intTypePromotion=3

Thông báo số 75/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
1
download

Thông báo số 75/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 75/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và dự án đường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 75/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 75/TB-VPCP Hà N i, ngày 17 tháng 4 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG V D ÁN Ư NG Ô TÔ CAO T C HÀ N I-H I PHÒNG VÀ D ÁN Ư NG Ô TÔ CAO T C THÀNH PH H CHÍ MINH-LONG THÀNH-D U GIÂY Ngày 27 tháng 3 năm 2007, t i Văn phòng Chính ph , Th tư ng Nguy n T n Dũng và Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng ã ch trì cu c h p v D án ư ng ô tô cao t c Hà N i-H i Phòng và D án ư ng ô tô cao t c thành ph H Chí Minh-Long Thành-D u Giây. Cùng d h p có lãnh o các B : Giao thông v n t i, K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng và lãnh o các cơ quan có liên quan. Sau khi nghe lãnh o B Giao thông-V n t i, B K ho ch và u tư báo cáo các v n liên quan n 2 d án; ý ki n c a Phó Th tư ng và lãnh o các cơ quan liên quan, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã có ý ki n k t lu n như sau: 1. Nhà nư c khuy n khích các doanh nghi p, nh t là các T p oàn kinh t m nh tham gia u tư các công trình h t ng giao thông v n t i, áp ng yêu c u phát tri n kinh t trong giai o n t i, nh m m c tiêu công nghi p hóa-hi n i hóa t nư c. Hoan nghênh và ánh giá cao quy t tâm c a các doanh nghi p tham gia chuNn b u tư 2 d án này. 2. V D án ư ng ô tô cao t c Hà N i-H i Phòng: - ng ý u tư tuy n ư ng ô tô cao t c Hà N i-H i Phòng kéo dài n c ng L ch Huy n và chia thành 2 d án riêng (Hà N i- ình Vũ và ình Vũ-L ch Huy n) theo hình th c h p ng BOT áp d ng cho u tư trong nư c. Giao Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam ch trì, cùng Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam huy ng v n u tư 2 d án này, trong ó bao g m c u tư xây d ng c u ình Vũ; Ch u tư l p d án, trình duy t theo quy nh. Giao T ng công ty Hàng h i Vi t Nam ch trì huy ng v n u tư c ng L ch Huy n. - B Giao thông-V n t i là cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng BOT. 3. V D án ư ng ô tô cao t c thành ph H Chí Minh-Long Thành-D u Giây: B K ho ch và u tư làm vi c chính th c v i Ngân hàng Phát tri n Châu Á (ADB) và phía Nh t B n kh ng nh kho n vay. Trư ng h p ADB và phía Nh t B n cam k t cho vay 100% t ng m c u tư D án thì B K ho ch và u tư ph i h p v i các cơ quan liên quan khNn trương hoàn t t th t c vay v n, B Giao thông-V n t i ch o Công ty u tư Phát tri n ư ng cao t c Vi t Nam khNn trương tri n khai th c hi n d án. Trư ng h p ADB và phía Nh t B n không m b o kho n vay này thì
  2. giao Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam ch trì, cùng các ơn v liên quan th c hi n u tư theo hình th c h p ng BOT trong nư c. 4. Giao Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan th c hi n các vi c sau: - Nghiên c u, l p phương án mua quy n thu phí D án ư ng ô tô cao t c thành ph H Chí Minh-Trung Lương, trình duy t theo quy nh. - Nghiên c u, l p phương án u tư theo hình th c h p ng BOT o n Trung Lương-M Thu n-C n Thơ, trình duy t theo quy nh. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , y ban nhân dân các t nh, thành ph và các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng , Phó TTg Nguy n Sinh Hùng; - Các B : Giao thông-V n t i, K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng; - UBND các t nh, thành ph : Hà N i, H i Phòng, Hưng Yên, H i Dương, ng Nai; - UBND thành ph H Chí Minh; - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; -Các ngân hàng: Phát tri n VN, Ngo i thương VN, T&PTVN; - T ng công ty Hàng h i Vi t Nam; Văn Tr ng Lý - Công ty TPT ư ng cao t c VN; - VPCP: BTCN, các PCN: Nguy n Xuân Phúc, Văn Tr ng Lý, Nguy n Qu c Huy, các V : KTTH, QHQT, P, TH, TTBC, Website Chính ph ; - Lưu VT, CN (3b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản