Thông báo số 649/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
5
download

Thông báo số 649/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 649/TB-DPMT về tình hình dịch cúm lợn A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 649/TB-DPMT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 649/TB-DPMT Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 2009 THÔNG BÁO S 3 V TÌNH HÌNH DNCH CÚM L N A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng thông báo tình hình d ch cúm l n A(H1N1) như sau: Tính n ngày 29 ngày 4 năm 2009, theo báo cáo c a T ch c Y t th gi i ã có 7 nư c chính th c thông báo ghi nh n các trư ng h p nhi m cúm l n A(H1N1): t i M ã phát hi n 64 trư ng h p dương tính v i cúm l n A(H1N1), không có trư ng h p t vong; Mexico ã ghi nh n 26 trư ng h p dương tính v i cúm l n A(H1N1), có 7 trư ng h p t vong; Canada ghi nh n 6 trư ng h p dương tính, không có trư ng h p t vong; New Zealand ghi nh n 3 trư ng h p dương tính, không có trư ng h p t vong; Anh ghi nh n 2 trư ng h p dương tính, không có trư ng h p t vong; Israel ghi nh n 2 trư ng h p dương tính, không có trư ng h p t vong; Tây Ban Nha ghi nh n 2 trư ng h p dương tính, không có trư ng h p t vong. M t s nư c khác ang ti n hành i u tra các ca nghi m c. Tình hình ti p t c ti n tri n nhanh chóng. Cúm l n là m t b nh hô h p l n và có th lây nhi m sang ngư i. Tuy nhiên cúm l n A(H1N1) là m t lo i vi rút m i và chưa t ng th y trư c ây, có th gây nên các bi n ch ng hô h p nghiêm tr ng và th m chí d n t i t vong. ây là m i quan tâm l n vì vi rút cho th y nó lây t ngư i sang ngư i – i u này có th gây ra m t i d ch. T i Vi t Nam n nay chưa ghi nh n trư ng h p b nh nhân cúm l n A(H1N1). B Y t ã th ng nh t nâng c p c nh báo i d ch lên c p 4. ch ng phòng ch ng d ch xâm nh p và lây lan t i Vi t Nam th c hi n Công i n s 639/C -TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng chính ph , B Y t ã ch o các UBND t nh/thành ph , các ơn v y t t trung ương n a phương, t i các c a khNu, biên gi i tăng cư ng các bi n pháp ki m d ch y t biên gi i, ch ng giám sát phát hi n s m ca b nh u tiên và x lý tri t không d ch lây lan; s n sàng máy th , thu c, trang thi t b , v t tư y t ph c v công tác i u tr khi có b nh nhân; t ch c h p Ban ch o qu c gia thư ng kỳ, t xu t k p th i th ng nh t tri n khai ng b các bi n pháp phòng ch ng d ch trên ph m vi toàn qu c; tri n khai ki m tra y t i v i t t c các hành khách nh p c nh t vùng có d ch. Thành l p các oàn công tác tr c ti p ch o, ki m tra công tác s n sàng phòng ch ng d ch t i các khu v c tr ng i m, các a phương. B Y t khuy n cáo m nh m ngư i dân th c hi n t t các bi n pháp sau phòng ch ng d ch cúm l n A(H1N1):
  2. 1. Th c hi n t t 04 các bi n pháp phòng ch ng d ch t i c ng ng. 2. Ngư i dân không nên i n các vùng ang có d ch. N u b t bu c i n các khu v c này, ph i áp d ng các bi n pháp phòng h nghiêm ng t theo hư ng d n c a cán b y t nơi n. 3. N u ã t i vùng d ch trong vòng 7 ngày v a qua thì theo dõi s c kh e b n thân; n u có bi u hi n ho, s t, au u và m t m i sau khi t vùng d ch tr v , c n ph i khai báo y t ư c cách ly và i u tr k p th i. 4. Các hành khách nh p c nh t các vùng có d ch ph i thông báo v i các cơ quan y t và th c hi n các bi n pháp cách ly theo s hư ng d n c a cán b y t ch ng b o v s c kh e c a ngư i dân và c ng ng. B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i T ch c Y t th gi i t i Vi t Nam theo dõi sát tình hình và tri n khai các bi n pháp phòng ch ng không d ch xâm nh p và lây lan t i Vi t Nam. C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN C A B YT Nơi nh n: - Thư ng tr c Ban Bí thư ( báo cáo); - Ban Tuyên giáo trung ương ( báo cáo); - BT. Nguy n Qu c Tri u ( báo cáo); - Các ng chí Th trư ng ( báo cáo); - Văn phòng Chính ph ( báo cáo); - Các Phó C c trư ng ( ph i h p ch o); - Các Vi n VSDT/Pasteur ( ph i h p); Nguy n Huy Nga - Trung tâm TT-GD-SK TƯ, Báo SK- S; - Website c a B Y t ; C c DPMT ; - Lưu: VT, DT. C CYT D PHÒNG VÀ MÔI TRƯ NG 4 KHUY N CÁO CHO C NG NG PHÒNG CH NG B NH CÚM L N A(H1N1) B nh cúm l n A (H1N1) là m t b nh hô h p c p tính ngư i có tính lây truy n cao do m t lo i vi rút cúm A c a l n gây ra. B nh có tri u ch ng gi ng như cúm, nhi m trùng ư ng hô h p dư i ho c bi u hi n h i ch ng viêm ư ng hô h p c p n ng, có th d n n suy hô h p và t vong. B nh cúm l n A(H1N1) lây truy n t ngư i sang ngư i và có kh năng bùng phát thành i d ch. Hi n b nh cúm l n A (H1N1) ang ghi nh n t i m t s nư c châu M , châu Âu và có nguy cơ xâm nh p vào Vi t Nam. ngăn ng a b nh và phòng d ch b nh lây lan, m i ngư i th c hi n nh ng khuy n cáo sau: 1. D ch có th lây lan qua h t hơi, ho kh c do ó nên có khNu trang b o v cá nhân; 2. R a tay b ng xà phòng, v sinh cá nhân, súc mi ng b ng nư c sát khuNn;
  3. 3. N u có tri u ch ng ho, s t cao, au u, m t m i mà i t vùng có d ch nư c ngoài v ph i khai báo y t cách ly i u tr s m; 4. Khi có d ch c n h n ch ngay vi c i l i, h i h p ông ngư i. B Y t s khuy n cáo c th theo các m c d ch.
Đồng bộ tài khoản