Thông báo số 70/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Thông báo số 70/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 70/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp thẩm duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình quốc lộ 27 đoạn tránh sân bay Liên Khương huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 70/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 70/TB-BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 02 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG LÊ M NH HÙNG T I CU C H P TH M DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH QU C L 27 O N TRÁNH SÂN BAY LIÊN KHƯƠNG HUY N C TR NG, T NH LÂM NG Ngày 25/02/2008 t i Văn phòng B Giao thông v n t i, Th trư ng Lê M nh Hùng ã ch trì cu c h p thNm duy t d án u tư xây d ng công trình Qu c l 27 o n tránh sân bay Liên Khương huy n c Tr ng, t nh Lâm ng. Tham gia d cu c h p có lãnh o và chuyên viên c a V KH T, V KHCN, V Tài chính, C c Giám nh và QLCL CTGT, C c BVN, S GTVT t nh Lâm ng, Công ty TVTK ư ng b - T ng Công ty TVTK GTVT (Tư v n thNm tra) và Công ty C ph n TVTK GTVT Phía Nam (Tư v n l p d án). Sau khi nghe Tư v n l p d án báo cáo và ý ki n c a các i bi u tham d cu c h p, Th trư ng Lê M nh Hùng ã k t lu n như sau: 1. Th ng nh t v quy mô ư ng c p III mi n núi và hư ng tuy n theo phương án ki n ngh c a Tư v n ã ư c UBND t nh Lâm ng th ng nh t t i văn b n s 7763/UBND ngày 05/12/2006. 2. Nút giao Qu c l 27 v i ư ng cao t c sân bay Liên Khương n chân èo Prenn, d ng hoa th hoàn ch nh là chưa c n thi t, Tư v n xem xét thêm phương án thi t k nút giao tr c thông ho c liên thông các nhánh có lưu lư ng l n và m b o thu n l i cho vi c tách nh p dòng xe vào ư ng cao t c. 3. T ch c th c hi n: - Giao cho V KH T cùng S GTVT Lâm ng ch o Tư v n hoàn ch nh h sơ d án, l p l i T ng m c u tư theo N 99/2007/N -CP và các thông tư hư ng d n hi n hành trình B phê duy t d án trong tháng 3 năm 2008. - Do tính c p bách c a d án, yêu c u Ch u tư t p trung Ny nhanh ti n hoàn thành các th t c h sơ th c hi n thi công công trình hoàn thành úng ti n trư c quý I/2010. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các ơn v liên quan bi t và tri n khai th c hi n./.
  2. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Lê M nh Hùng ( b/c); - UBND t nh Lâm ng; - Các ơn v d h p; - Lưu VT, TH; Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản