intTypePromotion=3

Thông báo số 86/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
3
download

Thông báo số 86/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 86/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp thẩm định báo cáo đầu kỳ dự án đầu tư xây dựng QL14 đoạn phía nam thành phố Buôn Ma Thuột và cầu Eatam thuộc dự án đường Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 86/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ----------------- S : 86/TB-BGTVT Hà N i, ngày 12 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P TH M NNH BÁO CÁO U KỲ D ÁN U TƯ XÂY D NG QL14 O N PHÍA NAM THÀNH PH BUÔN MA THU T VÀ C U EATAM THU C D ÁN Ư NG H CHÍ MINH. Ngày 05/3/2008 t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p thNm nh báo cáo u kỳ d án u tư xây d ng QL14 o n phía Nam thành ph Buôn Ma Thu t và C u EaTam thu c d án ư ng H Chí Minh. Tham d cu c h p có Lãnh o và chuyên viên c a V K ho ch u tư, V Khoa h c công ngh , C c Giám nh và QLCL CTGT, Ban QLDA ư ng H Chí Minh và Công ty C ph n Tư v n XDCTGT 5. Sau khi nghe Tư v n thi t k báo cáo n i dung d án và ý ki n tham gia c a các i bi u, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: 1. V o n phía Nam Thành ph Buôn Ma Thu t: V nguyên t c, th ng nh t v i n i dung c a tư v n xu t trong báo cáo u kỳ c a d án trong ó có xét n s phù h p v i quy ho ch và phân kỳ u tư, nhưng c n lưu ý m t s v n sau: * o n qua thành ph : - H th ng thoát nư c d c b trí i v i nh ng o n khó khăn trong công tác gi i phóng m t b ng có th xem xét t dư i ph n m t ư ng m r ng d ki n, sao cho khi m r ng m t ư ng theo quy ho ch c a a phương s không ph i d b . - B sung thêm h ng m c lát v a hè, h th ng c ng h p k thu t. Riêng h ng m c tr ng cây xanh ngh u tư b ng ngu n v n c a a phương. H ng m c chi u sáng, tư v n nghiên c u m b o chi u sáng toàn b lòng ư ng. * o n phía ngoài thành ph : Trư c m t, u tư theo quy mô ư ng c p 3 ng b ng, tuy nhiên c n xem xét n quy mô theo quy ho ch c a a phương thi t k hư ng tuy n cho phù h p. Nghiên c u x lý o n chuy n ti p gi a hai o n cho phù h p. * C u Duy Hòa:
  2. B sung thêm m t s phương án so sánh, nghiên c u không tr c u gi a sông. Kh c u ph i phù h p v i m t c t ngang theo quy ho ch c a tuy n. 2. V d án xây d ng c u EaTam: Nghiên c u theo phương án sơ 01 nh p 33m ho c dài hơn. Nghiên c u kh c u ph i phù h p v i m t c t ngang theo ư ng hi n tr ng. 3. Ti n th c hi n: Tư v n ph i l y ý ki n th a thu n v i a phương v d án. Ban QLDA ư ng H Chí Minh ôn c Tư v n ch nh s a, hoàn thi n theo các n i dung nêu trên. T ch c thNm nh báo cáo cu i kỳ và phê duy t d án u tư trong tháng 3/2008. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT xin thông báo các ơn v có liên quan tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - T.Tr. Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v tham gia d h p; - Lưu: VP. V KH T. Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản