Thông báo số 92/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
1
download

Thông báo số 92/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 92/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh tai xanh ở lợn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 92/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 92/TB-VPCP Hà N i, ngày 10 tháng 4 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I T I CU C H P V GI I PHÁP C P BÁCH PHÒNG, CH NG DNCH B NH TAI XANH L N Ngày 10 tháng 04 năm 2008, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã ch trì cu c h p v gi i pháp c p bách phòng, ch ng d ch b nh tai xanh l n. Tham d h p có lãnh o và i di n các B , ngành: Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, Công Thương, Y t , Tài nguyên và Môi trư ng, Khoa h c và Công ngh , Văn phòng Chính ph ; lãnh o y ban nhân dân và S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh. Sau khi nghe báo cáo c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v tình hình, gi i pháp phòng ch ng d ch b nh tai xanh l n và ý ki n phát bi u c a i bi u d h p, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i k t lu n như sau: 1. D ch x y ra t i các a phương v a qua là do nhi u nguyên nhân, trong ó nguyên nhân ch y u là do công tác tuyên truy n chưa y , ngư i chăn nuôi có tư tư ng ch quan, không khai báo khi l n b b nh làm m m b nh t n t i và phát tán. H th ng thú ý cơ s chưa m nh, không phát hi n b nh k p th i. Công tác v sinh tiêu c kh trùng chu ng tr i, chưa ư c chú tr ng thư ng xuyên. Quan i m gi i quy t x lý d ch chưa th ng nh t. Cơ ch chính sách h tr còn b t c p, chưa khuy n khích ngư i chăn nuôi khai báo, tích c c h p tác phòng, ch ng d ch. Các B , ngành và a phương c n ki m i m rút kinh nghi m, kh c ph c ngay trong lãnh o, ch o công tác phòng ch ng d ch. 2. D ch b nh tai xanh có t c lây lan r t nhanh và di n bi n h t s c ph c t p, yêu c u các B , ngành, các a phương ph i t công tác phòng, ch ng d ch trong tình tr ng khNn c p, ch o kiên quy t, th c hi n ng b các gi i pháp, huy ng l c lư ng bao vây d p t t các d ch, không d ch lây lan r ng, trong ó chú tr ng các bi n pháp sau: a) T p trung ch o quy t li t công tác tuyên truy n th ng nh t trong lãnh o, ch o các c p, các ngành t Trung ương t i cơ s , nâng cao nh n th c và s ng thu n c a ngư i dân v tính nghiêm tr ng c a d ch b nh, v ch trương th c hi n các bi n pháp phòng ch ng d ch theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và cơ quan chuyên môn v thú y. b) Tăng cư ng và c ng c h th ng thú y cơ s c v nhân l c và trang thi t b b o m kh năng phát hi n, x lý k p th i d ch b nh và ph c v cho m c tiêu chuy n d ch cơ c u ngành chăn nuôi trong nông nghi p.
  2. c) i v i các a phương có d ch ph i ch o tiêu h y c àn l n b b nh, ngay t khi phát hi n có d u hi u b nh, tránh tình tr ng gi u gi i u tr ho c tiêu th gây thi t h i i v i các vùng và a phương khác. L p các ch t ki m soát; nghiêm c m vi c v n chuy n l n và s n phNm c a l n ra vào vùng có d ch. ng th i ti n hành tiêu c, kh trùng v sinh chu ng tr i, môi trư ng tiêu di t, ngăn ch n m m b nh lây lan. i v i a i m tiêu h y ph i theo dõi và x lý k p th i, không tình tr ng ô nhi m môi trư ng, phát sinh thêm d ch khác. d) i v i các a phương chưa có d ch: ch o giám sát ch t ch n t ng h , cơ s chăn nuôi, t ng thôn, b n. Khi phát hi n có d u hi u c a b nh d ch ph i khai báo và x lý k p th i; áp d ng các bi n pháp bao vây kh ng ch x lý d ch ngay t u. Ki m soát ch t v thú y i v i l n, s n phNm c a l n ưa t nơi khác n. Th c hi n tiêm phòng y các lo i v c xin cho àn l n theo quy nh b o v àn l n và gi m thi t h i do b nh tai xanh. B ng m i bi n pháp ph i b o v àn l n gi ng, c bi t là các cơ s nuôi gi ng g c, gi ng b m cung c p gi ng an toàn cho phát tri n chăn nuôi sau d ch. 3. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh vi c nh p khNu v c xin tiêm thí i m bao vây d ch tai xanh; ph i h p v i các a phương s m xây d ng các án: tăng cư ng h th ng thú ý cơ s ; ki m soát v n chuy n lưu thông i v i gia súc, gia c m; tiêm v c xin thư ng xuyên cho àn gia súc, gia c m; b o v àn l n gi ng b o v , phát tri n ngành chăn nuôi. 4. B Công Thương ch o l c lư ng qu n lý th trư ng ph i h p v i ngành thú y và các l c lư ng khác ki m tra ch t ch vi c lưu thông, tiêu th s n phNm, b o m s n phNm tiêu th có ngu n g c rõ ràng và an toàn v sinh th c phNm, b o m s n phNm tiêu th có ngu n g c rõ ràng và an toàn v sinh th c phNm. 5. B Thông tin và Truy n thông ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các a phương tăng cư ng công tác tuyên truy n nhân dân hi u rõ v s nguy hi m c a d ch b nh t ó th c hi n t t các bi n pháp và tích c c h p tác trong công tác phòng, ch ng d ch. 6. m bao công tác phòng ch ng d ch k p th i có hi u qu , Chính ph quy t nh h tr ngư i chăn nuôi có l n b tiêu h y v i m c bình quân 25.000 /kg l n hơi, B Tài chính t m ng c p ngay cho các t nh s ti n 120 t ng, trong ó Thanh Hóa 70 t ng, Ngh An 15 t ng, Hà Tĩnh 25 t ng và Qu ng Nam 10 t ng; các a phương ph i ch ng s d ng d phòng ngân sách c a mình và s d ng úng m c ích ph n h tr c a Trung ương phòng ch ng d ch; xu t d tr hóa ch t kh trùng thu c hàng d tr qu c gia h tr các a phương phòng ch ng d ch khNn c p. B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn khNn trương trình Th tư ng Chính ph cơ ch , chính sách h tr phòng, ch ng d ch. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các PTT Chính ph ;
  3. - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; Văn Tr ng Lý - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, Website Chính ph , TTBC; - Lưu: VT, NN (4) DS. 235
Đồng bộ tài khoản