Thông báo số 96/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
2
download

Thông báo số 96/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 96/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 96/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 96/BC-BYT Hà N i, ngày 10 tháng 02 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 64) Ti p theo báo cáo s 63 ngày 09/02/2006, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai trong tu n như sau: I. Tình hình b nh cúm A (H5N1) ngư i: 1. Tình hình trên Th gi i: - Theo T ch c Y t Th gi i (WHO) ngày 09/02/2006: B Y t Trung Qu c ghi nh n thêm 01 trư ng h p nhi m cúm A(H5N1). B nh nhân n 26 tu i, là nông dân s ng ông Nam t nh Fujian, kh i b nh ngày 10/01/2006 và nh p vi n v i tri u ch ng viêm ph i. Cu c i u tra cho th y, gi ng nhi u trư ng h p nhi m cúm A(H5N1) khác t i Trung Qu c, b nh nhân s ng t i vùng không có v d ch cúm gia c m nào ư c ghi nh n trong th i gian g n ây. T tháng 5/2005, nư c này ã ghi nh n 32 v d ch cúm gia c m, ph n l n vào tháng 10 - 11/2005. T u năm 2006 n nay, t i Trung Qu c ã ghi nh n 03 v d ch cúm gia c m t i các t nh: Sichuan (03/01/2006), Guizhou (10/01/2006), Shanxi (08/02/2006). - K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 166 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 88 trư ng h p t vong t i 6 qu c gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 23, ch t 16), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 11, ch t 7), Vi t Nam (m c 93, ch t 42), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 4), Iraq (m c 1, ch t 1).. 2. Tình hình trong nư c: - Trong ngày 10/02/2006, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). - Tính t ngày 14/11/2005 n nay, ã g n 3 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i.
  2. - K t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. II. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai: 1. Theo dõi sát di n bi n tình hình d ch b nh hàng ngày trong nư c và trên th gi i, các ho t ng phòng, ch ng d ch báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính Ph , Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web c aB Yt . 2. Báo cáo s 753/BYT-DP ngày 10/02/2006 trình Th tư ng Chính ph v tình hình d ch cúm A(H5N1) và các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai trong tu n t ngày 04/02 - 09/02/2006. 3. Ti p t c các th t c mua s m trang thi t b , v t tư hóa ch t, phương ti n phòng h phòng ch ng i d ch cúm A(H5N1) t I và tri n khai mua s m t II. 4. Làm vi c v i chuyên gia T ch c Y t th gi i th ng nh t chương trình và l ch làm vi c v phát tri n H th ng c nh báo s m d ch b nh t i Vi t Nam. 5. ti p t c tri n khai các ho t ng c a d án WHO/FAO/UNDP tài tr v vi c phòng ch ng các b nh d ch ti m Nn, bao g m cúm gia c m c l c cao (HPAI)”. B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Trương Xuân Hương
Đồng bộ tài khoản