Thông báo số 61/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
1
download

Thông báo số 61/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 61/BC-BYT tế về tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ trưởng Bộ Y ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 61/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 61/BC-BYT Hà N i, ngày 23 tháng 01 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 56) Ti p theo báo cáo s 55 ngày 20/01/2006, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai như sau: I. Tình hình b nh cúm A (H5N1) ngư i: 1. Tình hình trên Th gi i: - Theo T ch c Y t Th gi i (WHO) và các ngu n tin khác: Trong các ngày t 21 – 23/01/2006, không ghi nh n thêm trư ng h p nào nhi m cúm A(H5N1). - K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 149 trư ng h p nhi m cúm A(H5N1), trong ó có 80 trư ng h p t vong t i 6 qu c gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 17, ch t 12), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 9, ch t 6), Vi t Nam (m c 93, ch t 42), Th Nhĩ Kỳ (m c 4, ch t 2). WHO ang ch k t qu xét nghi m các m u xét nghi m c a Th Nhĩ Kỳ b sung 16 trư ng h p nhi m cúm A(H5N1) và 2 trư ng h p t vong do cúm A(H5) do B Y t Th Nhĩ Kỳ kh ng nh. 2. Tình hình trong nư c: - Ngày 20/01/2006, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). - T ngày 14/11/2005 n nay, ã hơn 2 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i. - K t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. II. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai: 1. Theo dõi sát di n bi n tình hình d ch b nh hàng ngày trong nư c và trên th gi i, các ho t ng phòng, ch ng d ch báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính Ph , Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web c aB Yt .
  2. 2.T ng h p báo cáo trình Th tư ng Chính ph trong cu c h p Ban ch o Qu c gia hòng ch ng d ch cúm A(H5N1) gia c m và cúm ngư i vào chi u ngày 23/01/2006. 3. Hoàn ch nh d th o tiêu chuNn phòng xét nghi m an toàn sinh h c c p I và II áp d ng cho h th ng d phòng trong c nư c. 4. ChuNn b ành giá ti n và góp ý xây d ng phòng xét nghi m an toàn sinh h c c p III t i Vi n V sinh d ch t Trung ương. 5.Hoàn ch nh k ho ch chi ti t các ho t ng c a D án WHO/FAO/UNDP tài tr v “Tăng cư ng qu n lý các tình hu ng khNn c p v y t t i Vi t Nam – t p trung vào vi c phòng ch ng các d ch b nh ti m Nn, bao g m cúm gia c m ng l c cao (HPAI)”. B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Dương Qu c Tr ng
Đồng bộ tài khoản