-DPMT Hà N i, ngày 20 tháng 4 năm 2009 THÔNG BÁO V TRƯ NG H P TIÊU CH Y C P NGUY H M T I TP. HÀ N I C c y t d phòng và Môi trư ng thông báo trư ng h p m c Tiêu ch y c p nguy hi m như sau: Theo báo cáo c a Vi n V sinh d ch t Trung ương, ngày 16/4/2009 t i Tp. Hà N i ã ghi nh n 01 trư ng h p tiêu ch y c p dương tính v i phNy khuNn t . B nh nhân nam, 51 tu i, t i thôn ông, xã Xuân nh, huy n T Liêm, Tp. Hà N i; kh i b nh ngày 15/4/2009, vào i u tr t i b nh vi n E trung ương ngày 16/4/2009 v i các tri u ch ng i ngoài nhi u l n, phân l ng như nư c vo g o. K t qu ki m nghi m t i Vi n V sinh d ch t Trung ương ngày 18/4/2009, b nh nhân dương tính v i phNy khuNn T . Qua i u tra d ch t , b nh nhân có liên quan n vi c s d ng th c phNm như: th t chó, m m tôm s ng, rau s ng… Hi n nay, tình tr ng b nh nhân n nh. ây là trư ng h p tiêu ch y c p nguy hi m u tiên năm 2009. C c Y t d phòng và Môi trư ng ã ch o Vi n V sinh d ch t Trung ương, S Y t , Trung tâm Y t d phòng Tp. Hà N i k p th i kh ng ch d ch, n nay chưa ghi nh n thêm trư ng h p m c m i. Tuy v y, tình hình th i ti t vào mùa hè nóng Nm, d sinh ng p l t và là i u ki n m m b nh phát tri n và phát tán ra môi trư ng. Hơn n a, nhi u nư c trên th gi i ti p t c ghi nh n d ch t , s giao lưu qua l i gi a các vùng, các nư c ngày càng tăng làm tăng nguy cơ xâmnh p b nh. ch ng phòng ch ng d ch tiêu ch y c p nguy hi m, C c Y t d phòng và Môi trư ng ti p t c khuy n cáo m nh m ngư i dân th c hi n t t 4 khuy n cáophòng ch ng b nh tiêu ch y c p nguy hi m t i c ng ng (xin g i kèm). C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN C A B YT Nguy n Huy Nga C CYT D PHÒNG VÀ MÔI TRƯ NG
  2. 4 KHUY N CÁO CHO C NG NG PHÒNG CH NG B NH TIÊU CH Y C P NGUY HI M B nh Tiêu ch y c p nguy hi m lây lan nhanh và d t vong, nhưng có th phòng ư c. ngăn ng a b nh và phòng d ch b nh lây lan, m i ngư i th c hi n nh ng khuy n cáo sau: 1. V sinh cá nhân, v sinh môi trư ng: - R a tay b ng xà phòng trư c khi ăn và sau khi i v sinh. - M i gia ình có m t nhà tiêu h p v sinh, c m i tiêu b a bãi. i v i gia ình có b nh nhân tiêu ch y c p c n r c vôi b t ho c Cloramin B sau m i l n i tiêu. - Phân và ch t th i c a ngư i b nh ph i vào nhà tiêu, cho vôi b t, Cloramin B… vào sau m i l n i sát khuNn. - Tránh t p trung ăn u ng ông ngư i như ma chay, cư i xin, cúng gi . - H n ch ngư i ra, vào vùng ang có d ch. 2. An toàn v sinh th c ph m: - M i ngư i, m i nhà u th c hi n ăn chín u ng sôi. - Không ăn rau s ng, không u ng nư c lã. - Không ăn các th c ăn d b nhi m khuNn c bi t là m m tôm s ng, h i s n tươi s ng, g i cá, ti t canh, nem chua. 3. B o v ngu n nư c và dùng nư c s ch: - Ngu n nư c ăn u ng ph i ư c b o v s ch s . - T t c nư c ăn u ng u ph i uwocj sát khuNn b ng hóa ch t Cloramin B. -C m ch t th i, nư c gi t, r a và dùng c a ngư i b nh xu ng ao, h , sông, gi ng. C m v t súc v t ch t và rác xu ng ao, h , sông, gi ng. 4. Khi có ngư i b tiêu ch y c p: Khi gia ình có ngư i b tiêu ch y c p, ph i nhanh chóng báo ngay cho cơ s y t nơi g n nh t ư c i u tr k p th i
Đồng bộ tài khoản