Thông báo số 69/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
23
lượt xem
3
download

Thông báo số 69/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 69/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ (WB4) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 69/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 69/TB-BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 02 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P KI M I M TI N TH C HI N D ÁN NÂNG C P C I T O M NG LƯ I Ư NG B (WB4) Ngày 21/02/2008 t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p ki m i m ti n th c hi n D án nâng c p c i t o m ng lư i ư ng b s d ng v n vay Ngân hàng Th gi i (D án WB4). Tham d cu c h p g m có i di n Lãnh o và chuyên viên c a các ơn v : V KH T, C c Giám nh & QLCL CTGT, C c ư ng b Vi t Nam, Ban QLCDA18, Ban QLDA ư ng b II, m t s Nhà th u thu c chương trình năm th nh t H p ph n nâng c p, c i t o m ng lư i ư ng b . Sau khi nghe Ban QLCDA18, C c ư ng b Vi t Nam, Ban QLDA BII, các Nhà th u báo cáo và các thành viên d h p tham gia ý ki n, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: 1. Tình hình chung: Theo Hi p nh vay v n th i h n k t thúc d án là ngày 31/12/2008, B GTVT ã có văn b n báo cáo Chính ph và làm vi c v i WB v vi c gia h n Hi p nh n 31/12/2010 nhưng chưa có k t qu . Hi n nay yêu c u v ti n c a D án r t g p, n u ti n thi công và gi i ngân n cu i năm 2008 không t 50% thì WB s ng ng c p v n. Vì v y, yêu c u Ban QLCDA18, C c ư ng b Vi t Nam, các Nhà th u và các bên liên quan khNn trương th c hi n Ny nhanh ti n thi công c a D án. 2. H p ph n nâng c p, c i t o m ng lư i ư ng b : i di n ch u tư – Ban QLCDA18: 2.1. Tình hình th c hi n D án: a) Chương trình năm th nh t – Ti n th c hi n c th như sau: - Gói th u QL48-1: công tác u th u hoàn thành trong quý I/2008. - Gói th u QL48-2: hoàn thành tháng 8/2008. - Gói th u QL48-3: hoàn thành tháng 4/2008. - Gói th u QL47: hoàn thành tháng 5/2008.
  2. - Gói th u QL37: hoàn thành tháng 03/2009. b) Chương trình năm th 2 và năm th 3 – K ho ch th c hi n c th như sau: - Gói th u QL38B: kh i công quý I/2008. - Gói th u QL21-2, QL18, Gói th u QL39-2, Gói th u QL21-1: Kh i công quý II năm 2008, hoàn thành quý II năm 2010. 2.2. i v i các tuy n ang tri n khai thi công - H p ph n nâng c p, c i t o, chương trình năm th nh t: - V chi u dài o n r i th m BTN: Yêu c u Ban QLCDA18 ch o các nhà th u ti n hành tri n khai th m BTN i v i nh ng o n chi u dài t 200m tr lên cho toàn b m t c t. - V công tác GPMB: Yêu c u Ban QLCDA18 có trách nhi m liên h và chuNn b k n i dung làm vi c gi a Lãnh o B GTVT và Lãnh o các t nh có d án i qua h p ki m i m ti n GPMB vào cu i tháng 02/2008 t i văn phòng B ; d th o văn b n cam k t ký gi a các t nh và B GTVT v ti n GPMB; chuNn b h sơ tài li u b n v , sơ (bình du i th ng) c th th hi n rõ, xác nh rõ trách nhi m các bên liên quan i v i nh ng o n vư ng GPMB không th thi công ư c. - Yêu c u Ban QLCDA18 ch trì t ch c h p các Nhà th u thi công; d th o Văn b n cam k t v m b o ti n thi công ký k t gi a Nhà th u và Ban QLCDA 18 có s ch ng ki n c a B GTVT. - Yêu c u Ban QLCDA18 ch o Nhà th u tranh th , khNn trương t p trung thi công trong mùa khô Ny nhanh ti n , có k ho ch gi i ngân c th cho t ng ti u d án áp ng yêu c u c a Ngân hàng th gi i và yêu c u ti n c a D án. - V vi c gia h n h p ng xây l p l n 2 cho các gói th u năm th nh t, căn c vào tình hình th c hi n c a Nhà th u n cu i th i i m gia h n, yêu c u Ban QLCDA18 có báo cáo gi i trình rõ v tình hình ti n thi công và xu t th i gian gia h n H p ng B xem xét, quy t nh. 2.3. Yêu c u Ban QLCDA18 ch o các Nhà th u Ny nhanh ti n D án, ph n u m c tiêu ti n gi i ngân năm 2008 ph i t t i thi u 50% k ho ch. 2.4. Các ti u d án chuNn b tri n khai QL38, QL48-1, QL21-1, QL21-2, QL18 (C a Ông – Mông Dương), QL39-2; Yêu c u Ban QLCDA18 th c hi n các n i dung sau: - Ny nhanh công tác chuNn b ph n u ng lo t kh i công trong quý II/2008 và cu i năm 2008 ph n u m c tiêu gi i ngân t i thi u t 30%. - Ph i h p ch t ch v i a phương trong công tác GPMB theo nhi m v ư c quy nh, khNn trương gi i quy t trư c m t bư c trong công tác GPMB m b o ti n c a D án.
