Thông báo số 645/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
35
lượt xem
1
download

Thông báo số 645/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 645/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch từ ngày 20/7/2006 đến ngày 03/8/2006 của Bộ Y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 645/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 645/BC-BYT Hà N i, ngày 03 tháng 08 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A(H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH T NGÀY 20/7/2006 N NGÀY 03/8/2006 B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai trong tu n như sau: I.TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) NGƯ I: 1. Tình hình trên Th gi i: Theo Thông báo c a T ch c Y t th gi i và các ngu n tin khác trong tu n t ngày 20/7 n ngày 03/8/2006: * T i Indonesia: B Y t Indonesia ã ghi nh n 01 trư ng h p m c cúm A(H5N1). B nh nhân nam 44 tu i, s ng phía ông t nh Jarkata, kh i b nh ngày 24/6/2006, nh p vi n ngày 10/7/2006, t vong ngày 12/7/2006. Các ch c trách a phương ang xác nh ngu n lây nhi m b nh có th t gia c m nuôi t i các h gia ình xung quanh nhà b nh nhân ho c t i ch nơi b nh nhân có qu y bán th c ăn. n nay Indonesia ã ghi nh n 54 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó 42 trư ng h p t vong. * T i Thái Lan: Ngày 21/7/2006, B Y t Thái Lan ã ghi nh n trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên c a nư c này k t u năm 2006 n nay.B nh nhân nam 17 tu i, s ng t nh Pichít, ây là t nh u tiên c a nư c này tái phát d ch cúm gia c m tr l i tính t v d ch cu i cùng ư c ghi nh n t i Thái Lan vào tháng 11/2005 n nay. B nh nhân kh i b nh ngày 15/7/2006, nh p vi n ngày 20/7/2006 và t vong ngày 24/7/2006. Trư c khi kh i b nh 5 ngày b nh nhân có chôn c t xác gia c m ch t t i nhà. Hi n các nhà ch c trách Thái Lan ang ti p t c giám sát v y t i v i hàng trăm trư ng h p nghi m c cúm A(H5N1). T tháng 12/2003 n nay, t i Thái Lan ã ghi nh n 23 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó 15 trư ng h p t vong. 2. T i Vi t Nam: Trong tu n t ngày 20/7/2006 n 03/8/2006 không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1).
  2. K t ngày 14/11/2005 n nay ã g n 9 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i cúm A (H5N1) ngư i. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 232 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 134 trư ng h p t vong t i 10 qu c gia: Azerbaijan (m c 8, ch t 5), Campuchia (m c 6, ch t 6), Trung Qu c (m c 19, ch t 12), Djibouti (m c 1, ch t 0), Ai C p (m c 14, ch t 06), Indonesia (m c 54, ch t 42), Iraq (m c 02, ch t 02), Thái Lan (m c 23, ch t 15), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 04), Vi t Nam (m c 93, ch t 42). II. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH Ã TRI N KHAI: 1.Thông báo s 644/TB-BYT ngày 02/8/2006 c a Trư ng Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i v tình hình d ch cúm A(H5N1) ngư i và khuy n cáo v các bi n pháp phòng ch ng d ch. 2.Trình Th tư ng Chính ph phê duy t Ch th v tăng cư ng công tác phòng ch ng d ch b nh trong mùa ông - Xuân, trong ó có phòng ch ng d ch cúm A(H5N1). 3.Ti p t c tri n khai giám sát ch ng nhi m vi rút cúm A(H5N1) cho các i tư ng tham gia trong chi n d ch tiêm v c xin cho gia c m tr ng i m t 3 t i 5 xã thu c 5 t nh Thái Bình, Hà Tây, Qu ng Bình, Tây Ninh, ng Tháp. T ng s m u b nh phNm xét nghi m 3 t là 1.238 m u, t t c các m u u có k t qu âm tính v i vi rút cúm A(H5N1). Ti p t c t ng h p k t qu ánh giá v giám sát d ch t h c các i tư ng thu c chi n d ch. 4.Ph i h p v i U ban nhân dân t nh Qu ng Tr chuNn b t ch c di n t p s n sàng phòng ch ng i d ch cúm ngư i vào ngày 10/8/2006. T ng h p báo cáo k t qu các t di n t p phòng ch ng i d ch cúm t i các a phương 6 tháng u năm 2006 . 5.Hoàn ch nh k ho ch D án phòng ch ng cúm A(H5N1) giai o n 2006 - 2007 t i Vi t Nam, do Chính ph Hoa Kỳ h tr thông qua Trung tâm ki m soát b nh t t (CDC). 6.ChuNn b m các l p t p hu n hư ng d n th c hi n c nh báo s m và áp ng nhanh, kh ng ch d ch cúm và phòng ng a i d ch cúm ngư i t i 50 t nh/thành ph , s tri n khai vào tháng 8/2006 thu c D án WHO/FAO/UNDP. 7.Ch o và giám sát Vi n V sinh d ch t Trung ương ti p t c tri n khai h th ng giám sát cúm t i Vi t Nam và báo cáo lên m ng Flunet toàn c u. T ng h p báo cáo ánh giá k t qu trong 6 tháng u năm 2006. 8.Ph i h p v i UNICEF t ch c các ho t ng truy n thông phòng ch ng i d ch cúm t i các tuy n huy n, xã t i các t nh/thành ph .
  3. 9.Phân công u m i cho các b nh vi n thu c Trung ương v t ch c các l p t p hu n hư ng d n s d ng máy móc trang thi t b cho cán b tr c ti p s d ng t i các a phương ti p nh n. 10.Ti n hành các th t c thanh lý h p ng trách nhi m v i các nhà phân ph i v vi c mua s m máy móc, trang thi t b , thu c, hoá ch t phòng ch ng d ch t I. Ti p t c hoàn ch nh k ho ch mua s m t II d tr t i các tuy n Trung ương n a phương. 11.ChuNn b h p ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph và hoàn ch nh D th o Lu t phòng, ch ng b nh truy n nhi m trư c khi trình Qu c h i thông qua vào tháng 8/2006. 12.Theo dõi ch t ch tình hình d ch b nh trên th gi i, trong nư c và các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai, hàng tu n báo cáo xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph và ăng t i thông tin d ch b nh trên trang Web c a B Y t . 13.T ch c H i ngh v ki m d ch y t qu c t gi a Vi t Nam và Campuchia (ngày 28/7/2006). Ch o các ơn v ki m d ch y t biên gi i ti p t c giám sát ch t ch t i các c a khNu có các i tư ng nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ và cúm A(H5N1) vào Vi t Nam. Trong tháng 7/2006, t i 7 c a khNu l n có 343.113 khách nh p c nh, trong ó có 171.086ngư i nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ. Giám sát 185.331 ngư i t nư c có d ch cúm A(H5N1) trên ngư i nh p c nh vào Vi t Nam, chưa phát hi n trư ng h p nào nghi nhi m cúm A. B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản