Thông báo số 85/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
36
lượt xem
2
download

Thông báo số 85/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 85/BC-BYT về việc báo cáo công tác y tế trong dịp Tết Bính Tuất 2006 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 85/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 85/BC-BYT Hà N i, ngày 03 tháng 02 năm 2006 BÁO CÁO NHANH CÔNG TÁC Y T TRONG DNP T T BÍNH TU T 2006 Theo yêu c u c a Văn Phòng Chính ph t i công văn s 264/VPCP-TH ngày 13-1- 2006, B Y t xin báo cáo tình hình công tác y t trong các ngày T t Bính Tu t 2006, c th như sau: I. V th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong d p T t: Các cơ s y t ã th c hi n nghiêm túc ch trương th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. Không có trư ng h p nào s d ng công qu nhà nư c bi u xén, chi thư ng sai nguyên t c trong d p T t. II. V công tác y t trong d p T t: 1. Công tác phòng ch ng d ch b nh a. Tình hình b nh Cúm týp A (H5N1) ngư i: Theo báo cáo c a các Vi n V sinh d ch t , Vi n Pasteur, trung tâm y t d phòng các t nh; Trung tâm ki m d ch qu c t , tình hình d ch b nh t 28/1 n 3/2/2006 không ghi nh n trư ng h p m c m i cúm A(H5N1). Trư ng h p cúm A(H5N1) cu i cùng ghi nh n ngày 14/11/2005 t i H i Phòng.T ng s trư ng h p m c năm 2005 là 66 trư ng h p, trong ó 22 trư ng h p t vong t i 25 t nh/thành ph . T ng s trư ng h p m c t tháng 12 năm 2003 n nay 3/2/2006 là 93 trư ng h p, trong ó 42 trư ng h p t vong t i 32 t nh/thành ph . Tuy nhiên, B Y t v n ti p t c ch o các Vi n, Trung tâm y t d phòng các a phương phòng ch ng d ch Cúm gia c m. Ngành Y t ã ph i h p v i ngành Thú y tham gia ti t trùng các khu v c dân cư có liên quan n d ch, tuyên truy n nhân dân không s d ng th t gia c m ch t, phát hi n s m các trư ng h p nghi Cúm Týp A chuy n ngay n các cơ s y t cách li và i u tr s m, gi m t l t vong. b. Tình hình d ch khác: Tình hình các b nh truy n nhi m gây d ch khác trong d p T t nguyên án không có di n bi n c bi t. Các b nh ph bi n như s t xu t huy t, viêm não, thương hàn u gi m so v i cùng kỳ năm trư c. Riêng d ch t , t u năm n nay, c nư c không có a phương nào ghi nh n. 2.Công tác khám ch a b nh:
  2. a. Công tác c p c u trong d p T t:Theo báo cáo sơ b c a 60 ơn v trong ó có 30 S Y t , 17 b nh vi n trung ương và 13 ơn v khác t i trung ương, Hà n i như sau: T t 2004 T t 2005 T t 2006 Tăng/gi m so v i năm TT Các ch s 2005 % S b nh nhân còn l i trư c 1 T t 28,999 22,308 23,705 106 S n khám b nh các 2 ngày T t 75,396 76,264 86,482 113 3 S khám c p c u, tai n n 38,808 31,434 36,551 116 Trong ó, Tai n n giao thông 21,303 21,303 22,535 106 Tai n n sinh ho t 3,717 3,635 4,453 123 Tai n n do Pháo n 12 22 33 150 Tai n n do ch t n khác 12 6 20 333 Ng c th c ăn 24 496 684 138 Tai n n do ánh nhau 2,855 2,732 3,004 110 Nguyên nhân khác 7,473 7,068 8,057 114 T ng s b nh nhân vào 4 vi n 33,644 25,797 31,678 123 5 T ng s ph u thu t 4,555 4,151 5,163 124 6 T ng s tr ng h p 6,394 4,319 5,476 127 T ng s t vong t i b nh 7 vi n 487 409 373 91 Trong ó, Ch t do tai n n giao thông 206 219 187 85 Ch t do tai n n pháo, chât n 0 0 4 Ch t do ng c th c ăn 3 0 3 Ch t do nguyên nhân khác 278 86 53 62 b. Nh n xét: Nhìn chung, s vào c p c u t i các cơ s y t tăng nh so v i T t t D u 2005 k c c p c u và ch t do tai n n giao thông. Có 684 trư ng h p ng c
  3. th c ăn vào vi n c p c u r i rác trong các ngày t t, tăng 38% so v i năm trư c (469 trư ng h p). Do th i ti t b t thư ng so v i m i năm nên x y ra các b nh hô h p và ngoài da tr em nhi u hơn so v i m i năm, gây ra tình tr ng quá t i t i b nh vi n Nhi Trung ương. Năm 2006, áng lưu ý tình hình tai n n giao thông trong 4 ngày T t ã tăng cao c v s v , nhưng s ngư i ch t gi m so v i năm trư c còn 85% so v i T t năm 2005 (187/219 trư ng h p. Do tình tr ng tàng tr , s d ng và t pháo n ném vào ngư i i ư ng còn di n ra m t s a phương (như Hà N i, H i phòng, Qu ng Ninh, L ng Sơn, ên biên, Lao Cai, Nam nh, Phú Th , Ngh An, c L c, Kiên Giang) và nhi u nguyên nhân khác nên trong 4 ngày T t ã có hơn 50 v cháy x y ra trên toàn qu c. Trong ó, làm t ng s 4 ngư i ch t do tai n n pháo, ch t n , 53 ngư i b thương do pháo và ch t n khác (theo báo cáo c a 60 ơn v ). B Y t ã c các oàn i ki m tra công tác tr c t t t i m t s b nh vi n thu c các t nh, thành ph : H i Dương, B c Ninh, Hà Tây và m t s b nh vi n Trung ương và b nh vi n thu c Hà n i và TP H Chí Minh như: b nh vi n Ch R y, b nh vi n 354, Saintpaul, H u Ngh , B ch Mai, Y h c C truy n Hoè Nhai, Vi n Quân Y 103, Vi n Răng Hàm M t, b nh vi n Vi t c, Ph S n, b nh vi n K Trung ương và b nh vi n Nhi Trung ương. Các cơ s y t u b trí tr c 24/24 gi ti p nh n và x trí k p th i các trư ng h p c p c u. Có 5,163 trư ng h p ư c ph u thu t, tăng 24% so v i năm trư c và 5,476 trư ng h p an toàn trong các ngày ngh t t, tăng 27% ca so v i năm trư c. Nhìn chung, các B nh vi n u chuNn b s n sàng và có k ho ch r t chi ti t n t ng khoa phòng, b ph n m b o ti p nh n, khám ch a b nh và c p c u cho ngư i dân có nhu c u KCB trong d p T t c v công tác chuyên môn, cũng như công tác h u c n. Các b nh vi n ã t ch c cho b nh nhân và ngư i nhà b nh nhân lưu t i b nh vi n ón T t, thăm, chúc T t b nh nhân n ng, b nh nhân i tư ng chính sách chu áo, ư c nhân dân khen ng i. Các b nh nhân nghèo, lang thang cơ nh u ư c chính quy n các a phương, các b nh vi n, cơ s y t m b o khám ch a b nh và t ch c ón T t. T sáng th sáu 3-2-2006, các cơ s y t ã nhanh chóng i vào ho t ng bình thư ng. 3. Tình hình v sinh an toàn th c ph m: Ngành y t ã tích c c cùng các ngành h u quan tăng cư ng ki m tra tình hình tiêu th th t gia c m và v sinh an toàn th c phNm trong d p T t. c bi t, c nư c chưa có a phương nào báo cáo x y ra ng c th c phNm hàng lo t nhi u ngư i m c trong các ngày T t. III. Tình hình tr t t tr an các cơ s y t : Tuy T t năm nay ngh dài ngày nhưng các cơ s y t u có k ho ch ph i h p v i các l c lư ng b o v c a a phương nên u an toàn và ã i vào ho t ng bình thư ng. Trên ây là báo cáo nhanh theo thông tin thu th p ư c c a 60 ơn v t i trung ương và các t nh, thành ph tính n 12h00 ngày 3-2-2006 (s li u so sánh v i T t t D u có 45 ơn v báo cáo). B Y t s ti p t c báo cáo sau khi nh n ư c thông tin y c a các t nh, thành ph khác c nư c trong báo cáo công tác y t tháng 2-2006. B TRƯ NG
  4. Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản