Thông báo số 99/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
67
lượt xem
1
download

Thông báo số 99/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 99/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện thí điểm điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 99/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 99/TB-VPCP Hà N i, ngày 26 tháng 03 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG TRƯƠNG VĨNH TR NG T I H I NGHN SƠ K T 6 THÁNG TH C HI N THÍ I M I U TRN THAY TH NGHI N CÁC CH T D NG THU C PHI N B NG METHADONE T I THÀNH PH H I PHÒNG VÀ THÀNH PH H CHÍ MINH Ngày 5 tháng 3 năm 2009, t i Hà N i, Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng, Ch t ch y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm ã ch trì H i ngh sơ k t 6 tháng th c hi n thí i m i u tr nghi n các ch t d ng thu c phi n b ng methadone t i thành ph H i Phòng và thành ph H Chí Minh. Tham d H i ngh có các thành viên y ban Qu c gia phòng, ch ng A/DS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm, i di n Ban Tuyên giáo Trung ương, y ban v các v n xã h i c a Qu c h i, i i n y ban nhân dân thành ph H i Phòng, thành ph H Chí Minh cùng i di n lãnh o c a 10 t nh ang nghiên c u ngh ư c tham gia th c hi n thí i m chương trình này. Tham d H i ngh còn có giám c các S Y t , Công an, Lao ng - Thương binh và Xã h i c a 63 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, i di n 14 T ch c qu c t và i s quán các nư c quan tâm n lĩnh v c này t i Hà N i và các cơ quan thông t n, báo chí. Sau khi nghe báo cáo c a B Y t , y ban nhân dân thành ph H i Phòng, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, các ơn v cơ s tr c ti p th c hi n thí i m i u tr methadone trong th i gian qua và ý ki n c a các i bi u d H i ngh , Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng ã k t lu n như sau: 1. Sau 6 tháng th c hi n thí i m, vi c i u tr thay th nghi n các ch t d ng thu c phi n b ng methadone t i thành ph H i Phòng và thành ph H Chí Minh ã t ư c k t qu tương i t t so v i m t s nư c ã i u tr metha one trư c ây: T i Vi t nam, sau 60 ngày i u tr methadone ch còn 18% s ngư i nghi n tham gia chương trình này ph i s ng l i heroin, trong khi t l này Thái Lan là 28% và Hoa kỳ là 29%... Ngoài vi c, nh ng ngư i nghi n ti t ki m ư c kho n ti n do s d ng ma tuý hàng ngày thì ph i k n các l i ích khác như: gi m các hành vi vi ph m pháp lu t, gi m nguy cơ lây nhi m HIV, gi m áp l c, b c xúc cho c ng ng xã h i và cho chính gia ình ngư i nghi n, b i các b nh nhân ư c i u tr b ng methadone ã có s c i thi n áng k v th ch t nên nhi u ngư i trong s h ã tìm ư c công ăn, vi c làm n nh.
  2. Chính ph và y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm ánh giá cao nh ng n l c và quy t tâm ch o c a B Y t và y ban nhân dân thành ph H i Phòng và thành ph H Chí Minh trong vi c th c hi n thí i m chương trình này, v i nh ng k t qu bư c u r t kh quan, áng ư c ghi nh n. Chính ph và nhân dân Vi t Nam xin c m ơn s giúp thi t th c c v v t ch t và k thu t c a các nư c, các T ch c Qu c t Vi t Nam t ch c th c hi n chương trình này, bư c u t ư c hi u qu tích c c. 2. chương trình này duy trì b n v ng, chúng ta c n th c hi n t t các công vi c c th sau: a) B Y t : + Ti p t c ch o v chuyên môn, k thu t, thanh tra, ki m tra, giám sát vi c th c hi n, tuân th theo úng phác i u tr , b o m an toàn cho b nh nhân i u tr t k t qu t t nh t; ng th i xây d ng và s m ban hành quy ch qu n lý, s d ng thu c methadone an toàn, không th t thoát; + Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và các a phương liên quan nghiên c u ban hành theo thNm quy n, ho c trình c p có thNm quy n ban hành các cơ ch v t ch c, chính sách i v i cán b , công nhân viên làm vi c t i các cơ s i u tr methadone; + Th c hi n các bi n pháp c n thi t theo úng quy nh nh m ch ng áp ng thu c methadone cho b nh nhân, b o m vi c i u tr ư c n nh, liên t c; nghiên c u trình Th tư ng Ch nh ph án s n xu t thu c methadone trong nư c ch ng v ngu n thu c i u tr + Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và các a phương có liên quan rà soát các quy nh v tiêu chuNn xét ch n b nh nhân i u tr s a i, b sung b o m tính khách quan, minh b ch, rõ ràng cho các cơ s i u tr metha one th c hi n, tránh tiêu c c trong th i i m cung chưa c u; + Ch ng xây d ng k ho ch và l trình th c hi n thí i m i u tr thay th nghi n các ch t d ng thu c phi n b ng methadone giai o n 2010 - 2012 i v i các a phương tr ng i m v t n n nghi n ma tuý, trình Phó Th tư ng, Ch t ch y ban Qu c gia xem xét, quy t nh trong Qúy II năm 2009. b) B Công an: + Ch trì, ph i h p v i B Y t và B Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n lý ngư i nghi n ma tuý và ngư i sau cai nghi n ma tuý t i c ng ng, m b o an ninh tr t t t i các cơ s i u tr methadone; + Ch o các a phương tăng cư ng công tác i u tra, tri t xoá các ư ng dây mua bán, v n chuy n ma tuý, c bi t là các t i m bán l và s d ng ma tuý t i các a bàn dân cư. c) B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i các B , ngành và các a phương có liên quan nghiên c u và xu t các gi i pháp h tr cho nh ng b nh
  3. nhân ã ư c i u tr methadone t k t qu t t dày ngh , tìm ki m vi c làm, tái hoà nh p c ng ng b n v ng, n nh cu c s ng. d) B K ho ch và u tư và B Tài chính nghiên c u cơ ch phân b ngân sách cho chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS nói chung, trong ó ưu tiên kinh phí dành cho chương trình can thi p gi m tác h i nói riêng, c bi t là chương trình i u tr thay th nghi n các ch t d ng thu c phi n b ng methadone b o m hi u qu b n v ng c a chương trình. ) y ban nhân dân thành ph H i Phòng và thành ph H Chí Minh, ph i h p v i B Y t và các cơ quan liên quan ti p t c ch o và ch u trách nhi m vi c th c hi n thí i m i u tr thay th nghi n các ch t d ng thu c phi n b ng methadone theo k ho ch và chương trình ã ư c phê duy t. V ngh c a thành ph H i Phòng xin tăng thêm s b nh nhân t i các cơ s ang i u tr và tăng thêm i m i u tr m i, giao B Y t ph i h p v i y ban nhân dân thành ph H i Phòng căn c vào tình hình và i u ki n th c t t i a phương xem xét, quy t nh. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, các thành viên y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Ban Bí thư TW ng ( báo cáo); - TTg CP, các PTTg CP; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - y ban các v n xã h i c a Qu c h i; - Ban Tuyên giáo TW; Nguy n Xuân Phúc - Các thành viên UBQG phòng, ch ng AIDS và Phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm; - Văn phòng Thư ng tr c p/c ma túy B Công an; - C c phòng, ch ng HIV/AIDS, B Y t ; - C c phòng, ch ng t n n xã h i, B L TBXH; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : NC, TH, PL, C ng TT T; - Lưu: VT, KGVX (5).
Đồng bộ tài khoản