  3. - KhNn trương báo cáo, tham mưu trình B có Văn b n g i Ngân hàng th gi i v vi c Ngân hàng th gi i ch m xem xét phê duy t các h sơ liên quan c a D án. 2.5. i v i 8/18 tuy n còn l i chưa b trí ư c v n: B th ng nh t ch trương ti p t c phê duy t TKKT và d toán, yêu c u Ban QLCDA18 khNn trương có báo cáo chi ti t tình hình v n c a D án; làm vi c v i V KH T và các cơ quan liên quan soát xét cân nh c ngu n v n cho D án. 3. H p ph n b o trì m ng lư i ư ng b : Ch u tư – C c ư ng b Vi t Nam: 3.1. Tình hình th c hi n D án: a) Chương trình xây l p năm th nh t: Tình hình th c hi n c a 15 gói th u - Gói 1: u th u l i, ư c th c hi n cùng v i chương trình năm th 2. - Gói 2, 4, 6, 14, 15: ã bàn giao. - Gói 3: d ki n bàn giao tháng 3/2008. - Gói 7, 8, 9, 13: bàn giao sau khi có k t lu n v k t qu ki m nh phúc tra. - Gói 5: hoàn thành tháng 4/2008. - Gói 10,11,12: hoàn thành tháng 5/2008. b) Chương trình năm th 2: K ho ch th c hi n - C c ư ng b Vi t Nam phê duy t xong H sơ TKKT, d toán các gói th u và HSMT trư c ngày: 10/3/2008. - Tháng 4/2008 m th u và tháng 6/2008 tri n khai thi công, th i gian thi công t 8- 10 tháng c) Chương trình năm th 3: K ho ch th c hi n - Tuy n xong tư v n l p F/S trong tháng 3/2008, trình duy t F/S tháng 4/2008, TKKT tháng 5/2008, phát hành HSMT tháng 5/2008. - Tri n khai thi công tháng 8/2008. 3.2. Yêu c u C c ư ng b Vi t Nam Ny nhanh ti n th c hi n các d án thu c chương trình năm th 2 và ưa ti n th c hi n c a năm th 3 vào năm th 2. Rút kinh nghi m c a chương trình năm th nh t, C c ư ng b Vi t Nam ch o ban QLDA ư ng b II và các ơn v liên quan căn c các quy nh hi n hành c p nh t các v n liên quan, xây d ng n i dung H p ng phù h p, gi m thi u các r i ro trong quá trình th c hi n d án, m b o ti n yêu c u c a D án.
  4. 3.3. M c tiêu cu i năm 2008 ti n gi i ngân c a t t c các gói th u năm th 2, th 3 ph i t t i thi u 50%, và yêu c u Ny nhanh hơn n a ti n gi i ngân c a D án. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và s m tri n khai th c hi n m b o ti n D án./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Văn phòng WB t i Hà N i; - C c ư ng b Vi t Nam; - Các V KH T; HTQT; KHCN; Tài chính; - Ban QLCDA18; Ban QLDA BII; Nguy n Văn Công - Nhà th u (Các Ban QLDA sao g i); - Lưu VT, CG (3).
Đồng bộ tài khoản